Туризм як суспільно-економічний феномен

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Романів П. В.ГрФ-21с, ГрФ-22с, ГРО-21с, ГРН-21с, ГРТ-21с, ГРТ-22с, ГРТ-23с, ГРТ-24с, ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с, ГРЕ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Романів П. В., Благодир С. Ф.

Опис курсу

Дисципліна Туризм як суспільно-економічний феномен призначена для формування у студентів різних факультетів та спеціальностей розуміння феномену туризму як суспільного явища, частини економічної системи різних таксономічних рангів, виду та форми життєдіяльності людей, розуміння поведінковості (біхейвіоризму) засобами подорожей масового та організованого характеру, формування підходів до проведення та заповнення вільного часу людини, сім’ї. Дисципліна покликана простежувати функції туризму що мають суспільну колективну та індивідуальну значущість – від економічної до дидактичної. Практичні роботи, що пропонуються студентам дозволять досягти формування певних спеціальних компетентностей: аналізувати дані, формувати розуміння аналізу та результатів на мікро та макроекономічні показники, алгоритмізувати розробку інноваційних туристичних продуктів, визначати місце туризму у розвиткові територіальних громад тощо.

Рекомендована література

  • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : монографія / О.О. Любіцева. – К. : Вид-во “Альтерпрес”, 2002. – 436 с.
  • Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. – К. : Вид-во «Центр навч. літ-ри», 2004. – 272 с.
  • Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т. І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с.
  • Федорченко В.К., Пазенок В.С., Кручек О.А., Дьорова Т.А., Любіцева О.О. та ін. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму / Монографія. К.: ВЦ «Академія», 2013. 368 с.
  • Феномен туризму: розмаїття сенсів : монографія ; за ред. О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої. – Харків : Видавництво «Стильна типографія», 2019. – 252 с.