Стратегічний менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Мандюк Н. Л.ГрТМ-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрТМ-12сдоцент Мандюк Н. Л.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» є:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами стратегічного менеджменту;
 • сформувати необхідні навички стратегічного управління;
 • сформувати навики стратегічного планування туристичного підприємства.

Для чого необхідно вирішити такі завдання:

 • вивчення основ стратегічного управління;
 • освоєння інструментів стратегічного менеджменту підприємства;

вивчення специфіки процесу стратегічного планування.

Рекомендована література

Основна:

 • Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник/ Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2010. – 406 с.
 • Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
 • Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підручник / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2008. – 480 с.

Допоміжна:

 • Ансофф, И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / И. Ансофф; под ред. Л. И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с .
 • Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством: навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 3-тє вид., виправл. і допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2014. – 400 с.
 • Діагностика стану підприємства: теорія і практи- ка : монографія / За заг. ред. А. Е. Воронкової. – Запоріжжя: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 448 с.
 • Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління: підручник / Б. М. Мізюк. – Львів: Магнолія, 2009. – 544 с.
 • Немцов В.Д. Стратегічний менеджмент / В.Д. Немцов, Л.Є. Довгань. – К.: Лібра, 2011. – 267 с.
 • Смолін І. В. Стратегічне планування розвитку організації. — К., 2004. — 346с.
 • Стратегічний менеджмент: підручник / І. М. Писаревський, О. М. Тищенко, М. М.
 • Поколодна, Н. Б. Петрова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 289 с.
 • Портер, М. Е. Конкуренция / М .Е. Портер. – М . : Вильямс, 2001. – 495 с .
 • Шершньова, З. Є. Стратегічне управління : підручник / З. Є. Шершньова. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
 • www.management.com.ua/
 • www.mmi.fem.sumdu.edu.ua/
 • www.mmlib.net/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус