Спортивний туризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Гамкало М. З.ГРТ-21с, ГРТ-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРТ-21сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-22сдоцент Гамкало М. З.

Опис курсу

Мета вивчення предмету «Спортивний туризм» полягає в комплексному ознайомленні студентами теорії і практики проведення спортивних походів, що дозволить їм правильно оцінити практичну доцільність організації та проведення даного заходу в обраному районі з урахуванням рекреаційної та пізнавальної цінності та дотримання вимог безпеки. Даний курс пояснює основні вимоги до підготовки спортивного походу, розкриває методичні та організаційні заходи його проведення в залежності від виду туризму, складності маршруту з урахуванням пори року та географічного району.

Завдання: ознайомити майбутніх працівників туристичної індустрії з термінологією, понятійним апаратом і забезпечити його засвоєння студентами; озброїти студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, практичних основ спортивного туризму; надати методичну допомогу в організації та проведенні туристичних подорожей; освоєнні тактики і техніки проходження маршрутів; оволодіння вмінням управляти групою в різних ситуаціях і умовах туристичного походу; засвоєння правил поведінки в екстремальних ситуаціях і вміння надавати невідкладну медичну допомогу в туристичному поході.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • види спортивного туризму, їх особливості і характеристики;
 • особливості проходження складних ділянок туристичних маршрутів в залежності від виду туризму, а також природних та штучних перешкод;
 • правила безпеки під час проходження туристичних маршрутів;
 • принципи розробки, підготовки та проведення туристично-спортивної подорожі із урахуванням пори року і географічного району.

вміти:

 • працювати з туристичною групою в умовах природного середовища на маршрутах різної категорії складності з урахуванням вікових, фізичних та інших особливостей учасників;
 • складати технологічну документацію туристичної подорожі;
 • розробляти туристичні маршрути з різним способом пересування;
 • організовувати базування і харчування під час туристичного походу.

Рекомендована література

Базова:

 • Щур Ю. В., Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. – К.: “Альтерпрес”, 2003. – 232с.
 • Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с.

 Допоміжна:

 • Гамкало М. Розвиток туризму в басейні р. Дністер У контексті сталого розвитку / М. Гамкало, П. Романів, А. Манько // Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали міжнародного наукового симпозіму SDEV’2018. – Львів, 2018. – С.296-298
 • Гамкало М. З Дефініція понять активний, спортивно-оздоровчий і спортивний туризм // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід/ Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 52-55
 • Гамкало М. З Розвиток гірськолижного туризму в Львівській області / М. З. Гамкало, Л. Кюріні-Поплавські // Географія та туризм. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип.43. – С. 83-93.
 • Hamkalo M. Active tourism development in Western Ukraine // Jornal of the Department of geography and regional development FNS CPU in Nitra.2015. – P.31-39
 • Гамкало М. З. Розвиток водного туризму в західному регіоні України / М. Гамкало, О. Бордун // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 519-520: Географія, 2010 С.39-42
 • Mykhailo Hamkalo. Active tourism development in the Carpathian region. / M. Hamkalo, P. Romaniv, V. Rozhak // Archives of tourism, Hospitality and Sport Science. Vol 1, 2017, Lublin. – 41-54.
 • Жданова О.М., Тучак А.М., Поляковський В.І., Котова І.В. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму: Навч. пос. – Луцьк: Вежа, 2000. – 234 с.
 • Зубалій М.Д., Петровський В.С. Пішохідний і лижний туризм. – К.: Здоров’я, 1984. – 128 с.
 • Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора. Екологічні мандрівки. – Л.: БаК, 2003.-520с.
 • Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: навч. посіб./ передм. В. А. Смолія. – К.: Вища шк., – 195 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус