Охорона водних ресурсів

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832ГРН-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГРН-43

Опис курсу

Мета даної навчальної дисципліни полягає у підготовці фахівців, які володіють теоретичними знаннями, комплексними методичними прийомами та практичними навиками вирішення проблем в галузі охорони водних ресурсів.

Завдання: дати знання про водні ресурси та їх розміщення, водокористування у світі та Україні, про охорону водних ресурсів та економічний механізм регулювання водокористуванням.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійно-термінологічну систему, основні характеристики води та водних ресурсів, склад і властивості природних вод, екологічні норми якості води.

вміти: оперувати знаннями про водні ресурси, розміщення, проводити облік і моніторинг водних ресурсів, застосовувати економічний механізм регулювання водокористуванням.

Рекомендована література

Базова

 1. Кукурудза С. І., Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — 304 с.
 2. Левківський С. С., Падун М. М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. — К.: Либідь, 2006. — 280 с.
 3. Вишневський В. І., Косовець О. О. Гідрологічні характеристики річок України. — К.: Ніка-Центр, 2003. — 324 с.
 4. Герасимчук З. В., Мольчак Я. О., Хвесик М. А. Еколого-економічні основи водокористування в Україні. — Луцьк: Надстир’я, 2000. — 364 с.
 5. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води. — К.: Вища школа, 2005. — 672 с.
 6. Хільчевський В. К. Водопостачання і водовідведення. — К.: Київський університет, 1999. — 319 с.
 7. Яцик А. В. Экологические основы рационального водопользования. — К.: Генеза, 1997. — 640 с.

 

Допоміжна

 1. Вода питна. Нормативні документи: Довідник: У 2 т./ За заг. ред. В. Л. Іванова. — Львів: НТЦ “Леонорм-стандарт”, 2001. — Т. 1. — 260 с.
 2. Вода питна. Нормативні документи: Довідник: У 2 т./ За заг. ред. В. Л. Іванова. — Львів: НТЦ “Леонорм-стандарт”, 2001. — Т. 2. — 234 с.
 3. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. — К.: Школа, 2003. — 95 с.
 4. Географічна енциклопедія України (ГЕУ) / За ред. О. М. Маринича. — К., 1989–1993. — Т. 1–3.
 5. Державні санітарні правила і норми “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.1996 р., № 383 // Ваше здоров’я, 1997. — № 69/257/. — С. 9–13.
 6. Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р. № 2918-ІІІ.— С. 334–359.
 7. Малі річки України: Довідник / За ред. А. В. Яцика. — К.: Урожай, 1991. — 294 с.
 8. Паламарчук М. М., Закорчевна Н. В. Водний фонд України: Довідниковий посібник / За ред. В. М. Хорева, К. А. Алієва. — К.: Ніка-Центр, 2001. — 392 с.
 9. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б. И. Стрельца. — К.: Урожай, 1987. — 304 с.

 

 

 1. Інформаційні ресурси

http://www.city-adm.lviv.ua

http://www.ukr_tur.narod.ru

http://www.ekology.lviv.ua

http://www.greenhome.com.ua

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА