Технології поліпшення якості вод

Тип: На вибір студента

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112Грзт-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112Грзт-61

Опис курсу

Мета: природні запаси прісної води обмежені і вже не можуть повною мірою задовольняти життєві потреби населення. Тому забезпечення потреб промисловості, сільського господарства та населення водою – одна з найважливіших сучасних проблем, що потребує вирішення.

            Завдання: розглянути теоретичні та науково-технічні основи технології підготовки води, поліпшення її якості; фізико-хімічні основи і технології очищення природних і стічних вод. З’ясувати використання очищеної води в господарсько-житловому, промисловому та сільськогосподарському водопостачанні. Ознайомитися з конструкціями споруд і апаратів установок для підготовки води, порядком їхньої експлуатації, навчитися розраховувати витрати реагентів для поліпшення якості очищеної води, захищати природні водойми від забруднення шкідливими домішками та раціонально використовувати воду.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 • знати: юридичні й організаційні основи водного законодавства країни; вимоги чинних стандартів, будівельних норм і правил проектування;; основні нормативи якості питної та поверхневої вод, технології підготовки промислової та питної вод; технології очищення стоків побутових і промислових вод, які уможливлюють видалення з води забруднювальних речовин і солей, утилізацію цінних компонентів як вторинної сировини і повернення їх у виробництво; характеристику реагентів, що застосовують для очищення води на очисних спорудах.
 • вміти: підібрати реагенти та їхні дози для підготовки води; описати технологічний процес очищення води, звертатися у відповідні органи щодо порушень природоохоронного законодавства, відстоювати закріплене в Конституції право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Рекомендована література

Базова

 • Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.
 • Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 • Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.
 • Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А. К. Запольський, Н. А. Мішкова-Клименко, І. М. Астрелін та ін. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.

Допоміжна

 • Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України № 4004–XII від 24.02.1994 р. // rada.gov.ua. – 33 с.
 • Водний кодекс України № 213/95–ВР від 06.06.1995 р. // zakon.rada.gov.ua. – 39 с.
 • Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України № 1264–XII від 25.06.1991р. // zakon.rada.gov.ua. – 40 с.
 • 4.      Про питну воду та питне водопостачання : Закон України № 2918–III від 10.01.2002 р. // zakon.rada.gov.ua. – 26 с.
 • ДСанПІН 2.2.417110 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною.
 • ДСТУ 3928–99 Охорона природи. Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення.
 • ДСТУ 3940–99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Аналізатори складу та властивостей води. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.
 • ДСТУ 3959–2000 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Методики біотестування води. Настанови.
 • ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання.
 • ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості.
 • Брык М. Т., Цапюк Е. А., Твердый А. А. Мембранная технология в промышленности. – К.: Техника, 1990. – 248 с.
 • Громогласов А. А., Копылов А. С., Пыльщиков А. П. Водоподготовка: Процессы и аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 271 с.
 • Дытнерский Ю. И. Обратный осмос и ультрафильтрация. – М.: Химия, 1986.–- 352 с.
 • Когановский А. М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. – К.: Наук. думка, 1983. – 236 с.
 • Комплексная переработка минерализованных вод / А. Т. Пилипенко, И. Г. Вахнин, И. Т. Гороновский, А. К. Запольский и др. – К.: Наук. думка, 1984. – 284 с.
 • Кульский Л. А., Строкач П. П. Технология очистки природных вод.  – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1981. – 328 с.
 • Кульский Л. А. Теоретичнскик основы и технология кондиционирования воды. – К.: Наук. думка, 1980. – 600 с.
 • Никитин Г. А. Метановое брожение в биотехнологии. К.: Вища шк., 1990. – 207 с.
 • Николадзе Г. И. Технология очистки природных вод. – М.: Высшая шк., 1987. – 479 с.
 • Очистка производственных сточных вод / С. В. Яковлев, Я. А. Карелин, Ю. М. Ласков и др. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1985. – 335 с.
 • Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила). – Навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.
 • Смагин В. Н. Обработка воды методом электродиализа. – М.: Стройиздат, 1986. – 172 с.
 • Справочник по свойствам, методам анализа и очистки воды: В 2 ч. / Л. А. Кульский, И. Т. Гороновский, М. А. Шевченко. – К.: Наук. думка, 1980. – Ч. 1–2.
 • Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 264 с.
 • Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище / За заг. ред. В. В. Тарасової. Навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.
 • Яцик А. В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216 с.

Інформаційні ресурси

 

 • https://studme.org/1111091027736/tovarovedenie/uluchshenie_kachestva_vody
 • http://swan-water.old.ogpi.ua.es/sites/swan-water.eu/files/Quality%20Improvement%20of%20Natural%20Water%20Resources.pdf

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму