Соціоекологічні напрями використання рекреаційних територій

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Опис курсу

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань

 

За вибором

 

Напрям підготовки

24 Сфера обслуговування

Модулів – 1 Спеціальність:

242 Туризм

 

Рік підготовки
Змістових модулів – 1 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – наукова доповідь Семестр
Загальна кількість годин –  90 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента –3,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

16 год. год.
Практичні, семінарські
16  год.  год.
Лабораторні
– год. – год.
Самостійна робота
58 год. год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
залік. залік

Рекомендована література

Базова

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 395 с.
 2. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1997. – 130с.
 3. Гулич О.І. Рекреаційний потенціал Українських Карпат та сучасний стан його освоєння. – Львів, 2004. – 56 с.
 4. Ільїна О.В. Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни. – Луцьк: Терен, 2004. – 104 с.
 5. Калитюк В.А. Рекреаційно-туристичний комплекс в умовах ринку. – Львів, 1999. – 162 с.
 6. Карпатский рекреационный комплекс / Под ред. М.И. Долишного. – К.: Наук. думка, 1984. – 148 с.
 7. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с.
 8. Кравців В., Гринів Л., Копач М., Кузик С. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. – Львів: НАН України. ІРД НАН України. – 1999. – 78 с.
 9. Кузик С. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 254.
 10. Лукьянова Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы: Учебн. пособ. – К.: Вища шк., 2004. – 346 с.
 11. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Альтерпрес. 2005. – 436 с.
 12. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посібн.- К.: Знання, 2008. – 343 с.
 13. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів: ІРД НАНУ, 1997. – 259с.
 14. Методические указания по предмету «Рекреационные комплексы». – К.: Изд-во КУТЭП, 2002. – 180 с.
 15. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 208 с.
 16. Морозов А. Г. Рекреационно-туристические ресурсы Украины – К. : Типография, 1997. – 125 с.
 17. Николаенко Д.В. Рекреационная география. – М., 2001. – 238 с.
 18. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навч. посібн. – К.: “Альтерпрес”, 2003. – 352 с.
 19. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.
 20. Преображенский В. С., Веденин Ю.А. География и отдых – М. : Мысль, 1971. – 47 с.
 21. Рекреационное использование лесов / [С. А. Генсирук, М. С. Нижник, Р. Р. Возняк] – К. : Урожай, 1987. – 246 с.
 22. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты / Мамутов В.К., Амоша А.И., Дементьева Т.Н. и др. – К.: Наук. думка, 1992. – 143 с.
 23. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 372 с.
 24. Стафійчук В.І. Рекреалогія: навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2006. – 264 с.
 25. Туристичні ресурси України / Під ред. О.І. Лугова. – К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. – 352с.
 26. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
 27. Яковенко И. М. Рекреационное природопользование : методология и методика исследований. – Симферополь : Таврия, 2003. – 336 с.

Допоміжна

 1. Гетьман В.І. Курортно-рекреаційні системи Українських Карпат // Український географічний журнал. – № 3. К., 1999. – С. 34-37.
 2. Гродзинський М.Д., Савицька О.В. Естетика ландшафту: Навч. посібн. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – 183 с.
 3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
 4. Коніщева Н. Й., Кушнірович Н. О. Методичні підходи до оцінки соціальних, економічних та екологічних наслідків розвитку туризму. // Туристсько-краєзнавчі дослідження. Випуск 2. – К.: ЧП Кармаліта, 1999. – с. 165 -167.
 5. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и развитие территориальных рекреационных комплексов. – М.: «Мысль», 1978. – 92с.
 6. Кравців В.С., Євдокименко В.К., Габрель М.М., Копач М.В. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. – Чернівці: “Прут”, 1995. – 72 с.
 7. Криницька Н. Г. Еколого-економічна класифікація природних рекреаційних ресурсів // Науковий вісник ДЛТУ України. – Львів, 1999. – Вип.9.7. – С. 290–293.
 8. Кузик С.П., Касянчук З.О. Оцінка туристичної придатності території Карпат // Карпати. Український міст в Європу: проблеми і перспективи. Тези доп. Міжн. наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – С. 100-103.
 9. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібн. / За ред. проф. І.М. Школи. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662 с.
 10. Методология оценки рекреационных территорий /В.Ф. Данильчук, Г.М. Алейникова, а.Я. Бовсуновская, С.Н. Голубничая. – Донецк: ДИТБ, 2003. – 197 с.
 11. Мінеральні води та курорти Львівщини / Під ред. Матолича Б.М. – Львів: “Видавництво Палітра Друку”, 2003. – 96с.
 12. Павлов В.І. Черчек Л.М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – 180с.
 13. Руденко В.П. Український природно-ресурсний потенціал: Серія оцінкових картосхем: Ч. І. Навч. посібн. – К.: ІЗМН, 1997. – 176с.
 14. Тарасов А. И. Рекреационное лесопользование. – М. Агропромиздат, 1986. – 176 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму