Українська мова (за проф. спрямуванням) (241)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Хібеба Н.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с, ГрХТ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГРГ-11сдоцент Хібеба Н.
ГРГ-12сСлободзяник О. З.
ГРГ-13сКужелюк В.
ГрХТ-11сБАЛІЦЬКА Мирослава

Опис курсу

Основна мета курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” – підвищити рівень комунікативної культури професійного мовлення в усній та писемній формах, удосконалити навички практичного володіння українською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, пов’язаної з фаховими потребами, ознайомити з культурою ведення документації та етикою ділового спілкування.

Завдання:

 • навчити культури професійного мовлення відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних, стилістичних норм української літературної мови;
 • ознайомити з особливостями усного та писемного професійного мовлення;
 • виробити навички оформлення ділових паперів і деяких видів наукових робіт.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • специфіку наукової, офіційно-ділової і професійної мови;
 • норми сучасної української літературної мови як основу професійного спілкування;
 • особливості усного ділового спілкування та найважливіші формули мовленнєвого етикету;
 • класифікацію документів, основні правила їх оформлення;
 • вимоги до структури та оформлення текстів наукового стилю;
 • основні філологічні та фахові лексикографічні джерела з туризму уміти:
 • правильно використовувати мовні засоби відповідно до потреб спілкування;
 • поєднувати словесні і невербальні засоби спілкування відповідно до мети та ситуації спілкування;
 • укладати ділові папери, добираючи відповідні мовні засоби;
 • послуговуватись лексикографічними джерелами;
 • грамотно оформлювати різні види наукових робіт, бібліографію;
 • аналізувати та редагувати тексти фахового спрямування, виявляти порушення мовних норм.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Хібеба Н. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів географічного факультету спеціальності 6.140103 “Туризм”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 108 с.

Основна:

 • Ботвина Н. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. / Н. Ботвина. – 3-тє вид., доп. та переробл. – К. : АртЕк, 2001. – 280 с.
 • Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: АртЕк, 2002. – 208 с.
 • Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. для вищих та середніх спец. навч.закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 3-тє вид., переробл. і доповн. –К.: А. С. К. , 2002. – 400 с.
 • Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник /Т. Б. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.
 • Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / М. В. Гуць,І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнар. агенція „BeeZone”, 2004. – 336 с.
 • Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 2004. – 480 с.
 • Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручн. для вищих навч. закладів /М. Г. Зубков. – 9-те вид., доповн. та переробл. – Х. : Весна, 2011. – 400 с.
 • Корж А. В. Ділова українська мова для юристів : лекції та комплексні завдання /А. В. Корж. – К. : НАН України, 2002. – 176 с.
 • Культура фахового мовлення : навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – XXI, 2005. – 572 с.
 • Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько,Л. В. Кравець. – К. : ВЦ „Академія”, 2007. – 360 с.
 • Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. – 4-те вид. –К. : Каравела, 2011. – 352 с.
 • Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови : підручник. – 3-тє вид.,переробл. і доповн. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2000. – 248 с.
 • Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням :підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алеута, 2010. – 696 с.

Додаткова:

 • Антисуржик. Вчимось ввічливо поводитись і правильно говорити / [О. Сербенська,М. Білоус, Х. Дацишин та ін.] ; за заг. ред. О. Сербенської : навч. посібник. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 258 с.
 • Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / уклад. Я. Б. Тимошенко. – К. : Либідь,1991. – 256 с.
 • Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 232 с.
 • Білоус М. П. Український мовленнєвий етикет М. П. Білоус // Мова і духовність нації. – К., 1992. – С. 164–199.
 • Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 476 с.
 • Бугай Н. І. Український етикет : посібник для дітей та дорослих / Н. І. Бугай. – К. :Б-ка українця, 2000. – 264 с.
 • Бурячок А. А. Що змінилося в ”Українському правописі”? – К., 1997. – 52 с.
 • Винницький В. М. Наголос в сучасній українській мові / В. М. Винницький. – К. :
  Рад. школа, 1984. – 160 с.
 • Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку / О. Горбач // Другий міжнародний конгрес україністів. Доповіді та повідомлення. Мовознавство. – Львів, 1993. – С. 7–12.
 • Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник / М. Зубков. – 3-тє вид.,виправл. й доповн. – Х. : Видавн. дім „Школа”, 2006. – 496 с.
 • Іванишин В. Мова і нація / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 218 с.
 • Караванський С. Пошук українського слова або Боротьба за національне „Я”. – К. :Академія, 2001. – 240 с.
 • Караванський С. Секрети української мови / С. Караванський. – 2-ге вид., розширене. – Львів, 2009. – 343 с.
 • Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посіб. / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. –279 с.
 • Коваль А. П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування /А. П. Коваль. – 3-тє вид. – К. : Вища школа, 1982. – 287 с.
 • Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови: Структура тексту/ А. П. Коваль. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – 307 с.
 •  Кочан І. М., Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підручник / І. М. Кочан, А. С. Токарська. – К. : Знання, 2008. – 413 с.
 • Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанівського. – К. : Либідь,1990. – 304 с.
 •  Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Масенко. – К. : Вид.дім „КМА”, 2004. – 168 с.
 • Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма / О. Микитюк.– Львів, 2010.
 • Німчук В. В. Сучасні проблеми українського правопису / В. В. Німчук //Літературна Україна. – 2001. – 11 січ. – С. 7.
 • Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. – К. : Наша культура і наука, 2004. – 436 с.
 • Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки / І. Огієнко. – Львів : Фенікс: Відродження, 1995. – 46 с.
 • Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради : навч. посібник /О. Пономарів. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Либідь, 2008. – 240 с.
 • Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький –Львів : Сполом, 2001. – 224 с.
 • Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації / Я. Радевич-Винницький –Дрогобич : Відродження, 1997. – 360 с.
 • РRОМОВА, або Де ми помиляємося… / кер. проєкту О. М. Демська-Кульчицька. –К. : Стандарт, 2006. – 195 с.
 • Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник /
  В. М. Русанівський. – К. : АртЕк, 2001. – 392 с.
 • Сербенська О. Культура усного мовлення. Практикум : навч. посіб. – Львів : ЛНУ,
  2003. – 212 с.
 • Скиньмо чужі правописні кайдани / [Л. Коць-Григорчук та ін.]. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2001. – 64 с.
 • Соколовська Ж. П., Власенко В. В., Щербачук Л. Ф. У ділове спілкування –державну мову / Ж. П. Соколовська, В. В. Власенко, Л. Ф. Щербачук. – К. :Грамота, 2004. – 295 с.
 • Сучасна українська літературна мова / за ред. М. Плющ. – К. : Вища школа, 2006. –430 с.
 • Сучасна українська мова / за ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 2001. – 400 с
 • Томан І. Мистецтво говорити / пер. з чеськ. В. Романця. – 3-тє вид. – К. : Україна,1996. – 269 с.
 • Українська мова: Енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співгол.)та ін. – К. : Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с.
 • Український правопис. – 4-те вид., випр. й доп. – К. : Наук. думка, 1993. – 236 с.
  (або пізніші видання).
 • Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – К.: Довіра, 2003. –623 с.
 • Універсальний довідник практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, І. Л. Михно,Л. О. Пустовіт, Г. М. – К. : Довіра ; УНВЦ „Рідна мова”, 1997. – 399 с.
 • Франко І. Двоязичність і дволичність // Літературно-науковий вісник. – Т. ХХХ. –Річн. 8. – Кн. 6. – Львів, 1905. – С. 231–244; або: Урок української. – 2003. – № 3. –С. 12–15.
 •  Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки : навч. посіб. / І. В. Хоменко. – К. :
  Юрінком Інтер, 2001. –192 с.
 • Царук О. В. Українська мова серед інших слов’янських мов : етнологічні та граматичні параметри / О. В. Царук. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 1998. –322 с.
 • Чак Є. Складні випадки правопису та слововживання / Є. Чак. – К. : А.С.К., 1998. –272 с.
 • Читай і знай! : довід.-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра.– К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – 197 с.
 • Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови / Ю. Шевельов. – К. : Вид. дім „КМ Академія”, 2003. – 160 с.
 • Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник / С. В, Шевчук. – К.:Літера ЛТД, 2003. – 448 с.
 •  Шевчук, С. В. Українська мова на щодень, на щомить для державних службовців: підручник / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – К. : Атіка, 2004. – 392 с.
 • Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – 4-те вид. –К.: Освіта, 2000. – 254 с.
 • Ющук, І. П. Практичний довідник з української мови / І. П. Ющук. – К. : Рідна мова, 1998. – 224 с.
 •  Ющук, І. П. Українська мова : підручник / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2004. – 640.

Словники:

 • Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170 тис. слів / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2003. – 1440 с.
 • Головащук С. І. Складні випадки наголошення : словник-довідник /С.І. Головащук. – К. : Либідь, 1995. – 192 с.
 • Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання / С. І. Головащук.– К. : Наук. думка, 1989. – 832 с.
 • Головащук С. І. Словник наголосів / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2003. – 320 с.
 •  Головащук С. І. Українське літературне слововживання : словник-довідник /С. І. Головащук. – К. : Вища школа, 1995. – 319 с.
 • Гринчишин Д. Г. Словник-довідник з культури української мови / Д.Г. Гринчишин,А. О. Капелюшний, О. А. Сербенська, З. М. Терлак. – К. : Знання, 2004. –367 с.
 • Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин,О. А. Сербенська. – К. : Рад. школа, 1986. – 222 c.
 • Демська О. Словник омонімів української мови / О. Демська, І. М. Кульчицький. –Львів : Фенікс, 1996. – 224 с.
 • Калашник В. С. Українсько-російські паралелі: Труднощі перекладу /В. С. Калачник, Ж. В. Колоїд. – Х. : Прапор, 2003. – 112 с.
 • Кочерган М. Словник російсько-українських міжмовних омонімів („фальшиві друзі перекладача”) / М. Кочерган. – К. : Академія, 1997. – 400 с.
 • Мазурик Д. Нове в українській лексиці : словник-довідник / Д. Мазурик. – Львів :Світ, 2002. – 130 с.
 • Орфографiчний словник української мови: близько 120 000 слів / укл. :С.І. Головащук та ін. – К. : Довіра, 1994. – 864 с. .
 • Орфоепічний словник української мови : у 2 т. / уклад. М. М. Пещак та ін. – К. : Довіра, 2001.
 • Полюга Л. М. Словник антонімів української мови / за ред. Л. С. Паламарчука. – 2-ге вид., допов. і випр. – К. : Довіра, 2004. – 275 с.
 • Полюга Л. М. Словник українських синонімів і антонімів / Л. М. Полюга. – К. :Довіра, 2007. – 576 с.
 • Словник іншомовних слів / уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – 680 с.
 • Словник синонімів української мови : у 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк,С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 1999–2000.
 • Український орфографічний словник : близько 143 тис. слів. /укл. : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Г. М. Ярун ; за ред.. В. Г. Скляренка. – 7-ме вид., переробл. і допов.– К. : Довіра, 2008. – 983 с.
 • Російсько-український фразеологічний словник : Фразеологія ділової мови / улож.В. Підмогильний, Є. Плужник. – Перевид. 1927 р. – К.: УКСП „Кобза”, 1993. – 248 с.
 •  Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи / С. В. Шевчук. – К.: Вища школа, 2008. – 487 с.

Інтернет-джерела:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Українська мова (за проф. спрямуванням)

Завантажити силабус