Використання геоінформаційних технологій в просторовому плануванні

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1010Зубик А. І.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
106ГрФМ-11сЗубик А. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Використання геоінформаційних технологій в просторовому плануванні” є закріплення студентами знань з проблематики використання геоінформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. До мети навчальної дисципліни варто також віднести засвоєння теоретичних основ та практичних навиків проведення досліджень просторових даних інструментами та засобами сучасних геоінформаційних технологій.
Цілі: використання геоінформаційних технологій при здійсненні картографування, навчитися орієнтуватися в системі ГІС, аналізувати та моделювати отримані дані.

Після завершення цього курсу студент:
знатиме:
– принципи формування ГІС термінології;
– основи формування географічних інформаційних систем;
– сучасні технології обробки географічної інформації;
– основні типи програмного забезпечення, яке використовується в сучасних геоінформаційних системах;
– поняття і визначення методів, способів і засобів отримання, збереження та переробки інформації;
– закономірності використання та застосування знань у ГІС;
– основні геоінформаційні системи, їхню структуру, склад, функціональні можливості та вимоги, які ставляться до ГІС;
– методи географічних досліджень для обробки аналізу та синтезу географічної інформації;
– навики використання картографічних методів при оцифруванні картографічних творів;
– закономірності застосування і використання знань в ГІС;
– основні принципи роботи та аналітичні можливості сучасного геоінформаційного забезпечення.
вмітиме:
– працювати з пакетами прикладних програм ГІС;
– використовувати для роботи готові електронні бази картографічних даних;
– використовувати на практиці можливості геоінформаційних систем при створенні тематичних карт;
– створювати оригінали карт, планів та інших графічних матеріалів;
– готувати інформацію для ведення географічних баз даних;
– використовувати картографічний метод у комп’ютерному картографуванні;
– аналізувати та оцінювати методологічні проблеми сучасної географії при вирішенні професійних завдань;
– володіти базовими знаннями у сфері інформатики та геоінформаційних технологій, вміти їх застосовувати у професійній діяльності;
– використовувати сучасні інформаційні технології для проведення науково-дослідницької оцінки стану території та її картографування для вирішення професійних завдань;
– володіти методами пошуку, обробки та аналізу географічної інформації з використанням сучасних інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів.

Рекомендована література

 • Андрейчук Ю. М., Ямелинець Т. С. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 275 с.
 • Бережний В. А. Комп’ютерні технології в суспільній географії:українсько-російсько-англійський словник основних термінів та понять. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 40 с.
 • Бережной В. А. Работа в среде ГИС-платформы ArcGIS. Компьютерный практикум: учебное пособие / Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. – 80 с.
 • ДеМерс М. Географические информационные системы / М.: Дата+, 1999. – 490 с.
 • Іщук О. О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: навчальний посібник / К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 196 с.
 • Костріков С. В. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний комплекс / Харків: ХНУ, 2012. 54 с.
 • Костріков С. В. Інформаційні технології в територіальному менеджменті: навчально-методичний посібник / Харків: РВВ ХНУ, 2015. 56 с.
 • Костріков С. В., Сегіда К. Ю. Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів за спеціальностями “Географія”, “Економічна та соціальна географія”. – Харків, 2016. – 82 с.
 • Нємець К. А., Кравченко К. О. Інформаційна географія та ГІС: навчально-методичний посібник. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. 108 с.
 • Посібник користувача ArcGIS 10.х для фахівців у сфері містобудування і просторового розвитку / М. В. Зеркаль, О. М. Лихогруд, А. В. Олещенко, Ю. М. Палеха. Київ: ДП “ДІПРОМІСТО”, 2017. 90 с.
 • Посібник користувача ArcGIS. URL: ttps://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10.3/main/get-started/arcgis-tutorials.htm (дата звернення 15.03.2020).
 • Самойленко В. М., Даценко Л. М., Діброва І. О. Проєктування ГІС / Київ: ДП “Прінт Сервіс”, 2015. 256 с.
 • Світличний О. О., Плотницький С. В. Основи геоінформатики. Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. 295 с.
 • Середович В. А. Геоинформационные системы (назначение, функции, классификация). Новосибирск: СГГА, 2008. 120 с.
 • Творошенко І. С. Геоінформаційні системи в управлінні територіями: методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт / Харків: ХНУМГ ім. О. Б. Бекетова, 2015. 115 с.
 • Творошенко І. С. Конспект лекцій з дисципліни “Геоінформаційні системи в управлінні територіями” / Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 87 с.
 • Хаксхольд В. Введение в городские геоинформационные системы / М.: Дата+, 1998. – 321 с.
 • Шипулин В. Д. Введение в использование ArcGIS: учебно-методическое пособие. Харьков : ХНАГХ, 2005. 258 с.
 • Шипулин В. Д. Основные принципы геоинформационных систем / Харьков: ХНАГХ, 2010. 337 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус