Законодавство у сфері гостинності та туризму

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Бордун О. Ю.ГРГ-31с, ГРГ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРГ-31сдоцент Бордун О. Ю.
ГРГ-32сдоцент Бордун О. Ю.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з цілим пакетом нормативно – правових актів з питань туризму, навчити їх використовувати ці знання в майбутній діяльності, дати уявлення про масштаби застосування даних знань в практичній діяльності. Навчальний курс ” Законодавство у сфері гостинності та туризму” складається: 32 годин – лекції і 32 годин – практичних та семінарських занять, розрахований на аудиторну та самостійну роботу студента. Завдання курсу полягає у формуванні в студентів узагальнюючого розуміння всього правового процесу обслуговування туристів туристичною фірмою, а також організації такого обслуговування у сфері гостинності. У даному курсі розглядається організація роботи туристичної фірми із готелями, технологія обслуговування працівниками сфери гостинності, сутність, особливості й нормативноправова база туристичного обслуговування в Україні. В систематизованому вигляді вивчаються закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, та відомчі нормативні акти з питань туризму і туристичної (туроператорської і турагентської) діяльності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: − нормативно-правову базу туристичного обслуговування в Україні; − сутність і соціальні цінності державної влади як дійового засобу авторитарної організації спільної діяльності людей та їх колективів в умовах громадянського суспільства; − державне управління як процес реалізації державної влади, її динаміки та змісту; − механізми державного управління, його основних елементів (суб’єктів, об’єктів, функцій); − проблеми централізації та децентралізації державного управління в сучасних умовах; − сутність та соціальні цінності регіонального управління як демократичної форми децентралізації державно-владних повноважень та однією з основ конституційного ладу України; − концептуальні і конституційно-правові основи регіонального управління, його основних інститутів; − сучасні проблеми розвитку та взаємодії державного та регіонального управління .

вміти: − користуватися законодавчими і нормативно правовими актами в практичній організації туристичної діяльності; − формувати сучасне конструктивне мислення; − управляти формами і методами державного та регіонального управління у майбутній практичній діяльності.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон про туризм — Закон України «Про туризм» у редакції від 18.11.2003 р. N 1282-IV
 • Ліцензійні умови — Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Держпідприємництва, Мінкультури від 11.09.2007 р. N 111/55.
 • Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно – правових актів. / Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: Юрінком інтер, 2002. – 640 с 4. Нормативно правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ К.: Атака, 2004.-464 с.

Допоміжна:

 • Правознавство: Підручник/ За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 752 с.
 • Гнатюк М.Р. Закон України «Про туризм»: постатейний коментар.-К.:Видав. Дім «ІнЮре»,2006.-196с.
 • Фурса С.Я. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи.-К.,2006.-97с.
 • Правовое обеспечение международного туризма: Учебно- практическое пособие. – К.: 2004.
 • Туристична діяльність в України: нормативно-правове регулювання. – -К.:2006.
 • Нормативно-правові акти України з питань туризму. – К.:2004.
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.
 • Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.
 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. зі змінами та доповненнями.
 • Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. зі змінами та доповненнями.
 • Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. в редакції Закона України від 18.11.2003 р.
 • Закон України «Про ліцензування деяких видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. зі змінами та доповненнями. 13. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р.
 • 14. Постанова КМУ «Про правила в’їзду іноземців в Україну ,їх виїзду з України та транзитного проїзду через її територію» від 29.12.95р. № 1047 зі змінами та доповненнями.
 • Постанова КМУ « Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення від 21.12.2005 р. № 1251. 281
 • Постанова КМУ «Про введення нового порядку оформлення
  візових документів для в’їзду в Україну від 20.02.1999 р. № 227 зі змінами та доповненнями.
 • Ліцензійні умови здійснення туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 р. № 111/ 55.
 • Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97, затверджений наказом Держстандрта України від 30.12.1997 р. № 822 зі змінами та доповненнями.
 • Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності, затверджена наказом Державної тристичної адміністрації та Держкомстата України від 12.11.2003 р. № 142\ 394.
 • Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 06.04.1996 р. № 96.
 • Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування, затверджені наказом Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999 р. № 37.
 • Правила обов’язкової сертифікації послуг розміщення, затверджені наказом Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999 р. № 37.
 • Гуляев В.Г. Туристические перевозки (документы, правила, формуляры, технология). – М.: Финансы и статистика, 1998. — С.151- 265.
 • Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
 • Нормативно правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ К.: Атака, 2004.-464 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2004. – 272 с.
 • Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2010. – 310 с.
 • Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та планування туристичної діяльності: теорія та практика Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 346 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус