Туристична політика

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Стецький В. В.ГрТМ-21с, ГрТМ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрТМ-21сдоцент Стецький В. В.
ГрТМ-22сдоцент Стецький В. В.

Опис курсу

Метою “Туристичної політики” є засвоєння студентами глибоких наукових знань із сутності світової і національної туристичної політики, її видів, механізмів формування, прийняття й виконання.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристична політика” є вивчення студентами системи методів, впливів і заходів соціально-економічного, правового, зовнішньополітичного, культурного та іншого характеру, які здійснюється парламентами, урядами, державними приватними організаціями і відповідають за туристичну діяльність з метою регулювання та координації туристичної галузі, створення умов для розвитку туризму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • суть і завдання туристичної політики;
 • науко-правові основи міжнародної і національної туристичних політик;
 • завдання і вплив уповноважених органів на розвиток туризму;
 • основні аспекти світової міжнародної туристичної політики;
 • національна і регіональна туристична політика;
 • основні види туристичної політики та їхнє завдання;
 • основні форми і напрямки роботи з населенням, щодо цінностей туристичного відпочинку й дозвілля.

Після завершення цього курсу студент
вмітиме:

 •  аналізувати сучасний стан і впливати на процеси формування й прийняття положень національної і регіональної туристичної  політики;
 • застосовувати у практичній діяльності основні положення світової й національної туристичної політики;
 • обґрунтовувати необхідність регулятивно-правових, економічних, соціально-інфраструктурних, культурно-пізнавальних змін національної і регіональної туристичної політики;
 • пропагувати у населення цінності туристичного відпочинку й дозвілля.

Рекомендована література

 • Закон України про внесення змін до Закону України “Про туризм”. Відомості Верховної Ради України. – 2004.- №4. –С.180
 • Бедрак Н.О. Адміністративно-правове регулювання туристичною галуззю: автореф.дис….канд.юрид.наук / Н.О.Бедрак. -К.: Київ. Нау.ун-т внутр. Справ, 2010. – 16 с.
 • Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика : [навч. посіб.] / В.В. Дерега. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 168–174.
 • Килин О.В. Державне регулювання туристичної політики /О.В. Килин// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011.- Вип.21.15. – С199-203.
 • Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – Київ : “Центр учбової лiтератури”, 2015. – 272 с.
 • Любінцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) /О.О. Любінцева. – К.; Альтепрес, 2005. – 436 с.
 • Мальська М. П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність./ М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, Н.М. Паньків: монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.- 268 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч.пос. – К: Центр учбової літератури, 2007
 • Парфіненко А.Ю. Сутність поняття туристична політика держави: теоретичний аспект //Вісник  Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство.Туризм», 2013.- №1042.-С.119-123

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Туристична політика

Завантажити силабус