Загальна хімія

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Бонішко О. С.ГРО-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРО-11доцент Бонішко О. С.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є властивості хімічних елементів та речовин залежно від їх розміщення в періодичній таблиці
Д.І. Менделєєва, будова атомів; ядерні реакції, термодинамічні характеристики хімічних реакцій; роль та значення речовин у навколишньому середовищі, їх вплив на довкілля, колообіг речовин; методи визначення хімічних речовин (полютантів) в об’єктах навколишнього середовища.

Міждисциплінарні зв’язки: фізика, екологія, геологія, біологія, математика, географія,ґрунтознавство, медицина.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Атомно-молекулярне вчення. Закони в хімії. Будова атомів.
 2. Хімічні реакції, їх кількісні характеристики. Розчини. Хімічні процеси в атмосфері та гідросфері.

Мета дисципліни–отримати знання про будову елементів, хімічних властивостей кислот, солей, основ; властивості істинних, колоїдних розчинів, хімічну кінетику та рівновагу в розчинах; вивчити основні хімічні процеси в навколишньому середовищі; знання про хімічні методи досліджень якісного та кількісного складу хімічних сполук та елементів в об’єктах довкілля; закріпити основні хімічні поняття в хімії.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі завдання курсу:

 • поглибити базові шкільні знання студентів з теми найважливіші класи хімічних сполук, основну увагу приділити кислотам, солям та комплексним сполукам;
 • навчити студентів розрізняти елементи за властивостями, електронною будовою на основі періодичної системи Д. І. Мендєлєєва;
 • ознайомити студентів з різновидністю розчинів, їх властивостями та застосуванням, звернути увагу на властивості дисперсних систем, розчинів електролітів та неелектролітів;
 • розкрити питання закономірностей хімічних реакцій (швидкість реакції, рівновага реакції, тепловий ефект реакції, енергія Гібса, ентальпія);
 • основні принципи хімії навколишнього середовища і їх дії в локальних та глобальних масштабах;
 • вивчення хімічного складу гідросфери, літосфери, атмосфери, їх зміни в процесі еволюції, їх сучасну структуру, фактори формування складу вод атмосфери, поверхневих, підземних та океанічних вод.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні поняття в хімії, будову атомів, їх властивості;
 • механізм хімічних реакцій, хімічну рівновагу;
 • основні принципи експресного аналізу води та ґрунту;
 • основні хімічні процеси у різних шарах атмосфери та їх екологічну роль;
 • хімічний склад гідросфери, літосфери, атмосфери та хімічні процеси між середовищами.

вміти:

 • урівнювати окисно-відновні реакції;
 • розв’язувати основні типи задач з хімії;
 • записувати рівняння ядерних реакцій, гідролізу, електролітичної дисоціації;
 • записувати буферну систему розчинів та хімічну рівновагу за певним компонентом;
 • визначити кислотність середовища розчинів за індикаторами та величиною рН;
 • складати схему електролітичної дисоціації та записувати константу дисоціації;
 • оцінювати роль біохімічних процесів в гідросфері.

Рекомендована література

Базова

 1. Жак О.В. Загальна хімія: навчальний посібник. / О.В. Жак, Я.М. Каличак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 368 с.
 2. Телегус В.С. Основи загальної хімії. / В.С. Телегус, О.І. Бодак, О.С. Заречнюк, В.В. Кінжибало. – Львів: Світ, 2000. – 400 с.
 3. Яворський В.Т. Основи теоретичної хімії. – Львів: ВЦ Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 348 с.
 4. Андруз Дж. Введение в химию окружающей сред. Пер. с англ. / Андруз Дж., Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. – М.: Мир, 1999. – 271 с.
 5. Крупнова Т.Г. Химия окружающей среды: учебное пособие / Под. Ред. Ю.И. Сухарева. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004. – Ч. 1. – 37с.
 6. Беспамятнов Г. П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде / Г. П. Беспамятнов, Ю. А. Кротов Справочник. — Л.: Химия, 1985. —528 с.
 7. Гамкало З.Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.–195 с.
 8. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Н.В. Романова. – Київ; Ірпінь: ВТФ”Перун”, 1998. – 480с.
 9. Дмитрів Г.С. Загальна та неорганічна хімія.Навчальний посібник./ Г.С.Дмитрів, В.В. Павлюк. –  Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –300 с.
 10. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. – М.: Высшая школа, 1998. – 413..с.
 11. Башкин В.М. Биогеохимия. – М.: Научный мир, 2004. – 584 с.
 12. Глинка Н.Л. Общая химия. – Л.: Химия, 1983. – 703 с.
 13. Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів. 2-ге вид., виправл. / Пер. з рос. – К.: Арій, 2012. – 480с.
 14. Котур Б.Я. Хімія: Практикум. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. І. Франка, 2004. – 237 с.
 15. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: навчальний посібник / В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 362 с. (С. 60-77, 181-213, 329-339)

 

Допоміжна

 1. Крупнова Т.Г. Химия окружающей среды: учебное пособие / Под. Ред. Ю.И. Сухарева. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004. – Ч. 1. – С.8-27.
 2. Крупнова Т.Г., Сухарев Ю.И. Химия окружающей среды: учебное пособие / Т.Г. Крупнова, Ю.И. Сухарев. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2005. – Ч. 2. – С. 21-37.
 3. Андруз Дж. Введение в химию окружающей сред. Пер. с англ. / Андруз Дж., Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. – М.: Мир, 1999. – 271 с.(С.49-62, С.214-259)
 4. Исидоров В.А. Экологическая химия. – СПб.: Химиздат, 2001. – 213с.
 5. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. – М.: Экология транспорта, 2002. – 320 с.
 6. Беспамятнов Г. П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде / Г. П. Беспамятнов, Ю. А. Кротов Справочник. — Л.: Химия, 1985. —528 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://rutv.ru/brand/show/episode/91754
 2. http://www.ipcc.org
 3. http://www.cambridge.org
 4. http://www.wmo/ch
 5. http:// www.ipcc.org
 6. http://www.cambridge.org
 7. http://www.wmo/ch

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА