Сучасні проблеми ґрунтознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: ґрунтознавства і географії ґрунтів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124професор Позняк С. П.ГрНМ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрНМ-23спрофесор Позняк С. П.

Опис курсу

Мета дисципліни – ознайомлення магістрів з основними проблемами ґрунтознавства в контексті концепції сталого розвитку, наукових підходів щодо раціонального використання і охорони ґрунтів, методології і методів ґрунтово-географічної науки, оцінки агроекологічного стану ґрунтів і ґрунтового покриву.

Завдання курсу – формування світогляду про актуальні проблеми розвитку ґрунтознавчої науки, зокрема проблеми ґенези, географії та екології ґрунтів; розширити основи теорії і практики ґрунтознавчої науки в світлі сучасних досягнень природничих наук. З’ясування і вивчення актуальних проблем ґрунтознавства приводиться в чіткій логічній послідовності:

 • роль ґрунту в біосфері, значення екологічних функцій ґрунтів в контексті концепції сталого розвитку;
 • методологія і сучасні методичні аспекти теорії і практики ґрунтово-географічної науки;
 • наукові підходи щодо раціонального використання і охорони ґрунтів в умовах аграрної реформи;
 • вивчення проблем ґенези, географії та екології основних типів ґрунтів;
 • вивчення сучасних ґрунтотворних процесів і їхня оцінка;
 • вивчення ролі і значення антропогенного ґрунтотворення;
 • вивчення та аналіз стану ґрунтового покриву світу та охорони ґрунтів;
 • оцінка та значення ґрунтів у суспільному виробництві.

У результаті вивчення даного курсу магістр повинен

знати:

 • актуальні проблеми ґрунтознавства на глобальному та регіональному рівнях;
 • аналізувати проблеми ґрунтознавства і їх вирішення на сучасному етапі розвитку природничих наук;

вміти:

 • аналізувати сучасний стан ґрунтового покриву, виявляти причини виникнення проблем деградації ґрунтів і їхньої охорони;
 • вирішувати проблеми, пов’язані з антропогенним впливом на ґрунти і ґрунтовий покрив, моделювати стан ґрунтових ресурсів на перспективу.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Позняк С. П. Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів. Львів. 2017. 272 с.

Рекомендована література:

Базова:

 • Герасимов И.П. Генетические, географические и исторические проблемы современного почвоведения. – М., 1976.
 • Ковда В.А. Основы учения о почвах. Т. 1, 2. – М.: Изд-во „Наука”. – 1973.
 • Фридланд В.М. Проблемы географии, генезиса и классификации почв. – М., 1986.
 • Геннадиев А.Н., Глазовская М.А. География почв с основами почвоведения. – М.: Высшая школа, 2005. – 461 с.
 • Почвы Украины и повышение их плодородия / под ред. Полупана Н.И. – К.: „Урожай”, 1988. – 296 с.
 • Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтотворення. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 400 с.
 • Память почв / Отв. ред. В.О. Таргульян, С.В. Горячкин. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 692 с.

Допоміжна:

 • Зонн С.В. О современных проблемах генезиса, эволюции и трансформации почв / Почвоведение, № 11, 1982.
 • Геннадиев А.Н., Таргульян В.О. Зарубежное почвоведение: приоритеты и тенденции развития / Почвоведение, № 11, 1992.
 • Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение. – М.: ГЕОС, 2005.
 • Позняк С.П. Генетичні, географічні, історичні, екологічні проблеми ґрунтознавства. Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 616 с.
 • Почвоведение: история, социология, методология. – М.: Наука,
  2005. – 422 с.
 • Мировая коррелятивная база почвенных ресурсов. – М., 2007. –
  278 с.
 • Почвообразовательные процессы. – М.: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 2006. – 510 с.

Інтернет джерела:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус