Сучасна географічна освіта і наука

Тип: Нормативний

Кафедра: географії україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824ГРО-41, ГРО-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ГРО-41
ГРО-42

Опис курсу

Мета: дослідити і вивчити сучасні тенденції розвитку і функціонування географії освіти і науки в Україні та країнах світу.
Завдання: домогтись засвоєння студентами головних напрямків розвитку сучасної географічної освіти і науки.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: історичні передумови та сучасні тенденції розвитку сучасної географічної освіти та науки.
вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про сучасний стан та перспективи розвитку сучасної географічної освіти та науки, виділяти і аналізувати основні тенденції їхнього розвитку та запровадження результатів у практику.

Рекомендована література

Базова
1. Стецький В.В. Географія науки і освіти.  Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 163с.
2. Стецький В.В. Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економікогеографічні дослідження. – Львів:ЛОНМІО, 1998. – 112с.
3. Мельниченко Т.Ю. Освітній комплекс України:сучасний стані напрямки удосконалення територіальної організації. – Київ, 2005. – 20с.
4. Шаблій О. І. Суспільна географія / О. І. Шаблій. –У трьох книгах. – Кн. 3. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 192–201.

Допоміжна
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.
2. Білецький М.І. Формування міжгалузевого комплексу обслуговування населення регіону // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України. – К: ІСДО, 1993. – С.109-119.
3. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник /А.П. Голіков, Я.Б. Олійник, А.В.Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320с.
4. Гуманітарна сфера: питання теорії і практики: Монографія / В.І. Куценко,
Л.Г. Богуш, О.А. Комарова, Я.В. Остафійчук / За ред. В.І. Куценко. – К.: Науковий світ, 2002. – 456 с.
5. Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2017 рік / За ред. Я.Я. Болюбаш. – К.: “Абрис”, 2017. – 512 с.
7. Куценко В.І., Богуш Л.Г., Опалєва І.В. Соціальна сфера регіону (стан та перспективи розвитку). – К.: РВПС України НАН України, 1997. – 252 с.
9. Мельниченко Т.Ю. Україна в освітньому просторі Європи // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці. Вип. XXIX / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів – Луцьк, 2001. – С. 335–338.
11. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст]: у 3 т. /В. Литвин [та ін.]. – К.: Навч. книга, 2004 – 2006.–638с.
12. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 416 с.
13. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібн. – К.: Вища школа, 1996. – 231 с.
14. Соціально-економічна географія України / За ред. проф. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 608 с.
15. Топчієв О.Г. Терміни і поняття у економічній географії. – К: Рад. школа, 1982. – 180 с.
16. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744 с.
17. Шаблій О. І. Суспільна географія / О. І. Шаблій. –У трьох книгах. – Кн. 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
18. Шаблій О.І. Основи суспільної географії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 296 с.
19. Шейко В.М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етнічні аспекти. – Х.: ХДАК, 1999. – 152 с.
20. Юрковский В.М. География сферы обслуживания. – К.: УМКВО, 1989. – 82 с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму