Туристична статистика

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Монастирський В. Р.ГрТМ-21с, ГрТМ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-21сГаталяк О. М.
ГрТМ-22сГаталяк О. М.

Опис курсу

Туристична індустрія являє собою складну систему із різноманітними економічними зв’язками. Вона об’єднує велику кількість галузей, функції яких полягають у задоволенні зростаючого попиту на товари й послуги туризму. Це стосується в першу чергу засобів розміщування, індустрії громадського харчування, транспортного забезпечення. Міжгалузеві зв’язки в туризмі настільки переплетені, що оцінити внесок кожної галузі і внесок туризму в цілому в економіку країни чи регіону дуже важко. Проблеми оцінювання впливу туризму можна вирішити за допомогою статистичного спостереження й аналізу. Тому метою курсу постають питання статистичного обліку, які є одними з центральних у вивченні сфери туризму.
Статистика, як і інші науки, вимагає концептуального підходу. Її основні положення і визначення стосовно міжнародного туризму розроблені Статистичною комісією ООН і Всесвітньою туристичною організацією (ВТО). Ними та іншими членами  міжнародної координаційної групи зі статистики туризму в 2008 р. було підготовлено Міжнародні рекомендації зі статистики туризму. Їх завданням є створення методологічної основи для збирання та обробки статистичних даних з туризму в усіх країнах світу.

Основна мета статистики туризму – інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у даній сфері діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • напрями наукових досліджень у статистиці;
 • основи теоретичних статистичних досліджень;
 • види джерел інформації для провадження туристичної статистики;
 • загальну характеристику інформації, що необхідна для туристичної статистики
  вміти:
 • організувати та провести статистичне спостереження в туризмі;
 • характеризувати динаміку та структуру туристських потоків;
 • аналізувати забезпеченість туризму матеріальними, фінансовими, трудовими
  ресурсами;
 • досліджувати розвиток туристичної інфраструктури: засобів розміщування,
  харчування, транспортних засобів тощо.

Рекомендована література

Базова:

 • Підгорний А. З., Милашко О. Г. Статистика туризму: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 204 с.
 • Міжнародні рекомендації зі статистики туризму 2008 рік //Організація Об’єднаних Націй. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Seriesm_83rev1r.pdf
 • Методологічні положення зі статистики туризму / Наказ Державної служби статистики України 23.12.2011 р. No 372. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 • Підгорний А. З. Система національних рахунків : навчальний посібник/ А. З. Підгорний, О. Г. Милашко. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – 121с.
 • Герасименко В. Г. Управління національним туризмом в контексті міжнародного досвіду / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк // Вісник ДІТБ: Зб. наук. праць. Вип. 12. –Донецьк: Донец. інститут туристич. бізнесу, 2008. – С. 160-167.
 • Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: [підручник] / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 • Підгорний А. З. Демографічна статистика : навчальний посібник [текст] / А. З. Підгорний. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – 166 с.
 • Милашко О. Г. Статистичний аналіз стану та розвитку підприємств готельного господарства Одеської області / О. Г. Милашко // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Вип. 13 (114). – Одеса: ОДЕУ, 2010. – С. 143-150.
 • Милашко О. Г. Статистичне оцінювання доходів і витрат домогосподарств за даними системи національних рахунків / О. Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / голов. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2008. – Вип. 30. – С. 247-253.
 • Осландер М.А., Милашко О. Г. Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території //Статистика України. – 2002. – No 4. –С. 49-52.
 • Погорєлова Т. В. Статистичні методи оцінювання фінансової діяльності підприємств та організацій / Т. В. Погорєлова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. / ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. – Одеса, 2007. – Вип. 25. – С. 276-282.
 • Милашко О. Г. Індексні моделі в статистиці колективних засобів розміщування / О. Г. Милашко // Економіка підприємства: cучасні проблеми теорії та практики: матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф. ( 18-19 вересня 2014 р. ). – Одеса: Атлант, 2014. – С. 126-127.
 • Уманець Т. В. Статистика: навч. посіб./ Т. В. Уманець, Ю. Б. Пігарєв – К.: Вікар, 2003. – 623 с.

Додаткова:

 • Галасюк С. С. Структура ринку засобів розміщення Одеського регіону / С. С. Галасюк, О. В. Гусєва // Науковий вісник: Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Вип. 18 (52). – Одеса: ОДЕУ, 2008. – С. 3-13.
 • Піскун А. В. Статистичне оцінювання процесів споживання та заощадження / А. В.Піскун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. -No 9/1(148). – С. 58-61.
 • Корольова Т. С. Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія / А. З. Підгорний, К. В. Вітковська, О. Г. Милашко, Т. В. Погорєлова, Т. С. Корольова та ін. – Одеса: АТЛАНТ, 2012. – 303с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Туристична статистика

Завантажити силабус