Водні види туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Гамкало М. З.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-42сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-43сдоцент Гамкало М. З.

Опис курсу

Мета курсу “Водні види туризму”: сформувати в студентів професійні знання й уміння щодо практичної організації й управління водними видами туризму. Тематика курсу послідовно знайомить з особливостями організації:

  • сплавів на гірських, рівнинних і височинних річках;
  • підводного полювання та дайвінгу;
  • вітрильного туризму.

Завдання: ознайомити майбутніх працівників туристичної індустрії з термінологією, понятійним апаратом водного туризму і забезпечити його засвоєння студентами; озброїти студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, практичних основ активного туризму; надати методичну допомогу в організації та проведенні туристичних подорожей; освоєнні тактики і техніки проходження маршрутів; оволодіння вмінням управляти групою в різних ситуаціях і умовах туристичного походу; засвоєння правил поведінки в екстремальних ситуаціях і вміння надавати невідкладну медичну допомогу в туристичному поході.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат та особливості організації водних видів туризму;  конструкційні елементи плав-засобів; особливості водних перешкод; загальні вимоги до спеціального туристського спорядження для водного туризму; загальні вимоги щодо організації безпеки в водних туристських походах; правила користування рятувальним жилетом; характеристику основних природних перешкод, притаманних для водного туризму, способи їх подолання; основні принципи тактики підготовки та проведення водних походів; туристські можливості рідного краю (регіону) для водного туризму; первинні ознаки захворювань, які характерні для водних походів; прийоми роботи з веслом.

вміти: розробляти туристичні маршрути з різним способом пересування; організовувати базування і харчування під час туристичного походу; орієнтуватися на місцевості за картою і компасом, а також за допомогою GPS; складати перелік спеціального особистого та групового спорядження, добирати, доглядати та правильно зберігати його; долати прості природні перешкоди, характерні для водного туризму; складати, розбирати  та просушувати судно, здійснювати нескладний ремонт; керувати судном, вміти розміщуватись на судні та правильно розміщувати вантаж; орієнтуватися на річці за допомогою туристської лоції; проводити розвідку водних перешкод, обносів.

Рекомендована література

Базова:

  • Личак І. С. Водний туризм: навчальний посібник/ І.С.Личак, П.А Хоменко. – Біла Церква, 2013. –  155 с.
  • Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с
  • Щур Ю. В., Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. – К.: “Альтерпрес”, 2003. – 232с.

 Допоміжна:

  • Жданова О.М., Тучак А.М., Поляковський В.І., Котова І.В. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму: Навч. пос. – Луцьк: Вежа, 2000. – 234 с.
  • Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: навч. посіб./ передм. В. А. Смолія. – К.: Вища шк.,  2002. – 195 с.
  • Захарчук В., Чурчун Г. Туристські ріки Карпат: Путівник. Чернівці: Букрек, 2006.-187с.
  • Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України. – К.: Федерація спортивного туризму України, 2006. – 208 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус