Світовий досвід виникнення та розвитку туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Паньків Н. М.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРТ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГРТ-31сЗавадовський Т. Б.
ГРТ-32сЗавадовський Т. Б.
ГРТ-33сЗавадовський Т. Б.
ГРТ-34сЗавадовський Т. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними періодами розвитку мандрівництва, передумовами , що призвели до формування наукової основи виникнення туризму як галузі, аналізу її структури та просторово-часових аспектів їхнього функціонування.

Завдання курсу:

 • набуття теоретичних знань про історію світового та вітчизняного туризму, формування правильного бачення  розвитку його основних складових;
 • вивчення чотирьох періодів розвитку мандрівництва та туризму;
 • аналіз розвитку подорожей у стародавньому світі;
 • ознайомлення із найвідомішими стародавніми мандрівниками світу та України;
 • вивчення світового та вітчизняного мандрівництва в середні віки та в 16-19 ст.;
 • ознайомлення із розвитком українського туризму за період 19- поч.20 ст.;
 • аналіз сучасного стану розвитку туризму в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

 знати:

 • періоди розвитку туризму та їхні основні особливості;
 • відомих світових мандрівників та їхній внесок у розвиток мандрівництва ;
 • відомих вітчизняних  мандрівників та їхній внесок у розвиток світового та вітчизняного мандрівництва ;
 • особливості розвитку готельного господарства світу та України ;
 • закономірності розвитку древнього періоду, періоду середньовіччя та новітнього періоду у розвитку туризму;
 • особливості виникнення наукової основи для розвитку туризму;
 • особливості розвитку туризму в 20 ст.

вміти:

 • виділяти часові та просторові аспекти розвитку туризму як світового, так і вітчизняного;
 • зображати на карті основні шляхи стародавніх мандрівників, в тому числі теренами України;
 • зображати на карті основні центри виникнення мандрівництва та готелярства;
 • користуватися картографічними матеріалами та роздатковою літературою, вміти її опрацьовувати;
 • формулювати власні висновки на основі опрацьованої літератури;
 • скласти просторово-часовий та причинно-наслідковий ланцюги розвитку туризму в залежності від обставин.

Рекомендована література

Базова література:

 • Ковальчук А.С., Паньків Н.М. «Світовий досвіт виникнення та розвитку туризму». Навчально-методичні вказівки для студентів географічного факультету спеціальності «Туризм». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 28 с.
 • Паньків Н.М., Ковальчук А.С. Історія розвитку туризму. Тексти лекцій.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 88 с.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.
 • Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному та національному вимірах: історія і сучасність: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 268 с.
 • Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Світовий досвід розвитку
  туризму: підручник / Марта Мальська, Наталія Паньків, Анна Ховалко.– К: Центр учбової літератури, 2017. – 244 с.
 • Н.Паньків, А.Ховалко. Навчально-методичні вказівки до виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Історія розвитку туризму в світі та Україні» для студентів спеціальності «Туризм» / Н.Паньків, А.Ховалко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 63 с.

Допоміжна:

 1. Беспалов Ю. Г., Беспалова Н. Ю., Носов К. В. Эпоха великих географических открытий. Лабиринты истории. –Харьков, 2002. – 220 с.
 2. Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства: Учебное пособие. –М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 304 с.
 3. Верн Ж. История великих путешествий: В 3 книгах: М.: Герда, 1993.
  – Кн.1-3.
 4. Дахно І. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: Мапа, 2004.- 608 с.
 5. Дмитриевский Ю. Д. Страноведение и география международного туризма. – Спб., 1997. – 200 с.
 6. З історії вітчизняного туризму. Збірник наукових статей. – К.: Інститут туризму Федерації профспілок України, 1997.
 7. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи. Зб. наук.
  статей. – К.: Слав’янський діалог, 1995. – 244 с.
 8. Соколова М.В. История туризма: Учеб. пособие. – М.: Мастерство,
  2002. – 352 с.
 9. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.
 10. Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному та національному вимірах: історія і сучасність: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. –268 с.

 Інформаційні ресурси:

 1. https://lnulviv.academia.edu/
 2. http://tourlib.net
 3. http://infotour.in.ua
 4. http://www2.unwto.org/
 5. https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current
 6. lvivtravel.com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус