Спортивно-подієвий туризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Гамкало М. З.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-42сдоцент Гамкало М. З.
ГРТ-43сдоцент Гамкало М. З.

Опис курсу

Мета курсу. Формування у студентів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань з івент технологій. Вивчення теоретичних та практичних основ івент-технологій, опанування навиками професіонального планування, організації подій в службовому, суспільному та приватному житті, включаючи розробку концепції і програми, формування і контроль виконання бюджету, координацію роботи субпідрядників, а також вивчення ефективності проведеного івент заходу.
Завдання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен мати цілісну уяву про галузь event-технологій, як окрему форму діяльності; розуміти сутність поняття event. Визначення класифікації подій, цілей та завдань подієвих заходів; опанувати основами методології дослідження виняткових подій та технологіями розробки програми івент; вивчити особливості організації івент заходів спортивного характеру; оволодіти методами оцінки результатів івент та визначення ефективності управління заходами.
знати:

 • предметну сферу і методологічну основу івент-технологій;
 • критерії класифікації та характеристики спортивних заходів;
 • технології та процедури розробки івент заходів;
 • специфіку планування та організації подієвих заходів;
 • особливості моніторингу та контролю івент;
 • особливості оцінки результатів івент заходів.

вміти:

 • застосовувати отримані знання у майбутній професійній діяльності з метою аналізу діяльності суб’єктів івент індустрії;
 • здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію інформації, узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід з питань івент технологій;
 • аналізувати концепції спортивних заходів, методологію їх дослідження та технологію розробки програми заходу;
 • впроваджувати сучасні підходи щодо організації спортивних івентів;
 • застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності івент заходів.

Рекомендована література

Базова:

 • Алексеева О.В. Событийный туризм как фактор социально-экономического развития региона: автореф. дис. … канд. экон. наук. – М., 2012. – 24 с.
 • Биржаков М.Б. Событийный туризм: карнавалы в истории и современном туризме  /  М.Б. Биржаков,  И.В. Воронцова,  Н.И. Метелев  //  Туристские фирмы. – 2000. – № 23. – С. 94–111.
 • Сондер М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий. Техники, идеи, стратегии, методы / Марк Сондер; [пер. с англ. Д.В. Скворцова]; под общ. ред. Стрижак. – Москва: Вершина, 2006. – 544 с.
 • Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. – 528 с.
 • Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер; [пер.с нем. Т. Фоминой] – М. : Эксмо, 2007. – 384 с.

Допоміжна:

 • Романцов А.Н. Event-маркетинг. Сущность и особенности организации / А.Н. Романцов. – Дашков и Ко, 2009. – С. 14-19.
 • Хамініч С.Ю. Стратегічне планування на підприємствах: теоретико-методологічний аспект / С.Ю. Хамініч // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 249: в 6 т. – T. 5. -С.317-322.
 • Агеев B. C. Механизмы Event-концепции / В. С. Агеев //Менеджмент. – 2008. – № 2. – С.12-16.
 • Андриенко В. П. Феномен Event-концепции / В. П. Андриенко // Маркетинг – 2009. – № 6 – С. 66-70.
 • Бармичев В. Выставочный EVENT / В. Бармичев // Рекламодатель : теория и практика. – 2006. – № 5. – С. 23-25.
 • Берязева Н. Event-маркетинг : мода или необходимость / Н. Берязева // Рекламодатель : теория и практика. – 2006. – № 6. – С. 29-32.
 • Берлов А. Эволюция ивент-менеджера [Электронный ресурс] / А.Берлов – Режим доступа:http://www.eventmarket.ru/articles/org/detail.php?ID=6380.
 • Брижевский С. Ивент нового времени / С. Брижевский // Рекламодатель: теория и практика. – 2009. – № 12. – С. 23-27.
 • Булатова М. Н. Event-marketing-управление событиями. Бизнес и профессия / М. Н. Булатова. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 195 с.
 • Давыдова Е. Event-маркетинг как средство формирования уникальной личности / Е. Давыдова // Маркетинговые коммуникации. – 2005. – № 2. – С. 37-40.
 • Капустина Л. М. Маркетинговые технологии брэндинга / Л. М. Капустина, Т. Л. Решетило ; Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург, 2009. – 103 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус