Туристичний супровід

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Гамкало М. З.ГРТ-41с, ГРТ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-42сдоцент Гамкало М. З.

Опис курсу

Метою “Туристичного супроводу” є формування у студентів глибоких науково-теоретичних знань та практичних навиків здійснення основних видів і форм надання послуг туристичного супроводу.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристичний супровід” є знайомство та вивчення студентами теоретичних аспектів туристичного супроводу; опанування питань видової класифікації послуг туристичного супроводу; вивчення й опанування практичних технологічних аспектів надання фахових і якісних послуг туристичного супроводу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • науково-теоретичні основи формування й розвитку туристичного супроводу;
 • основні методи і підходи до організації та надання послуг туристичних послуг;
 • основні види і форми  надання фахових послуг туристичного супроводу;
 • концептуальні науково-методичні та практичні підходи до підготовки і проведення екскурсійної та інших видів діяльності з надання послуг туристичного супроводу;
 • інформаційні джерела з підвищення та вдосконалення якості надання послуг туристичного супроводу;

вміти:

 • активно застосовувати науково-теоретичні основи для формування вдосконалення прикладних аспектів розвитку туристичного супроводу;
 • володіти й застосовувати новітні методи й прийомами оцінки з вдосконалення надання послуг туристичного супроводу;
 • активно використовувати джерельно-інформаційну базу для підвищення та вдосконалення якості надання послуг туристичного супроводу;

здійснювати фахову підготовку із проведення екскурсій та інших видів  надання послуг туристичного супроводу;

Рекомендована література

Базові:

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» вiд 18.11.2003 № 1282-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 26.03.2004. – 2004 р. – № 13 .
 • Галасюк С.С. Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності: [навч. по- сіб.] / С.С. Галасюк. – Одеса: Астропринт, 2011. – 208 с.
 • Мальська М.П.,Худо В.В., ЦибухВ.І. Основи туристичного бізнесу: НАвч,посібник: – К.: Центр навчальної літератури,2004.
 • Нездоймінов С.Г. Організація екскурсійних послуг: [навч.- метод. посіб.] / С.Г. Нездоймінов. – Одеса: Астропринт, 2011. – 216 с.
 • Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцями туристичного супроводу: Наказ Державної туристичної адміністрації України від 24 вересня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 42.
 • Сакун Л. В. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в розвинутих країнах світу: [монографія] / Л.В. Сакун. – К. : «МАУП», 2004. – 399 с.

 Додаткова:

 • Галасюк С. С. Проблемні питання організації діяльності фахівців туристичного супроводу в Україні / С. С. Галасюк // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – Вип. 7. – С. 566-569.
 • Герасименко В.Г. Ліцензування туристичної діяльності в Україні у контексті міжнародного досвіду / В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк // Журнал європейської економіки. – Тер- нопіль: ТНЕУ, 2011. – Т. 10 (№ 4). – С. 402–414.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Туристичний супровід

Завантажити силабус