Систематика та класифікація ґрунтів

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Іванюк Г. С.Грнм-52

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грнм-52доцент Іванюк Г. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Систематика і класифікація ґрунтів” є ознайомлення студентів з основними проблемами класифікації і діагностики ґрунтів в Україні і світі; з підходами до виділення і діагностики ґрунтових одиниць у різних наукових школах; опанування навиками кореляції ґрунтів.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з основними поняттями класифікації; видами, принципами та проблемами класифікацій;
 • історичний огляд розвитку класифікацій ґрунтів в Україні та світі;
 • вивчення принципів побудови та діагностики деяких світових і національних класифікацій;
 • оволодіння навиками визначення класифікаційного положення певного ґрунту в сучасних ґрунтових класифікаціях.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: історію розвитку класифікації ґрунтів; принципи побудови класифікаційних систем, діагностики; схему будови сучасних світових класифікацій ґрунтів;

вміти: застосовувати отримані знання для кваліфікованої характеристики таксономічної приналежності конкретних ґрунтів у різних класифікаційних схемах; корелювати назви ґрунтів національних класифікаційних схем зі Світовою реферативною базою.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 • Іванюк Г. С. Класифікація і діагностика ґрунтів: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 334 с.

Базова

 • Безуглова О. С. Классификация почв: учебное пособие. Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ, 2009. 128 с.
 • Боул С., Хоул Ф, Мак-Крекен Р. Генезис и классификация почв. М.: Прогресс, 1977. С. 211–265.
 • Добровольский Г. В., Трофимов С. Я. Систематика и классификация почв (история и современное состояние). М.: Изд-во МГУ, 1996. 80 с.
 • Классификация и диагностика почв России / Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. 343 с.
 • Классификация и диагностика почв СССР [Егоров В.В., Фридланд В.М., Иванова Е.Н., Розов Н.Н. и др.]. М.: Колос, 19 223 с.
 • Медведєв В.В. Досвід застосування класифікаційної системи ФАО до ґрунтового покриву України // Вісник аграрної науки, січень, 1999. С. 11–17.
 • Полупан М. І., Соловей В. Б., Величко В. А. Класифікація ґрунтів України / За ред. М. І. Полупана. К.: Аграрна наука, 2005. 300 с.
 • Почвенная номенклатура и корреляция / Составитель Красильников П.В. // Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1999. 435 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия. Т.1. Экология, режимы и процессы, классификация и генетико-производственные аспекты / Под. ред. М.И. Полупана. Киев: Урожай, 1988. 296 с.
 • Самофалова, И.А. Современные проблемы классификации почв: учебное пособие. М-во с.-х. РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. 175 с. (Інтернет-ресурс: https://pgsha.ru/export/sites/default/faculties/agrohim/cathedras/soil/soil_files/sovremennye_problemy_klassifikacii_pochv_i.a._samofalova.pdf).
 • Світова реферативна база ґрунтових ресурсів 2006 / Звіт про ґрунтові ресурси світу / Польчина С.М., Нікорич В.А. Переклад. Чернівці: Рута, 2006. 200 с.
 • Смеян Н. И., Цытрон Г. С. Классификация, диагностика и систематический список почв Беларуси. / РУП „Институт почвоведения и агрохимии”. Минск, 2007. 220 с.
 • Bednarek R. Systematyka gleb Polski, wersja pierwsza wydania 5. / [Bednarek R., Komisarek J., Marcinek J., Mocek A., Piaścik H., Skiba S.]. Poznań: Wyd-wo Un-tu Przyrodniczego, 2008. 217 s.
 • Keys to Soil Taxonomy. Eleventh Edition. USDA/NRCS. Washington, 2010. 346 p.
 • Marcinek J., Komisarek J. Systematyka gleb Polski / “Gleboznawstwo“, redakcja naukowa: Andrzej Mocek. Wydanie Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. S. 281–364.
 • Revised Legend of the FAO-UNESCO Soil Map of the World (Provisional edition of the final text)/ World Soil Resourses Report 60. FAO/UNESCO/ISRIC. Rome, 1988. 109 p.
 • Soil Taxonomy. A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys/ Second Edition. USDA/NRCS. Washington, 1999. 870 p.
 • World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2014. 181 р. (Інтернет-ресурс: http://www.fao.org/3/a-i3794e.pdf).
 • World reference base for soil resources 2014 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015 / World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome, 2015 (Інтернет-ресурс : http://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf).

 

Допоміжна

 • Герасимова М. И., Тонконогов В. Д., Лебедева И. И. Возможности и ограничения корреляции почвенных классификаций. (Інтернет-ресурс: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/aig/2009_69/pdf/3n.pdf).
 • Іванюк Г. Аналіз „Систематики ґрунтів Польщі”. // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 44. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 122–132 (Інтернет-ресурс: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/view/1210/1270).
 • Іванюк Г. Кореляція номенклатури ґрунтів Львівської області та WRB. // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 41. Львів, 2013. С. 153–160 (Інтернет-ресурс: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/view/1943/2004).
 • Іванюк Г.С. Порівняльна характеристика ґрунтів з горизонтом mollic // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наук. праць. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. С. 67–72.
 • Іванюк Г. С. Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (WRB): від створення до сьогодення //Вісник Одеського національного університету. Серія : Географічні та геологічні науки. 2016. Т. 21, Вип. 1. С. 78-84.
 • Іванюк Галина. Сірі лісові ґрунти у різних класифікаційних системах // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. Вип. 51. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 120–134.
 • Канівець В. І. Використання ландшафтних термінів у назвах таксономічних одиниць ґрунтів // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 3–4. С. 151–153.
 • Канівець В. І. Рецензія на книгу „Класифікація ґрунтів України” // Агрохімія і ґрунтознавство. Xарків, 2007. №67. С. 142–146.
 • Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель: учебное пособие. Санкт-Петербург – Москва – Краснодар: Лань, 2011. 283 с.
 • Ковалишин Д. І. Деякі підходи й принципи до класифікації та діагностики ґрунтів України // Ґрунтознавство. 2008. Т. 9, № 3–4. С. 154–156.
 • Крупеников И. А., Подымов Б. П. Классификация и систематический список почв Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1987. 157с.
 • Папіш І.Я. Історія розвитку класифікаційної проблеми в ґрунтознавстві. // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія географічна. Львів, 2004. Вип. 30. С. 224–228.
 • Папіш І. Я. Принципи і структура класифікації ґрунтів України / [Папіш І.Я., Іванюк Г.С., Позняк С.П., Кіт М.Г.]. // Ґрунтознавство. Т. 9, №3–4(13). Київ – Дніпропетровськ, 2008. С. 33–40.
 • Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : підручник. Ч. 1. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. С. 255–263.
 • Полевой определитель почв / Под ред Н.И. Полупана и др. К.: Урожай, 1981. 320 с.
 • Полевой определитель почв России. М : Почв. ин-ут им. В.В. Докучаева, 2008. 150 с.
 • Польчина С. М. Кореляція номенклатури природних ґрунтів України та FAO/WRB. // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. 2005. Вип. 252: Біологія. С. 214–220.
 • Польчина С. М. Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України. // Ґрунтознавство, 2008. Т. 9, № 3–4. С. 161–164.
 • Природа УССР. Почвы / [Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголєв, Д.И. Ковалишин, Л.Я. Новаковский и др.] К.: Наукова думка, 1986. С. 40–44.
 • Рожков В.А. Классиология и классификация почв. // Почвоведение, 2012. № 3. С. 259–269.
 • Романова Т. А. Диагностика почв Беларуси и их классификация в системе ФАО-WRB. Минск, 2004. 428 с.
 • Руководство по описанию почв. 4 изд. испр. и дополн. ФАО. Рим, 2012. 101 с.
 • Соколов И. А. Базовая субстантивно-генетическая классификация почв // Почвоведение, 1991, №3. С. 107-121.
 • Тихоненко Д. Г. Методологічні засади класифікації ґрунтів України // Вісник Чернів. ун-ту, сер. „Біологія”. Чернівці: Рута, 2005. Вип. 251. С. 40–49.
 • Урсу А. Ф. Некоторые особенности новой классификации почв Молдавии. // Почвоведение, №3. Москва, 1999. С. 301–303.
 • Цытрон Г.С. Антропогенно-преобразованные почвы Белоруссии: Монография. Минск, 2004. 124 с.Guidelines for soil description. 4th edition. FAO. Rome, 2006. 97 pp.

Матеріали

Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму