Спелеотуризм

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Красько А. Б.ГРТ-21с, ГРТ-22с, ГРТ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ГРТ-21сдоцент Красько А. Б.

Опис курсу

Мета дисципліни – сформувати у студентів знання теорії і практики зі спелеології, спелеологічного туризму та спелеоорієнтування, сформувати уміння і навики техніки безпечного відвідування печер, бережного ставлення та раціонального використання спелеотуристичних та спелеорекркаційних ресурсів природних підземних порожнин.

Завдання курсу:

 • формування фахової компетентності в галузі спелеологічного туризму;
 • вдосконалення навчально-методичної системної організаційно-управлінської підготовки, поповнення знань зі спелеорекреаційного природокористування, менеджменту спелеотуризму, географії спелеорекреації та спелеотуризму;
 • засвоєння теоретичних основ організації і проведення підземних туристичних походів;
 • визначення найбільш перспективних печер для туристичного використання.

         В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: 

 • карстово-спелеологічне районування України;
 • географічні засади територіальної організації спелеотуризму в світі та Україні;
 • туристичний потенціал карстових печер України;
 • понятійно-термінологічний апарат;
 • особливості організації спелеотуризму у регіонах України;
 • підходи до науково-дослідної роботи студентів з вивчення спелеотуризму в Україні;
 • джерела інформаційного забезпечення дисципліни.

вміти:

 • аналізувати територіальні відмінності використання спелеоресурсів;
 • оцінювати спелеоресурси регіонів за класифікаційними ознаками;
 • застосовувати методику пошуку необхідної інформації для написання наукових робіт зі спелеотуризму;
 • формувати тури спелеотуристичного спрямування;
 • застосовувати набуті знання на лекціях і практично-семінарських заняттях на практиці.

Рекомендована література

Основна:

 • Рекреаційно-туристські ресурси України. Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2001. – 395 с.
 • Вахрушев Б.А. Узагальнення світового досвіду по створенню та функціонуванню карстово-спелеологічних національних парків і туристсько-екскурсійних спелеокомплексів карстових ландшафтів / Б.А. Вахрушев, Е.А. Топоркова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія. – 2001. – Вип. 2. – С.24-31.
 • Грабовський Ю.А. Спортивний туризм / Ю.А. Грабовський, О.В Скалій, Т.В. Скалій / Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008. – 304 с.
 • Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навч. посібник / Дмитрук О., Щур Ю. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 280 с.
 • Дублянский В. Н. История украинской спелеологии / В. Н. Дублянский. – Пермь – Симферополь, 2005. –111 с.
 • Мальська М. П. Порівняльний аналіз можливостей туристичного використання печерних систем Поділля (Україна) та Республіки Польща / М. П. Мальська, А. Б. Ховалко // Вісник Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. Серія: міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – Ч.1. – С. 72–78.
 • Коржик В.П. Карст і печери Буковини. Проблеми моніторингу, охорони і використання. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – 304 с.
 • Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси України / О.В. Колотуха // Федерація спортивного туризму України, 2006. – 208 с.
 • Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / В. Л. Петранівський, М.Й. Рутинський / За ред. Проф.. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 575 с.
 • Пилипюк А.В. Практичні роботи з курсу «Географія спелеотуризму і спелеорекреації» // Навчально-методичний комплекс для студ.географ.ф-ту). – Кропивницький : ФОП Піскова, 2017. – 172 с.: іл.
 • Радзиевский В.О. Спелеологические исследования Тернопольской области / В.О. Радзиевский // Состояние и задачи карстово-спелеологических исследований. – Львов, 1975. – С. 65-66.
 • Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи: навчальний посібник. – Дрогобич: Коло, 2010. – 344 с.

Допоміжна:

 •  Андрейчук, В.М. Принципи охорони карстових територій / В.М. Андрейчук, П.Стефанов // Спелеогія і карстологія, – № 1. – Сімферополь. – 2008. С. 54-59.
 • Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с.
 • Колотуха О.В. Організація краєзнавчо-туристської діяльності: Навчальний посібник / О.В. Колотуха, Н.І. Щербатюк – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. – 186 с.
 • Любіцева О. Туристичні ресурси України: навч. посібник /О. Любіцева, Є. Панкова, В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.
 • Пилипюк А.В. Види спелеокористування та стійкість спелеокомплексів / А.В. Пилипюк // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Обрій, 2015. Випуск V. – С. 67-68.
 • Пилипюк А.В. Стан, можливості та перспективи розвитку спортивного спелеотуризму в Україні / А.В. Пилипюк, І.О. Колотуха / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України” // Збірник наукових праць. – Кіровоград. – КЛА НАУ, 2015. – С. 202-211.
 • Пилипюк А.В. Проблеми втручання людини у природні спелеокомплекси на прикладі печери Атлантида / А.В. Пилипюк // Молоді науковці – географічній науці: Збірник наукових праць XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Прінт Сервіс, 2015. Випуск ХІ. – С. 216-219
 • Пилипюк А. В. Розробка екскурсійних спелеомаршрутів у печері “Атлантида” / А.В. Пилипюк // Молоді науковці – географічній науці: Збірник наукових праць IX Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Видавництво географічної літератури «Обрій», 2013. Випуск ХІ. – С. 310-312.
 • Радзієвський В.О. Вивчайте печери Тернопільщини / В.О. Радзієвський. – Тернопіль: ОДЕТ, 1962. – 69 с.
 • Рідуш Б. Печери Буковини у працях дослідників XIX ст. і сучасний стан їхнього дослідження / Б. Рідуш // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці, – 1996. Вип. – 2. – С. 47-53.
 • Рідуш Б.Т. Підземні палеоландшафти / Б.Т. Рідуш // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрій, 2005. – Вип. 48. – С. 77-82.
 • Руденко В.П. Потенциал естественных ресурсов Украинских Карпат и Подолия / В.П. Руденко. – Черновцы: ЧГУ, 1987. – 106 с.
 • Савчин М.П. Печера Оптимістична на Поділлі / М.П. Савчин // Літопис Борщівщини. – 1994. – Вип. 5. – С. 41-44.
 • Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / Зенон Філіпов ; за заг. ред. проф. Миколи Лук’янченка. – Дрогобич : Коло, 2010. – 344.
 • Ховалко А.Б. Можливості впровадження іноземного досвіду для створення Подільського спелеологічного національного парку / А.Б. Ховалко // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – №10 (37). – С. 40-44. ISSN: 2304-5809.
 • Ховалко А.Б. Туристичний потенціал печерних систем Поділля / А.Б. Ховалко // Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – С. 345-350.
 • Ховалко А.Б. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового району / А.Б. Ховалко // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – Вип. 55. – С. 301-306.
 • Ховалко А.Б. Стан дослідження туристичного потенціалу карстових печер Поділля / А.Б. Ховалко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2009. – №2. – Вип. 26. – С. 115-119.
 • Ховалко А.Б. Картографування карстових печер Поділля з метою туристичного використання / А.Б.Ховалко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки», Випуск 5. –2016. – С. 135-142.
 • Цуркан Я.І. Нові дослідження найвисокогірнішої печери України / Я.І. Цуран, А.В. Пилипюк // Молоді науковці – географічній науці: Збірник наукових праць ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Прінт Сервіс, 2015. Випуск ХІ . – С. 226-229

Інформаційні ресурси:

 • Атлас печер України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://speleo.land.kiev.ua/atlas-caves.html
 • Все о туризме. Туристическая библиотека. Туризм в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/turukr.htm.
 • Все о туризме. Туристическая библиотека. Туризм в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/
 • Все про туризм – туристична бібліотека. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infotour.in.ua/
 • Грабовський Ю. А. Туризм як явище громадського життя: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 304 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/453464/
 • Діяльність УСА [електронний ресурс] / Офіційний сайт Української спелеологічної асоціації. – Режим доступу: http://www.speleoukraine.org/index.php/uk/ (07.03.2015).
 • Найвисокогірніша і найважкодоступніша печера Закарпаття [електоронний ресурс] / «Книга рекордів Закарпаття» – Режим доступу: http://www.kolyba.org.ua/kniga-rekordivzakarpattja/14864-najvisokogirnisha-i-najvazhkodostupnisha-pechera-zakarpattja
 • Найдовші печери світу [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Української спелеологічної асоціації. – Режим доступу : http://speleoukraine.org/index.php/uk/publikatsiji/pecheri/388-najdovshi-pecheri-svitu
 • Найглибші печери світу [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Української спелеологічної асоціації. – Режим доступу : http://speleoukraine.org/index.php/uk/publikatsiji/pecheri/385-najglibshi-pecheri-svitu
 • Природа України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nature.land.kiev.ua/
 • Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму: Підручник [Електронний ресурс] // В.Г. Явкін, В.П. Руденко, О.Д. Король та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260с. – Режим доступу: http://buklib.net/
 • Спортивний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://travelluxtour.info/vidy-turizma/sportivnyi-turizm/.
 • Таємниці Карпатських печер [електоронний ресурс] / Ігор Меліка “Мої карпати» – Режим доступу: http://igormelika.com.ua/moi-karpati/ukrainski-karpati/tayemnici-karpatskix-pecher (07.03.2015).
 • Український інститут спелеології і карстології: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.institute.speleoukraine.net/
 • Українська спелеологічна асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.speleoukraine.org/
 • Шевченко Н.О. Особливості використання печер як екскурсійних об’єктів у спелеотуристичних регіонах світу [Електронний ресурс] / Н.О. Шевченко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус