Водні ресурси та АІС ДВК

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Курганевич Л. П.ГРЕ-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРЕ-31доцент Курганевич Л. П.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою курсу «Водні ресурси та АІС ДВК» є поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок аналізу водних ресурсів, які підлягають обліку та оцінці  задля отримання достовірних і необхідних даних щодо правового, природного і господарського стану водних об’єктів й організації їхнього раціонального та ефективного використання. Об’єкт вивчення – водні ресурси світу, України та регіону, АІС ДВК. Предметом вивчення є оцінка водних ресурсів, їх просторово-часова динаміка, шляхи використання, а також система управління та електронного обліку. Завдання курсу – сформувати у студентів в результаті вивчення цього предмета такі показники знань, умінь та навичок:

Знання:

 • фізичних процесів і географічних чинників, що формують гідрологічний режим водних об’єктів, а також фізичної суті процесів, що впливають на цей режим з урахуванням антропогенних чинників;
 • структури, функцій та стратегії сталого розвитку водного господарства;
 • поширення, кількості та якості водних ресурсів світу, України та регіону, їхнє використання;
 • нормативно-правового забезпечення та державного регулювання обліку вод й ведення державного водного кадастру;
 • системи спостереження, обліку, накопичення, систематизації, узагальнення інформації щодо кількості та якості вод із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Уміння:

 • оцінювати водні ресурси різних районів земної кулі, пов’язувати їх з іншими природними умовами та ресурсами, станом і перспективами розвитку біосфери;
 • давати характеристику водозабезпеченості різних територій;
 • проводити обробку та узагальнення гідрологічної та гідроекологічної інформації із використанням сучасних інформаційних технологій;
 • оцінювати якість водних ресурсів з точки зору екологічного благополуччя;
 • використовувати дані про водні ресурси при обґрунтуванні водоохоронних заходів.

Навички:

 • аналізу та обробки гідрологічних спостережень, виявлення зв’язків між кліматичними, гідрологічними та екологічними процесами;
 • обліку водних ресурсів, ведення кадастрових робіт із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
 • роботи з архівними, опублікованими, збереженими в АІС ДВК матеріалами про водні ресурси, їхню кількість та якість;
 • самостійно орієнтуватися і систематизувати головні інформаційні масиви гідрологічних та гідроекологічних даних.

Базою при вивченні курсу слугують спеціальні знання з фізичної географії, геоморфології, кліматології та метеорології, гідрології, загальної екології.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Курганевич Л. Водні ресурси та водний кадастр : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 56 с.

Базова

 • Кукурудза С. І. Використання та охорона водних ресурсів: навчальний посібник /  С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 304 с.
 • Курганевич Л. П. Водний кадастр : навчальний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 116 с.
 • Левківський С. С., Падун М. М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підручник. – Київ : Либідь, 2006. – 280 с.
 • Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом: Монографія / За редакцією В. А. Сташука / [В.А. Сташук, В. Б. Мокін, В. В. Гребінь, О. В. Чунарьов]. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 320 с.
 • Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. П. Кривчинський, О. В. Чунарьов / за ред. В. К. Хільчевського. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 172 с.

 

Допоміжна

 • Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання /  В. І. Вишневський  – Київ : Віпол, 2000. – 376.
 • Водне господарство в Україні / за ред. А. В. Яцика, В. М. Хорева. – Київ : Генеза, 2000. – 456 с.
 • Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС : основні терміни та їх визначення / [підгот.: Алієв К. та ін.]. – Вид. офіц. – Київ, 2006. – 240 с.
 • Гнатів П. С. Природні ресурси України : навчальний посібник / П. С. Гнатів,         П. Р. Хірівський, О. Д. Зинюк, Ю. Я. Корінець, Н. Є. Панас. – Львів : Камула, 2012. – 216 с.
 • Ковальчук І. П. Гідроекологічний моніторинг: навч. посібник   / І. П. Ковальчук,      Л. П. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 292 с.
 • Микула О. Я. Кадастр природних ресурсів : навчальний посібник / О. Я.  Микула, М. Г. Ступень, В. Ю. Пересоляк  – Львів : Новий світ – 2000,  2006. – 196 с.
 • Паламарчук М. М. Сучасна структура водного фонду України / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Київ : Ніка-Центр, 2000. – Т.1. – с. 189-195.
 • Паламарчук М. М. Водний фонд України: довідниковий посібник                               / М. М. Паламарчук, Н. В. Закорчевна  [за ред. В. М. Хорева, К. А. Алієва] – К. : Ніка-Центр, 2001. – 392 с.
 • Справочник по водным ресурсам / под ред. Б. И. Стрельца. – Киев : Урожай, 1987. – 304 с.
 • Яцик А. В. Водогосподарська екологія : у 4 т., 7 кн. / А. В. Яцик. – Київ : Генеза, 2004. – Т.3, кн. 5. – 496 с.

 

Інформаційні ресурси

 • Львівське обласне управління водних ресурсів – [Електронний ресурс] – Режим доступу:            http://oblwodgosp.gov.ua/fotogalereya.
 • http://davr.gov.ua/ – Сайт Державного агентства водних ресурсів України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус