Статистика

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Панчишин Т. В.ГРТ-31, ГРТ-32, ГРТ-33, ГРТ-34

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31доцент Панчишин Т. В.
ГРТ-32доцент Панчишин Т. В.
ГРТ-33доцент Панчишин Т. В.
ГРТ-34доцент Панчишин Т. В.

Опис курсу

Основною метою навчальної дисципліни є сформувати у студентів системне уявлення про статистику як окрему науку, а відповідно основними завданнями є: розвинути сукупність знань про методи статистичного оцінювання економічних процесів та організацію системи такої оцінки, допомогти опанувати теоретичні положення теорії статистики та методику їх реалізації, навчити їх самостійно поповнювати здобуті знання в майбутньому.
Після опанування дисципліни “Статистика” студент повинен знати: як ідентифікувати та вивчати закономірності розвитку явищ; як збирати інформацію про них та групувати матеріали спостережень; як інтерпретувати значення будь-якого статистичного критерію, а також як розраховувати необхідні узагальнюючі показники для дослідження конкретних цілей і наявних даних. Статистично грамотний студент вмітиме обирати відповідні статистичні методи аналізу, моделювати та прогнозувати зміни досліджуваних процесів чи явищ, робити обґрунтовані висновки та рекомендації за результатами досліджень.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Вдовин М.Л. Статистика: тести, задачі та завдання для самостійної роботи.Практикум / М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. –99 с.
 • Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу „Статистика”Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –70с.
 • Практикум з навчальної дисципліни “Статистика” Навч. посіб. / [ Матковський С.О., Вдовин М.Л., Гринькевич О.С. та ін. ]; за ред. С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215с.
 • Статистика Навч. посіб. / Матковський С.О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В.– Львів:Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 344с. (гриф 1/11 4567 від 1.06.2010р.)
 • Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [ Матковський С.О., М. Л.Вдовин, Гринькевич О.С. та ін.]; за ред..С.О. Матковського.- : Навч. посіб.- Львів: Новий світ– 2000, 2012. – 216 с.

Базова:

 • Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р.Марець. – К.: Знання, 2009. – 534 с.
 • Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] – Львів: Новий світ-2000, 2009. – 430с.
 • Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Львів: Світ, 2007. – 438 с.
 • Бек В.Л. Теорія статистики: практикум / В.Л. Бек, Г.В. Капленко; [вид. 2-ге, доп. і виправл.] – Львів: Новий світ, 2007. – 320с.
 • Захожай В.Б. Статистика: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Б. Захожай, І.І. Попов. –К.: МАУП, 2006. – 536 с.
 • Марець О.Р. Теорія статистики: тести та задачі / О.Р. Марець. – Львів: Вид. центрЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 135с.
 • Мармоза А.Т. Практикум із статистики: навч. посібник / А.Т. Мармоза. – К.:Кондор, 2005. – 512 с.
 • Мармоза А.Т. Теорія статистики / А.Т. Мармоза. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. –392с.
 • Статистика: підручник / [С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.]; за ред. С.С. Герасименка. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 468 c.
 • Теорія статистики: навчальний посібник / [П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П.Сторожук, Є.І. Ткач] – К.: Либідь, 2001. – 320с.
  Допоміжна
 • Акімова О.В. Статистика. Практикум: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.економ. спец] / О.В. Акімова, О.В. Маркевич. – К.: Вид. дім „Слово”, 2004. – 128 с.
 • Єріна А.М. Теорія статистики: практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян [6-те вид.,стер.] – К.: Знання, 2008. – 255 с.
 • Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики: навч. посібник/ А.Т. Опря. – К.: Центр учбової літератури,2005. – 472 с.
 • Фещур Р.В. Статистика: навчальний посібник / Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський,В.П. Кічор [3-є вид. оновл. і доп.]; за ред. Р.В. Фещура. – Львів: „Інтелект-Захід”, 2006.
 • Елисеева И.И. Общая теория статистики: ученик / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев[4-е изд., перераб. и доп.]; под ред. чл.- корр. РАН И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 480 с.
 • Ниворожкина Л.И. Теория статистики (с задачами и примерами по региональной экономике) / Л.И. Ниворожкина, Т.В. Чернова. – Ростов н/Д: “Мини Тайп”, “Феникс”, 2005. –220 с.
 • Практикум по теории статистики: учебное пособие / [Р.А. Шмойлова, А.Б. Гусынин, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова]; под ред. Р.А.Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416с.
 • Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посібник /А.М. Єріна. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.

Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму