Вступ до спеціальності: земельні ресурси

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Паньків З. П.ГРН-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРН-11спрофесор Паньків З. П.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності: земельні ресурси» є встановлення перспектив навчальної, наукової, виробничої діяльності в обраній освітній програмі; ознайомлення студентів із значенням земельних ресурсів у житті людини та їхнім місцем у структурі природно-ресурсного потенціалу України, вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак, структури земельних ресурсів України, особливостей функціонування ринку землі та переважаючих напрямків охорони земельного фонду держави; ознайомлення із основними законодавчими та нормативними документами, які регламентують процеси землекористування в Україні та набуття, реалізацію права власності на земельні ділянки.
У навчальному курсі ставляться такі завдання :

 • отримання знань про освітню, наукову, виробничу діяльність в обраній освітній програмі та перспективи застосування отриманих знань;
 • набуття теоретичних знань про значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, їхні екологічні функції;
 • вивчення класифікаційних одиниць земельного фонду та їхніх діагностичних ознак;
 • ознайомлення із структурою земельного фонду та його географією;
 • ознайомлення із структурою та географією осушених і зрошуваних земель України;
 • вивчення теоретичних і правових засад ринку землі в Україні;
 • ознайомлення із правовими засадами та напрямками охорони земельних ресурсів;
 • вивчення основних положень землекористування в населених пунктах.

Після завершення цього курсу студент :
знатиме:
– значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери;
– структуру світових земельних ресурсів і особливості сучасного землекористування;
– структуру земельних ресурсів України та особливості територіального розподілу;
– категорії земельного фонду України за основним цільовим призначенням;
– діагностичні ознаки категорій земельних угідь та видів економічної діяльності;
– структуру та напрями використання меліорованих земель;
– правові аспекти ринку землі в Україні;
– переважаючі напрями охорони земельних ресурсів.
вмітиме:
– діагностувати категорії земельних угідь та видів економічної діяльності;
– аналізувати стан землекористування в межах адміністративно-теритоіальних утворень;
– встановлювати особливості розподілу земельного фонду за категоріями землевласників, землекористувачів;
– розробляти заходи охорони земельних ресурсів;
– встановлювати переважаючі напрями використання земельних угідь громадянами.

Soft skills:

 • доносити свою думку;
 • управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання практичних робіт;
 • позитивно налаштовуватися на на результат роботи і контролювати процесом системно.

Програмні результати навчання за ОПП Ґрунтознавство та експертна оцінка земель (2020)

 • ПРН 5. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в області наук про Землю, грунтознавства, географії.
 • ПРН 6. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в ґрунтознавстві, управлінні земельними ресурсами.
 • ПРН 12. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.
 • ПРН 16. Визначати, аналізувати, оцінювати причини, типи і види деградації ґрунтів, економічні і екологічні наслідки прояву деградаційних процесів та рекомендувати заходи рекультивації, захисту від ерозії, інших деградаційних процесів.
 • ПРН 17. Розробляти заходи збалансованого землекористування, охорони земельних ресурсів на основі їх моніторингу; програми комплексних ґрунтово-географічних досліджень земель різної власності.

Рекомендована література

Базова 

Допоміжна 

 • Деякі Інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: Стан та напрямки вдосконалення. /За ред. С.І. Дорогенцова. – Київ, 2002. –134 с.
 • Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одісей», 2002. – 600 с.
 • Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник. // За ред. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
 • Ромащенко М.І., Балюк С.А. Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи його покращення. – К.: Світ, 2000. – 114 с.
 • Галушко В.Т., Білик Ю.Д., Даниленко А.С. Формування ринку землі в Україні. – К.: Урожай, 2006. – 280 с.
 • Гуцуляк Ю.Г. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки. – Чернівці: Прут, 2002. – 124 с.
 • Ґрунти Львівської області: колективна монографія / за ред. С. П. Позняка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 424 с.

Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Вступ до спеціальності: земельні ресурси 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Земельні ресурси. 2021-2022 н. р.

Завантажити силабус