Туристична картографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Клапчук М. В.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сКлапчук М. В.
ГРТ-42сКлапчук М. В.
ГРТ-43сКлапчук М. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Туристична картографія” є формування у студентів вмінь та знань пов’язаних із користуванням картографічними матеріалами під час туристичної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристична картографія” є:

 • вивчення теоретичних основ та формування практичних вмінь і навичок з туристичної картографії;
 • формування вмінь, навиків, прийомів роботи в польових умовах з туристичними картографічними матеріалами, встановлення туристичних знаків на маршруті;
 • оволодіння елементарними навичками орієнтування на місцевості, проведення маршрутної зйомки (окомірної) тощо.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність базових понять і термінів;
 • основні факти з історії становлення і розвитку туристичної картографії в Україні, її сучасний стан і популярні туристичні друковані джерела тощо;
 • основні відомості про туристичні карти, їх елементи, класифікацію і способи зображення туристично-краєзнавчих ресурсів (об’єктів і явищ);
 • основи закування туристичних планів, найбільш популярні знакові (марковані) туристичні (пішохідні і велосипедні) маршрути Карпатського регіону, міжнародні туристичні шляхи.

 вміти:

 • розрізняти географічні карти за масштабом, за охопленням території, за змістом, за призначенням;
 • читати і працювати з туристичною і спортивною картою орієнтуватись, вимірювати відстані і азимут, визначити своє місцезнаходження, складати схему майбутнього туристичного маршруту;
 • визначати сторони горизонту по компасу, місцевих предметах, по годиннику, по небесних світилах (сонцю, полярній зірці);
 • володіти алгоритмом дослідження району подорожі за картою та іншими джерелами інформації;
 • здійснювати рух (індивідуально або у складі туристичної групи) за азимутом на відкритій і закритій місцевостях, обходити перешкоди, організовувати рух групи туристів по знакових туристичних планах різної складності і категорійності.

Рекомендована література

Базова:

 • Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. – М.: Физкультура и спорт, 1983.
 • Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. – М.: Профиздат, 1985 (Мир туристских интересов).
 • Андреев М.В. Основы топографии и картографии. – М.: «Просвещение», 1973.
 • Атласы туризма. Азово-Чорноморского побережья, Кавказа, Карпат, Москвы, 1988-90рр.
 • Бардин Н.В. Азбука туризма /О техники пешеходных путешествий/ Пособие для учителей, руководителей, турист. походов со школьниками.–2-е изд., пер. и доп. – М.: Просвещение, 1981. – С.83-106.
 • Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму (аспекти). Дніпропетровськ: Видавництво “Промінь”, 2002 (серія “Туризм України”).
 • Берлянт А.М. Карта – второй язык географии: /Очерки о картографии/ кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – С.49-69.
 • Военная топография./Под ред. генерал-летейнанта технических войск А.С. Николаева/. – М.: Воениздат, 1976.
 • Воронов А. Справочник туриста по топографии. – Краснодар: Краснодар. Кн. изд-во, 1973.
 • Вяткин Л. Туризм и спортивное ориентирование. – М.: Академия, 2001.

Допоміжна:

 • Ганопольский В. Уроки туризму. Посібник для вчителів. – К.: Видавниче підприємство “Перше вересня”, 1999. – С. 7,17-18, 24-26, 35-37, 43-45, 49-51.
 • Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. – М.: Изд-во МГУ, 1974.
 • Дублянський В.Н., Илюхин В.В, Путешествия под землей. – 2-е изд., перераб. – М.: «Физкультура и спорт», 1981.
 • Елаховский С.Б, Спортивное ориентирование на лыжах. – М.: «Физкультура и спорт»,1981.
 • Жупанський Я., Джаман В. Головні етапи картографування західноукраїнських земель (на початку XX ст.) // Історія української географії. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – Випуск 2 – С. 88-93.
 • Загородній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. Посібник для вчителів. – К.: “Радянська школа”, 1977.
 • Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. К.: Вища школа, 1993.
 • Картография с основами топографии. Часть 1 и 2. Под ред. А.В. Гедымина. – М.: Просвещение, 1973.
 • Короткий В., Попович С. Слідами великого пішохідна // Міжнародний туризм. – 1997. – № 3.
 • Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства. Посібник для вчителя. – К.: “Радянська школа”, 1979. – С. 7-22.
 • Краткий справочник туриста /Автор – сост. Ю.А. Штюрмер. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: Профиздат, 1985 – 272с.
 • Куликов В.М., Константинов Ю. С. Топография и ориентирование в туристском путешествии. – М., 2001, – 72с.
 • Куприн А.М. На местности и по карте. – М.: Недра, 19992. – 112 с.
 • Куприн А.М. Умей ориентироваться на местности. Изд. 3-е, дт. – М.: ДОСААФ, 1969.
 • Курплова В.Н., Сермеев б.В. Справочник для начинающего туриста. – Одесса: Маяк, 1990. – 184с.
 • Маркировка туристских маршрутов: Метод. рекомендации. – М.: ЦРИБ Турист, 1975.
 • Матусевич К.М. Польова практика з основами топографії. К.: Вища школа, 1970.
 • Матусєвич К.М., Семенов В.Є. Найпростіші вимірювання на місцевості. – К.: «Радянська школа», 1981 [Серія “Коли зроблено уроки”].
 • Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. – 6-е изд., перераб. и дот. – М.: Недра, 1986. – 269с. (Научно – популярная библиотека школьника).
 • Огородников В.И., Кирчо А.И., Крохин Л.А. Подготовка спортсменов-ориентировщиков. – М.: «Физкультура и спорт», 1978.
 • Остапчук В.В. Туристська робота. Навчальний посібник. – Ніжин, 2002.
 • Рощин О.М. Без компаса і карти. – К.: «Радянська школа», 1971.
 • Рощин О.М. Ориентирование на местности. – М.: Недра, 1966.
 • Салищев К. Картография. М.: из-во Московского ун-та.- 1989.
 • Северинов В. Картографія туризму: 500 років на службі мандрівників.// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – № 34. – с. 7-8.
 • Славетний мандрівник / до 300-річчя від дня народження Василя Григоровича Барського // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. -№ 4.
 • Спортивное ориентирование. Правила соревнований. – М.: Физическая культура и спорт, 1987.
 • Спутник туриста / А.В. Бирюков, Н.Я. Бриуде, Б.Е. Владимирский и др.; сост. К.Н. Вахлис. – 2-е изд., перераб. и дот. – К.: «Здоровье», 1990.
 • Туризм и спортивное ориентирование. / Учебник для институтов и техникумов физической культуры./ – М.: Физическая культура и спорт, 1987.
 • Туристична карта України. К.: Картографія. 2003.
 • Україна “Атлас автомобільних шляхів”. К.: Картографія. М 1 : 1000000, 2003.
 • Шувалов Я.Я. Основы топографии. – М.: Профиздат, 1969.
 • Lesny Przewodnik Turystyczny. – 2002. – № 3.
 • Kowalczuk. Geografia turyzmy. Warszawa.- 1999.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус