Управління персоналом

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Кравців В. С.Гртм-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Гртм-51з

Опис курсу

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
– основні елементи системи управління персоналом у туризмі;
– методи планування людських ресурсів (складання планів та прогнозів роботи з персоналом, планування чисельності та складу працівників);
– закономірності профорієнтації та адаптації нових працівників;
– основні методи та способи підбору персоналу;
– технології формування кадрового потенціалу управління;
– закономірності проведення оцінки кадрів та їх діяльності;
принципи та методи роботи з резервом;
– професійні посадові обовязки в стандартних ситуаціях в туристичній сфері
вміти:
– розробляти оптимальні структури та штати, структуру професійної підготовки та професійно важливих якостей працівників;
– планувати людські ресурси (складати плани та прогнози в роботі з персоналом, планувати чисельність та склад працівників;
– підбирати персонал (вміло використовувати всі існуючі джерела задоволення потреби в кадрах);
– формувати кадровий потенціал управління (здійснювати аналіз якісного складу управлінських кадрів, організовувати роботу з молодими спеціалістами, розробляти науково-практичні основи
підбору та розміщення керівних кадрів).
– організовувати оцінку кадрів управління, розробляти принципи
та методи роботи з резервом;
– організовувати навчання персоналу (розробляти програми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників);
– розробляти структури заробітної плати, процедури підвищення, пониження, переводу та звільнення працівників.

Рекомендована література

Основна

  1. Мальська М.П., Бордун О.Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 256 с.
  2. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.
  3. Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Організація туризму в Україні: Конспект лекцій. – К., 1995.-175с.

Допоміжна

  • Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: «Питер», 2004. – 824 с.
  • Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій: Навч. посіб. – К.: МАУП, 1998. – 1888 с.
  • Десслер Г. Управление персоналом. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.
  •  Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 1998. – 224 с.
  • Козоріз В. П. Основи кадрового діловодства: Практ. посібн. Для керівників і працівників кадрових служб. – К., 2003. – 127 с.
  •  Лук’яніхін В. О. Менеджмент персоналу: Навч. посіб.- Суми:Втд «Університетська книга», 2004.-592 с.
  • Менеджмент для магистров : Учеб. пособ. / Под ред. А. А. Епифанова, проф. С. Н. Козьменко. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 762 с.
  • Менеджмент персоналу: Навч. пособ. – Суми: ВТД «Університетська книа», 2004. – 592 с.
  • Мошек Г.Є. Гомба Л. А., Піддубна Л.П. Менеджмент підприємства : Підручник – К. : Київ. нац. тогр.-екон. ун-т, 2002.– 371 с.
  • Старобинський Э. К. Как управлять персоналом. – М.: АО Бизнес-школа «Интел- синтез», 1995. – 369 с.