Статистичні і математичні методи в соціально-економічній географії

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Грицевич В. С.ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ГрФ-32сдоцент Грицевич В. С.

Опис курсу

 

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Статистичні і математичні методи в соціально-економічній географії» є отримання студентами навиків із використання кількісних методів, моделювання процесів, використання статистичних і математичних методів, ознайомлення студентів із постановкою та розв’язанням задач статистичної та математичної обробки результатів суспільногеографічних спостережень та моделювання.

Після завершення цього курсу студент:
знатиме: основи загальної статистики, методи загального статистичного аналізу, елементи економічної статистики, основи методів математичної географії, вступні та розвинені методи математико-географічного аналізу геопросторової організації;
вмітиме: визначати задачі статистичного аналізу, робити їх постановку та розв’язувати. здійснювати постановку та розв’язання задач математико-географічного аналізу.

Рекомендована література

Базова:

 •  Матковський С.О., Марець О.Р. Теорія статистики: Навчальний посібник. –К.:Знання, 2009.
 •  Беркита К.Ф. Економічна статистика. Курс лекцій. –К. 2004.
 • Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг: Навчальний посібник. –Львів: Новий світ, 2006.
 • Грицевич В.С. Кореляційний та регресійний аналіз в суспільній географії: тексти лекцій. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -24 с.
 • Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. –Львів: Світ, 1994.
 • Грицевич В.С. Математичні моделі в демогеографії. Текст лекції. –Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка. -2003.
 • Грицевич В.С. Математичні методи в суспільній географії: тексти лекцій для студентів заочної форми навчання. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2013. -48 с
 •  Грицевич В.С., Ванда І.В. Математичні методи в суспільній географії: навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів / В.С. Грицевич, І.В.Ванда. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. − 96с.
 • Грицевич В.С. Методи математико- географічного прогнозування та оптимізації. Тексти лекцій / В.С. Грицевич. –Львів: Малий видавничий центр. Лабораторія тематичного картографування географічного факультету, 2016. -32 с.

Додаткова:

 • Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. –К.: Четверта хвиля, 1996.
 • Вашків П.Г., Патер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики. –К.: Либідь, 2001.
 • Захожай В.Б. Попов І.І., Коваленко О.В. Практикум з основ статистики. –К.: МАУП, 2001.
 • Гетало В.П., Борух В.О., Алямкін Р.В. Економічна статистика. Навчальний посібник. –Полтава, 2002.
 • Грицевич В.С. Підходи до математико- географічного вивчення суспільно- географічного положення // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: географічна. №2, 2000. -Тернопіль, -С.46-50.
 • Грицевич В.С. Моделювання територі- альних систем у суспільно-географічній науці // Вiсник Львiв. ун-ту. Сер. географiя. Вип. 29. Ч.2. -Львiв, 2003. -С.8-12.
 • Грицевич В.С. Математико-географічна оцінка господарської спеціалізації регіону // Наукові записки Тернопільського педунівер- ситету. Серія: географічна. №1, 2003. – Тернопіль, -С.72-76.
 • Грицевич В.С. Картографічна інтерпретація багатовимірної таксономізації в суспільно-географічних дослідженнях // Вісник геодезії та картографії. №3, 2005. – С.34-38.
 • Грицевич В.С. Математико-географічні основи менеджменту демографічною ситуацією регіону // Матер. міжнар. наук.- практ. конф. „Регіон-2007: Стратегія оптимального розвитку”. –Харків: Вид. центр ХНУ, 2007. С.28-31.
 • Грицевич В.С. Узагальнення правила Ціпфа для суспільно-географічних досліджень // Науковий вісник Волинського національного ун-ту імені Лесі Українки. №1, 2008. –Луцьк: РВВ “Вежа”. –С.78-83.
 • Грицевич В.С. Моделювання функціо- нальних закономірностей в географії суспільства // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 4(1). -Харків, 2008. -С.41-44.
 • Грицевич В.С. Система ієрархічних форм геопросторової організації територі- альних суспільних комплексів // Часопис соціально-економічної географії. -Вип. 5(1). – Харків, 2009. -С.55-61.
 • Грицевич В.С. Методичні підходи до вивчення та картографування динаміки суспільно-географічних явищ / В.С.Грицевич // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. –Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. –С.171-172

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус