Територіальний менеджмент і маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Зубик А. І.ГрФ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрФ-41сЗубик А. І.

Опис курсу

Курс “Територіальний менеджмент і маркетинг” націлений на формування у студентів теоретичних знань у сфері маркетингу територій, умінь та навичок у використанні інструментів маркетингу на практиці з метою зростання конкурентоздатності міста, регіону чи країни. Предметом вивчення курсу є стан та тенденції розвитку території, створення та підтримка привабливості та престижу території.
Мета – розглянути посилення здібностей адаптації територіальної спільноти до ринкових умов, розширити можливості розвитку і збільшити життєву силу місцевих спільнот.
Цілі: сформувати теоретичні уявлення про систему маркетингу територій, формування знань про практичне використання інструментів та стратегій маркетингу на окремих територіях, вивчити використання територіального маркетингу як одного із основних інструментів інвестиційної привабливості місцевих громад, виявляти та розвивати конкурентні переваги території.

Після завершення цього курсу студент:
знатиме:

 • загальні основи управління територіями з позиції територіального маркетингу;
 • зміст ключових понять територіального маркетингу;
 • зміст, значення та особливості територіального маркетингу;
 • розвиток теорії та практичний досвід використання територіального маркетингу в державному та муніципальному управлінні;
 • методи оцінки ефективності маркетингу територій.

вмітиме:

 • визначати найоптимальніші процеси та методи територіального маркетингу для розвиткутериторій;
 • формулювати та коректувати цілі, завдання, бачення, які відповідають специфіці зовнішнього та внутрішнього середовища території;
 • координувати зусилля всіх суб’єктів територіального маркетингу;
 • виявляти та розвивати конкурентні переваги території;
 • сегментувати територіальні ринки, здійснювати позиціонування та диференціацію територій.

Рекомендована література

 • Біловодська О. А. Теоретико-методологічні засади створення бренду міста / Маркетинг і менеджмент іновацій. 2012. №1. С. 35–43.
 • Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / К. : видавництво “Інститут трансформації суспільства”, 2011. 80 с.
 • Буднікевич І. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія / ІРД НАН України. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 645 с.
 • Визгалов Д. В. Брендинг города. Москва: Фонд “Институт экономики города”, 2011. 160с.
 • Визгалов Д. В. Города – лучший бренд. Городской альманах. Вып. 3. Москва: Фонд “Институт экономики города”, 2008. С. 17–18.
 • Визгалов Д. В. Маркетинг города. Москва: Фонд “Институт экономики города”, 2008. 110 с.
 • Визгалов Д. В. Пусть города живут / сост. Михаил Губергриц, Надежда Замятина, Михаил Ледовский. Москва: Cектор, 2015. 272 с.
 • Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / М.: Манн, Иванов и Фербер. 2013. 336 с.
 • Зубик А. І. Територіальний маркетинг в умовах децентралізації / А. І. Зубик, О. О. Мельник // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2019 р., м. Львів). – 2019. – С. 60–65 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, преприятелей, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / СПб. 2005.
 • Котова Н. О. Маркетингова концепція стратегічного планування розвитку регіону /Публічне управління: теорія та практика: Збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. Харків: ДокНаукДержУпр, 2011. №2. С. 127–131.
 • Котова Н. О. Територіальний маркетинг, територіальний брендинг: визначення сутності та особливості. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/2010-1/doc/2/10.pdf (дата звернення: 15.09.2019).
 • Кравчук І. І. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти маркетингу сільських територій. URL: https://www.pdaa.edu.Ua/sites/default/files/nppdaa/8.1/195.pdf (дата звернення: 16.11.2019).
 • Панкрухин А. П. Маркетинг территорий / СПб. 2006. 416 с.
 • Романова Л. В. Теоретичні підходи до маркетингу сільських територій / Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2015. №10 (172). С. 249–260.
 • Романюк С. А. Брендинг як інструмент управління конкурентоспроможністю національної економіки / Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. №2. С. 47–54.
 • Сачук Т. В. Территориальний маркетинг. СПб.: Питер, 2009. 368 с.
 • Свида І. В. Брендинг території як інструмент підвищення привабливості територій / Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки (м. Одеса, 21-22 березня 2014 р.). с. 115–117.
 • Трегубов О. С. Теоретичні аспекти маркетингу території. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 6, т. 4. С. 128–131.