Проблеми водопостачання та водовідведення

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Кричевська Д. А.ГРЕ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГРЕ-31сдоцент Кричевська Д. А.

Опис курсу

Мета курсу ознайомити студентів із облаштуванням систем водопостачання і каналізації в містах і на підприємствах України, із реальними і потенційними можливостями забезпечення споживачів водою відповідної якості, із роботою очисних споруд як ключового елементу водовідвідної системи.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів із теоретичними основами водопостачання і водовідведення, особливостями основних елементів та споруд систем водопостачання і водовідведення;
 • сформувати знання про технології підготовки води для водопостачання, при її видобутку її з поверхневих та підземних джерел; методами очистки стічних вод у системі водовідведення.
 • ознайомити із сучасним станом питної води у різних регіонах та містах України та рівнем очистки стічних вод, сучасними проблемами галузі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 Знати:

 • визначення основних понять водопостачання та водовідведення;
 • проблеми, що пов’язані із постачанням питної води та очисткою стічних вод у розрізі областей України;
 • особливості функціонування системи водопостачання та водовідведення м. Львова.

Вміти:

 • відображати технологічні схеми підготовки води до споживання, методи очищення стічних вод;
 • виявляти екологічні проблеми, пов’язані із водопостачанням та якістю питної води;
 • виявляти екологічні проблеми, пов’язані із водовідведенням і очисткою стічних вод;
 • характеризувати системи водопостачання та водовідведення окремих регіонів України та населених пунктів
 • аналізувати головні напрями діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України

Рекомендована література

Базова:

 • Екологічна ситуація та стан питних вод в Україні. Картосхеми. – УДНДІ «Укрводгео», 2006 р.
 • Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник. – К.: Вища шк., 2005. – 671 с.
 • Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2018 році. Ел.рес. https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Proekt-Nats.-dop.-za-2018.pdf
 • Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. — К. : Знання, 2011. — 359 с.
 • Прозоров И.В., Николадзе Г.И. , Минаев А.В. Гидравлика, водоснабжение и канализация. М., Изд-во «Высшая школа», 1990.
 • Сорокіна К.Б. Водопостачання і водовідведення: Конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності «Водопостачання та водовідведення»/ Автор: Сорокіна К.Б.. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 80 с.
 • Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення. Гідроекологічні аспекти. Київ, вид. Центр “Київський університет”, 1999.

Допоміжна:

 • Гидравлика, водоснабжение и канализация. Учебное пособие для строит. спец. вузов/ .ИП. Прозоров, Г.И. Николадзе, А.В. Минаев. – М.: Высш. школа, 1990.
 • ДСТУ 2874 -82 «Вода питна.Гігієнічні вимоги й контроль якості»
 • Журба Анна. Нирки Львова. Фоторепортаж з очисних споруд «Львівводоканалу». Ел.рес.: ttp://tvoemisto.tv/exclusive/nyrky_lvova_fotoreportazh_iz_ochysnyh_sporud
 • Закон України «Про Загальнодержавну Програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки”
 • Зацепин В.Н.. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений. – Ленинград, Стройиздат, 1973.
 • Калицун В.И., Кедров В.С.,. Ласков Ю.М, Сафонов П.В.. Основы гидравлики, водоснабжения и канализации. – М.: Из-во литературы по строительству, 1972.
 • Кедров В.С., Пальгунов П.П., Сомов М.А. Водоснабжение и канализация. М., 1984.
 • Кукурудза С.І. Гідроекологічні проблеми суходолу: Навч.посібник За ред.проф. В.Хільчевського. Львів: Світ, 1999. – 232 с.
 • Мельник І. Проблеми водопостачання м.Львова: суспільно-географічний аналіз. Вісник Львів.університету. Серія географічна. 2006. Вип. 33. С. 248–252
 • Шифрин С.М. Экономика водопроводно-канализационного строительства и хозяйства. Л., 1982.

Інформаційні ресурси:

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму