Вступ до екологічної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Ямелинець Т. С.ГРЕ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГРЕ-11доцент Ямелинець Т. С.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основами екології землекористування, базовими законами функціонування різних складових землекористування; вивчення спеціальної екологічної термінології, причин та екологічних наслідків незбалансованого землекористування; оцінка можливих шляхів вирішення екологічних проблем різних видів землекористування.

Завдання курсу – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок для успішного засвоєння наукової інформації з фахових дисциплін спеціальності. Виконання завдання відбувається в чіткій та логічній послідовності:

 •  засвоєння ключових понять і термінології землекористування;
 •  вивчення властивостей і функцій землі;
 •  ознайомлення з науковими основами розвитку ринкового землекористування;
 •  аналіз земельно-ресурсного потенціалу України;
 •  ознайомлення з концепційними засадами сталого землекористування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • сучасні глобальні і регіональні екологічні наслідки незбалансованого землекористування;
 • понятійну базу і наукову термінологію землекористування;
 • сучасний стан землекористування в Україні;
 • шляхи розв’язання екологічних проблем землекористування.

– вміти:

– використовувати наукову термінологію при оцінці землекористування;

– аналізувати різні системи землекористування і прогнозувати екологічні наслідки незбалансованого землекористування.

Рекомендована література

Базова

 • Горлачук В.В., Песчанська І.М., Скороходов В.А. Земельний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 192 с.
 • Сохни А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Монографія. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2002. – 252 с.
 • Соловій І.П., Іванишин О.Т. Лавний В.В. та інші. Землекористування. – Львів: АФІША, 2005.
 • Горлачук В.В. Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування.-Львів,1996.
 • Генсірук С.А. Регіональне природокористування.-Львів: Світ, 1992.

 

Допоміжна

 • Земельний кодекс України: правова основа управління земельними ресурсами // За ред.. В.В.Горлачука. – Львів: НВФ-Українські технології, 2001.
 • Коренюк П.І. Менеджмент навколишнього природного середовища.-Дніпропетровськ: НГАУ, 2001.
 • Осипчук С.О. Природно-сільськогосподарське районування України. – К.: Урожай, 2008. – 190 с.
 • Ґудзь В.П., Примак І.Д., Рибак М.Ф. та ін. Адаптивні системи землеробства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 336 с.
 • Моргун Ф.Т., Шикула Н.К., Тарарико А.Г. Почвозащитное земледелие. – К.: Урожай, 1988. – 256 с.
 • Чернявський О.А., Сівак В.К. Конструювання протиерозійних ландшафтів. Монографія. – Чернівці: Рута, 2005. – 296 с.
 • Земледелие // Под ред. проф. С.А. Воробьева. – М.: Колос, 1972. – 512 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму