Стандартизація, сертифікація та метрологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Романів П. В.ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРГ-21сдоцент Романів П. В.
ГРГ-22сдоцент Романів П. В.
ГРГ-23сдоцент Романів П. В.

Опис курсу

Мета

викладання навчальної дисципліни полягає в наданні майбутнім фахівцям базових знань в області метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації, що необхідні при подальшому вивченні основних фахових дисциплін: ознайомленні студентів із основними поняттями в теорії вимірювань; оволодіння методами вимірювання фізичних величин за допомогою сучасних метрологічних засобів; методами опрацювання результатів вимірювання; методологічними й організаційними положеннями стандартизації і сертифікації продукції та послуг, оцінки відповідності та акредитації для забезпечення виробництва конкурентоспроможної та якісної продукції, захисту довкілля та здоров’я людини, ощадливого використання природних та інших ресурсів як основи сталого розвитку національної економіки. Завданням вивчення дисципліни є формування теоретичних знань з метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації: виховання у студентів загальної технічної культури, вивчення теоретичних положень метрології, методів визначення точності вимірювань, основ забезпечення єдності мір і вимірювань; розуміння ними суті стандартизації, її принципів та методів забезпечення якості продукції; формування вмінь використовувати нормативно-технічні документи для розв’язування практичних завдань при проведенні робіт з сертифікації та акредитації.

Результати навчання:

• знати: значення метрології для діяльності і розвитку суспільства; теоретичні основи метрології; особливості вимірювального процесу із застосуванням засобів вимірювальної техніки;

поняття похибки, можливі джерела похибок вимірювання і способи їх усунення;

основні поняття та визначення в області стандартизації;

загальні відомості про діяльність з міжнародної стандартизації, участь в ній України;

основи діяльності з національної стандартизації; правила та методи розроблення і впровадження національних нормативних документів;

основні поняття сертифікації та оцінки відповідності;

загальні положення національної системи сертифікації;

процедури сертифікації продукції та систем управління якістю в Системі УкрСЕПРО; правила визнання сертифікатів відповідності на імпортну продукцію; акредитацію органів з оцінки відповідності, систему управління якості туристичних послуг;

• вміти:

виконувати спостереження і вимірювання;

вибирати і використовувати засоби вимірювальної техніки;

застосовувати методи вимірювання;

оцінювати точність вимірювань;

здійснювати пошук та кваліфіковано застосовувати нормативно-технічну документацію з стандартизації та сертифікації зокрема закладів готельно-ресторанного господарства, додержуватися її вимог;

проводити сертифікацію продукції та послуг в Системі УкрСЕПРО.

Рекомендована література

Базова

 •  Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. Львів: Нац.ун «Львівська політехніка», 2004
 • Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Львів: Афіша, 2006. – 324 с.
 • Боженко Л.І., Гута О.Й. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції. – Львів, 2001. – 176 с.
 • Закон України про стандартизацію від 17.05.2001 р.
 • Галасюк С.С. Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності : [навч. посіб.] / С. С. Галасюк. – Одеса : Астропринт, 2011. – 234 с.
 • Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні: наказ Держспоживстандарту України від 1 лютого 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19.Допоміжна

 

 • Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні. – Л.: Світ, 2003. – 328 с.
 • Основы метрологии. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н.,- М., Изд. Стандартов, 1985 – 336 с
 • В.И. Посыпайко, Н.А. Васина Аналитическая химия и технический анализ М.: Высшая школа, 1979
 • В.П. Васильев. Аналитическая химия, ч. 1 М.: Высшая школа, 1989
 • Задачник по физико-химическим методам анализа. Ю.С. Ляликов, М.И. Булатов. Изд. «Химия», 1972, стр. 268 Стандарти.
 • • ДСТУ 4269-2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів»;
 • • ДСТУ 4268-2003 «Засоби розміщування. Загальні вимоги»;
 • • ГОСТ 28681.2-95 «Туристическо – экскурсионное обслуживание.Туристические услуги. Общие требования»;
 • • ДБН В.2.2 -20:2008 Державні будівельні норми «Будинки і споруди. Готелі»;
 • • ДСТУ Б.2.2 -6-97 «Будинки і споруди. Методи вімірювання освітленності»
 • • Правилам пожежної безпеки в Україні (Наказ МНС України від 19.10.2004 р. № 126);
 • • СанПіН 42-128-4690-88 Санітарних правил з охорони грунту від забруднень промисловими і побутовими відходами; • Правилам користування готелями ї аналогічніми засобами разміщення та надання готельних послуг в Україні (Наказ Державної туристичної адміністрації України от 16.03.04 № 19).Інформаційні ресурси
 • http://www.ukrndnc.org.ua/: Український науково – дослідний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості.
 • http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/46-93:
 • Декрет КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про стандартизацію і сертифікацію

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус