Управління проектами в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит
10Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Українець Л. А.ГрТМ-22с, ГрТМ-21с
10Українець Л. А.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-22сУкраїнець Л. А.
ГрТМ-21сУкраїнець Л. А.
10ГрТМ-11сУкраїнець Л. А.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Управління проектами в туризмі» читається на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-магістрів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм».

Вивчення курсу передбачає опанування студентами основних методичних засад та інструментарію, необхідного для успішного управління проектами, формує навички щодо обґрунтування життєздатності проекту та оцінки його ефективності, вибору виконавців, побудови стратегії та тактики реалізації проектного задуму,  розрахунку кошторису і бюджету, а також дозволяє оволодіти технологіями мінімізації ризику при підготовці та реалізації проекту. Навчальна дисципліна базується на концепціях і поняттях менеджменту, стратегічного управління, маркетингу та  проектного аналізу.

Мета: ознайомлення студентів із сутністю, принципами та технологією  управління проектами в туризмі, формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних функцій проектного менеджменту, а також набуття  необхідних  навичок і вмінь здійснювати  управління туристичними проектами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат управління проектами в туризмі, технології та інструментарій розробки, управління та контролю виконання туристичних проектів.

вміти: розробити туристичний проект в залежності від цілей підприємства, обґрунтувати його доцільність, оцінити його ефективність та скласти план його реалізації.

Рекомендована література

  • Пурська І.С. Управління проектами в туризмі : навчально-методичні вказівки  для студентів  географічного факультету спеціальності «Туризм» / Ірина Пурська. ― Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. ― 74 с.
  • Бабаєв В.М. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / В.М. Бабаєв. ― Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/4464/2/Навчальний_ посибник_Лекции_1-16.pdf.
  • Ноздріна Л. В. Управління проектами: підручник [Електронний ресурс]   / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай // За заг. ред. Л. В. Ноздріної. ― К. : Центр учбової літератури,  ― 432 с. ― Режим доступу : http://www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2010/Upravlinnya%20proektami-Nozdrina2010.pdf.
  • Петренко Н.О. Управління проектами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. ― К. : Центр учбової  літератури, 2015. ― 244 с. ― Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/upravlinnay_pdf.
  • Тарасюк Г.М. Управління проектами : навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. ― 3-є вид., ― К. : Каравелла , 2009. ― 320 с.
  • Тян Р. Б. Управління проектами: підручник / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В.А. Ткаченко. ― К. : Центр навч. л-ри, 2004 ― 224с.
  • Фесенко Т. Г. Управління проектами : теорія та практика виконання проектних дій : навч. посіб. [Електронний ресурс]  / Т. Г. Фесенко. ― Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с. ― Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/29445/.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус