Туризм в ЄС (англ. мовою)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Краєвська О. А.ГрТМ-11с, ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-11сКраєвська О. А.
ГрТМ-12сКраєвська О. А.

Опис курсу

Метою курсу «Туризм в ЄС (англ. мовою)» є ознайомлення студентів із теоретичними основами формування та діяльності Європейського Союзу, спільних політик ЄС загалом  та туристичної політики ЄС зокрема; формування цілісного уявлення у студентів про політику ЄС у сфері туризму, її нормативно-правове регулювання та інституційне забезпечення, а також проблеми та перспективи реалізації туристичної політики ЄС на сучасному етапі, імплементація в державах-членах та співпраця ЄС і України у сфері туризму; формування навичок з практичного використання отриманих знань.

Завдання курсу:

 • визначити поняття та сутність спільних політик ЄС та особливості їх формування;
 • охарактеризувати державне регулювання туристичної діяльності: поняття, види, інституційна структура; дослідити особливості формування та розвитку туристичної політики Європейського Союзу;
 • проаналізувати нормативно-правове регулювання та діяльність інституцій ЄС у сфері туризму; дослідити зв’язок політики ЄС у сфері туризму з іншими політиками ЄС;
 • визначити проблеми та перспективи розвитку політики Європейського Союзу у сфері туризму на сучасному етапі;
 • охарактеризувати особливості співпраці Європейського Союзу з міжнародними туристичними організаціями;
 • проаналізувати туристичну політику України та співпрацю ЄС та України у сфері туризму;
 • дослідити національні туристичні політики держав-членів Європейського Союзу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

знати:

 • поняття та сутність Європейського Союзу;
 • зміст поняття спільні політики ЄС, їх види та моделі формування;
 • державне регулювання туристичної діяльності;
 • передумови і процес становлення політики Європейського Союзу у сфері туризму,
 • нормативно-правове регулювання політики ЄС у сфері туризму;
 • інституційне забезпечення процесу формування та реалізації політики ЄС у сфері туризму;
 • функції та внутрішньо організаційні принципи, форми і методи діяльності інституцій ЄС у цій сфері;
 • проблеми та перспективи функціонування політики ЄС у сфері туризму на сучасному етапі;
 • національні туристичні політики держав-членів Європейського Союзу;
 • співпрацю Європейського Союзу з міжнародними туристичними організаціями;
 • особливості співпраці ЄС та України у сфері туризму.

вміти:

 • володіти спеціальною термінологією і застосовувати набуті знання для оцінки перспектив формування та розвитку політики ЄС у сфері туризму;
 • аналізувати діяльність інституцій Європейського Союзу у сфері туризму;
 • характеризувати зв’язок політики ЄС у сфері туризму з іншими спільними політиками ЄС;
 • оцінювати перспективи розвитку політики ЄС у сфері туризму;
 • визначати взаємозв’язок політики ЄС у сфері туризму з національними політиками у цій сфері;
 • аналізувати перспективи залучення України до процесів європейської інтеграції та співпраці нашої держави з ЄС у сфері туризму.

Рекомендована література

 • Антонюк Н., Краєвська О. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 роки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014. – Випуск 34. – С. – 133-141.
 • Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 • Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 • Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с.
 • Копійка В.В. Європейський Союз: Досвід розширення і Україна. – К.: Юрид. думка, 2005. – 448 с.
 • Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2002. – 253 с.
 • Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 • Краєвська О. Механізми взаємодії політики у сфері туризму з іншими соціально-економічними політиками ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 159-163.
 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму // Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С. 292-300.
 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О.А. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.
 • Краєвська О. Присяжнюк Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної політики ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Випуск 29. Частина 1. – C. 170-178.
 • Краєвська О. Теоретичні аспекти державної політики у сфері туризму // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2006. – Т. 12-13. – С. 198-201.
 • Краєвська О., Присяжнюк Ю. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері туризму: політико-правовий аспект // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 269-279.
 • Кубів О., Трохимчук С. Європейський Союз як феномен міждержавної економічної і політичної інтеграції. – Львів, 2000.
 • Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 • Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – Київ: Смолоскип, 2002 – 168 с.
 • Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу: Навч. посібник. – К.: Таксон, 2005. – 280 с.
 • Antonyuk N., Krayevska O. The Problems and Perspectives of the EU-Ukraine Cooperation in the Sphere of Tourism in the Framework of Association Agreement implementation // Studia Periegetica nr 2(18)/2017. – Poznan, 2017. – P. 25-34
 • Malska M. , Antonyuk N., Krayevska O. Supporting an Important Business – the European Union’s Policy in the Sphere of Tourism // Introduction to European Studies: a new approach to Uniting Europe / by D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajaczkowski – Center for Europe, University of Warsaw. – Warsaw, 2013. – P. 449 – 467.
 • McDonald Marc (ed.) European Community Tourism Law and Policy. – Dublin: Blackhall Publishing Ltd, 2003. – 500 p.

Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Туризм в ЄС (англ. мовою)

Завантажити силабус