Світовий досвід виникнення та розвитку туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Клапчук М. В.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРТ-21сЖук Ю. І.
ГРТ-22сЖук Ю. І.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними періодами розвитку мандрівництва, передумовами , що призвели до формування наукової основи виникнення туризму як галузі, аналізу її структури та просторово-часових аспектів їхнього функціонування.

Завдання курсу:

 • набуття теоретичних знань про історію світового та вітчизняного туризму, формування правильного бачення  розвитку його основних складових;
 • вивчення чотирьох періодів розвитку мандрівництва та туризму;
 • аналіз розвитку подорожей у стародавньому світі;
 • ознайомлення із найвідомішими стародавніми мандрівниками світу та України;
 • вивчення світового та вітчизняного мандрівництва в середні віки та в 16-19 ст.;
 • ознайомлення із розвитком українського туризму за період 19- поч.20 ст.;
 • аналіз сучасного стану розвитку туризму в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 знати:

 • періоди розвитку туризму та їхні основні особливості;
 • відомих світових мандрівників та їхній внесок у розвиток мандрівництва ;
 • відомих вітчизняних  мандрівників та їхній внесок у розвиток світового та вітчизняного мандрівництва ;
 • особливості розвитку готельного господарства світу та України ;
 • закономірності розвитку древнього періоду, періоду середньовіччя та новітнього періоду у розвитку туризму;
 • особливості виникнення наукової основи для розвитку туризму;
 • особливості розвитку туризму в 20 ст.

вміти:

 • виділяти часові та просторові аспекти розвитку туризму як світового, так і вітчизняного;
 • зображати на карті основні шляхи стародавніх мандрівників, в тому числі теренами України;
 • зображати на карті основні центри виникнення мандрівництва та готелярства;
 • користуватися картографічними матеріалами та роздатковою літературою, вміти її опрацьовувати;
 • формулювати власні висновки на основі опрацьованої літератури;
 • скласти просторово-часовий та причинно-наслідковий ланцюги розвитку туризму в залежності від обставин.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Ковальчук А.С., Паньків Н.М. «Світовий досвіт виникнення та розвитку туризму». Навчально-методичні вказівки для студентів географічного факультету спеціальності «Туризм». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 28 с.
 • Паньків Н.М., Ковальчук А.С. Історія розвитку туризму. Тексти лекцій.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 88 с.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.

Базова література:

 • Беспалов Ю. Г., Беспалова Н. Ю., Носов К. В. Эпоха великих географических открытий. Лабиринты истории. –Харьков, 2002. – 220 с.
 • Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 304 с.
 • Верн Ж. История великих путешествий: В 3 книгах: М.: Герда, 1993. – Кн.1-3.
 • Дахно І. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: Мапа, 2004. – 608 с.
 • Дмитриевский Ю. Д. Страноведение и география международного туризма. – Спб., 1997. – 200 с.
 • З історії вітчизняного туризму. Збірник наукових статей. – К.: Інститут туризму Федерації профспілок України, 1997.
 • Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи. Зб. наук. статей. – К.: Слав’янський діалог, 1995. – 244 с.
 • Соколова М.В. История туризма: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.
 • Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному та національному вимірах: історія і сучасність: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 268 с.

Допоміжна:

 • Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. Пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464с.
 • Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 738с.
 • Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы истатистика, 2000. – 368 с.
 • Крючков А. А. История международного и отечественного туризма: Учебное пособие. – М., 1999. – 346 с.
 • Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий. – М , 1957. – 380 с.
 • Николаенко Т. В., Николаенко Д. В. История и региональные особенности мирового туризма. – Харьков, 1998. – 267 с.
 • Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ. – К.: Феникс, 2002. – 760 с.
 • Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / За ред. Проф.. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 575 с.
 • Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. – К.: Довіра, 1992 . – 430 с.
 • Шаповал Г. Ф. История туризма: Учеб. Пособие. – Минск: Экоперспектива, 1999. – 303 с.

 Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус