Суспільно-географічні основи розвитку туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Стецький В. В.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сдоцент Стецький В. В.
ГРТ-22сдоцент Стецький В. В.

Опис курсу

Метою “Супільно-геогафічні основи розвитку туризму ” є засвоєння   студентами основ геопросторового розвитку туристичних послуг, факторів  розвитку, механізмів та закономірностей функціонування та територіальної організації.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Супільно-геогафічні основи розвитку туризму” є знайомство та засвоєння загальних положень  студентами теоретичних основ суспільної географії; розуміння туризму як суспільного явище, що розвивається і функціонує у суспільному і природному просторі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • загальні науково-теоретичні основи і положення суспільної географії;
 • основні методи і підходи суспільно-географічної оцінки організації туристичного простору;
 • системи чинників та їхній вплив на просторову організацію та формування туристичних послуг;
 • просторові основи і закономірності формування ринку туристичних послуг в Україні та регіонах світу;
 • основні просторові таксономічні рівні просторової організації туристичних послуг. (туристичний район, туристичний центр, туристичний об’єкт і т.д.)

вміти:

 • вільно володіти теоретичними основами і практичними прийомами досліджень базових положень суспільно-географічних основ організації туризму;
 • розв’язувати науково-прикладні суспільно-географічні проблеми в системі послуг туристів;
 • розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт з врахуванням суспільно-географічних умов розвитку туристичного бізнесу;
 • знати особливості організації рекреаційно-туристичного простору і вимоги до туристичної інфраструктури.

Рекомендована література

 • Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 • Мальська М.П. Просторові системи сфери послуг (теорія, методологія, практика) монографія. – К.: Знання, 2009.
 • Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навчальний посібник / Пістун М.Д. – К.: Вища шк., 1996.
 • Топчієв О.Г. Основи суспільної географії / Топчієв О.Г. – Одеса: Астропринт, 2001.
 • Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навчальний посібник / Топчієв О.Г. – Одеса: Астропринт, 2005.
 • Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / Шаблій О.І. – Львів, 2003.
 • Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії / Шаблій О.І. – Львів, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус