Соціоекологічні проблеми в освіті

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832професор Назарук М. М.ГРО-41, ГРО-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРО-41доцент Теліш П. С.
ГРО-42доцент Теліш П. С.

Опис курсу

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  –3 Галузь знань

___01 Освіта __

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Модулів – 1 Спеціальність:

014 Середня освіта (географія)

 

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин –  90 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

____бакалавр_____

 

32  год.  год.
Практичні, семінарські
32 год.  год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
26  год.  год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
іспит  

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 40% і 60%

для заочної форми навчання –

Рекомендована література

Базова

  1. Основи соціоекології: навч. посіб./ за редакцією Г.О.Бачинського. – К.: Ви їда школа, 1995 – 238с.
  2. Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи: навч. посіб. /М.М.Назарук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013,- 348с.
  3. Харарі Ю.Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Харків 2016. – 543с.
  4. Харарі Ю.Н. Людина божественна. За лаштунками майбутнього / Ювал Ной Харарі; перек. з анг. О.Дем’янчука. – Київ, Форс Україна, 2018. – 512с.

Допоміжна

  1. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології. Навч.посіб.- Львів: Афіша. 2000. -256с..
  2. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997. – 256с.
  3. Гирусов О.В Основы социальной екологии / учебн. Пособ. –М.:РУДН. 1998. -172с.
  4. Марковим Д.Ж. Социальная екология. – М., 1997
  5. Салтовський О.І. Основи соціальної екології/У Курс лекцій -К.: МЛУ 11,1997. – 168 с.

 

Інформаційні ресурси

http://www.menr.gov.ua/[Міністерство охорони навколишнього природного середовища України]

http://www.ekologia.lviv.ua/ [Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області]

http://ecopravo.lviv.ua/  [Львівська ГО «Екоправо»]

http://www.unep.org/  [Программа ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП)]

http://climatechange.su/  [Інститут глобального клімату й екології Росгідромета].

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА