Спортивно-туристичне орієнтування

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Красько А. Б.ГРТ-21с, ГРТ-22с, ГРТ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сдоцент Красько А. Б.
ГРТ-22сдоцент Красько А. Б.
ГРТ-23сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна спрямована на формування системного мислення, навичок зі спортивного туризму знань і вмінь в обсязі підготовки спеціалістів зі спортивного туризму і на оволодіння студентами вмінь практичної організації туристичних подорожей та виконання під час подорожей обов’язків помічника чи заступника керівника групи.

 Мета дисципліни – оволодіння навиками спортивного орієнтування в процесі теоретико-методичного і практичного навчання.

 Завдання курсу:

 • формування фахової компетентності в галузі спортивного туризму;
 • вивчення теоретичних основ краєзнавчої діяльності та спортивного орієнтування;
 • засвоєння теоретичних основ організації і проведення туристичних походів;
 • уміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

 В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • понятійно-термінологічний апарат;
 • географічні засади територіальної організації сортивно-туристичного орієнтування;
 • особливості організації змагань зі спортивного орієнтування;
 • основні види орієнтирів;
 • способи та прийоми подолання природних перешкод і страхування;
 • джерела інформаційного забезпечення дисципліни.

вміти:

 •  орієнтуватися у принципах організації туристичної діяльності і в конкретних умовах;
 • читати карти (топографічну, туристичну тощо), визначати сторони горизонту;
 • організувати змагання зі спортивного орієнтування;
 • удосконалювати практичні навики з користування туристичним спорядженням та обладнанням;
 • аналізувати та опрацьовувати отриману під час подорожей інформацію (про природне середовище, історико-культурний об’єкт тощо).

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Мальська М.П. Екстремальні види туризму : Навчально-методичні вказівки / М.П. Мальська, А.Б.Ховалко. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2016 – 51 с.
 • Мальська М.П. Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність/: М.П. Мальська, М.Й. Рутинський, Н.М. Паньків: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 266 с.
 • Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, В. В. Худо. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 424 с.
 • Мальська М. П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 275 с.
 • Паньків Н. М. Туристичне ресурсознавство / Н. М. Паньків. – Львів: Український бестселер, 2011. – 238 с.
 • Ховалко А.Б. Рекреаційно-туристичний потенціал карстових печер Поділля: монографія / В.М. Петлін, А.Б. Ховалко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 217 с.

Базова література:

 • Абрамов В. В. Спортивний туризм: підруч. / Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва.-Х.:ХНАМГ, 2011. – 367 с.
 • Грабовський Ю.А. Спортивний туризм / Ю.А. Грабовський, О.В Скалій, Т.В. Скалій / Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – 304 с.
 • Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: навчальний посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр. – К.: Науковий світ, 2003. – 203 с.
 • Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. Навч. посібник 2-вид. перероб. та доп. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2008. – 280 с.
 • Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Книга вчителя географії: довідково-методичне видання / Упорядники Н.В. Беснова, В.М. Проценко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 288 с.
 • Любіцева О. Туристичні ресурси України: навч. посібник /О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.
 • Радзієвський В.О. Методика і практика змагань зі спортивного спелеоорієнтування / В.О. Радзієвський. – Тернопіль: ОДЕТ, 1962. – 69 с.
 • Романенмо О.В. Туризм та спортивне орієнтування: Навчально-методичні рекомендації. – Київ: КУТЕП, 2003. – 74с.
 • Рощин А.Н. Ориентирование на местности. – К.: Вища школа, 1982. – 104.
 • Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму: Підручник [Електронний ресурс] // Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. – Режим доступу: http://buklib.net/books/32497/
 • Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. Миколи Лук’янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344
 • Спортивный и экстремальный туризм // Туризм и отдых. – 2003. – № 3. – С. 156.
 • Спортивный и экстремальный туризм // Туризм и отдых. – 2003. – № 4. – С. 181.
 • Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2010. – 344 с.
 • Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Ю.В. Щур. – К.: ТОВ „Альтерпрес”, 2003. – 230 с.

 Допоміжна література:

 •  Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України. К.: Федерація спортивного туризму України, 2006. – 208 с.
 • Колотуха О.В. Організація краєзнавчо-туристської діяльності: Навчальний посібник / О.В. Колотуха, Н.І. Щербатюк – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. – 186 с.
 • Постанова президії Федерації спортивного туризму України “Про перелік класифікованих печер України” // Спортивний туризм. – К.: Федерація спортивного туризму України. – 2002. – № 2. – С. 61-66.
 • Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. Миколи Лук’янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344.

Інформаційні ресурси:

 • Грабовський Ю. А. Туризм як явище громадського життя: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/453464/
 • Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gua.convdocs.org/docs/1311/index-6488.html.
 • Презентація «Спортивний туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://gdz4you.com/prezentacii/prezentacii-drugie/9454-prezentaciya-na-temu-sportyvnyy-turyzm.html.
 • Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму: Підручник [Електронний ресурс] // В.Г. Явкін, В.П. Руденко, О.Д. Король та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. – Режим доступу: http://buklib.net/
 • Спортивний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://travelluxtour.info/vidy-turizma/sportivnyi-turizm/.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус