Соціальні проблеми сучасного суспільства

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Монастирський В. Р.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГРТ-41сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-42сдоцент Монастирський В. Р.
ГРТ-43сдоцент Монастирський В. Р.

Опис курсу

Метою дисципліни є формування у студентів концептуального уявлення про соціальну політику і соціальні проблеми сучасності. Навчитись виявляти  соціальні  проблеми  сучасного  соціуму,  причини їхнього виникнення та шляхи подолання, запобігання чи вирішення.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни  «Соціальні проблеми сучасного суспільства» є життя та діяльність людини. Навчальна програма  дисципліни «Соціальні проблеми сучасного суспільства» побудована за вимогами предметно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Основні форми вивчення дисципліни: лекції, семінарські заняття, дискусійні форми розгляду прийняття рішень при соціальних проблемах, реферативні читання, виконання індивідуальних завдань.

Основними завданнями  навчальної дисципліни  «Соціальні проблеми сучасного суспільства»  є забезпечення майбутніх фахівців з туризму  знаннями про соціальні проблеми країн світу, для безпечної професійної діяльності і сформувати у студентів концептуальне уявлення про соціальну політику.

Вивчення навчальної дисципліни  «Соціальні проблеми сучасного суспільства» забезпечить студентів необхідними знаннями.

Відповідно студенти повинні знати:

 • історичні та  сучасні  моделі  соціального розвитку суспільства;
 • рівні  і  види  соціальної  структурованості  суспільства  та  шляхи збільшення його мобільності;
 • основні особливості соціальних проблем сучасного суспільства та тенденції їхнього виникнення та збільшення;
 • визначення  соціальних  проблем  сучасного  соціуму,  причини їхнього виникнення та шляхи подолання, запобігання чи вирішення.

Вміти:

 • аналізувати соціальні проблеми;
 • характеризувати  історичні  та  сучасні  моделі  соціального розвитку суспільства;
 • оцінювати   наслідки глобальних   проблем   для   сучасного суспільства;
 • розуміти соціокультурні ідентичності українського суспільства та динаміку  їх  впливу  на об’єктивне  вирішення  виокремлених  проблем суспільства;
 • виявляти специфіку інституційних перетворень і їхній вплив на проблеми суспільства;
 • оцінювати і обирати дієві превентивні способи щодо запобігання чи унеможливлення.

Рекомендована література

Базова:

 • Аносов А.П. Проблеми молоді / А.П.Аносов. –М.: Инфра-М, 2007.–235с.6.
 • Арутюнов В. Х.  Філософія  глобальних  проблем  сучасності  :  навч.-метод.  посібник  для самост. вивч. дисц. / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький. –К. : КНЕУ, 2003. –90 с.
 • Бауман З. Глобализация.  Последствия  для  человека  и  общества  /  Пер.  с  англ. –М.: Издательство «Весь мир», 2004. –188 с.
 • Вілков В.Ю., Ніколаєвський В.М., Омельченко В.В., Салтовський О.І. Людина і світ. – Харків, 2007.
 • Кожушко Е. Современный терроризм: анализ основных направлений. – Минск, 2000.
 • Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. посібник / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — 330 с.
 • Сморж Л. Особа і суспільство (філософсько–психологічний аспект). – К., 2001.

Допоміжна:

 • Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К., 1996.
 • Алимов АА,Случевский В.В. Век XX: экология и идеология.- Л.: Лениздат,1988
 • Бочинський Б.А. Основи соціальної екології. – К.: Вища школа, 1996
 • Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера.// Библиотека трудов акад. Вернадского В.И . – М/. 1994.
 • Новиков Ю.Ф. Экология, окружающая среда, человек. – М. Гранд, 1998.
 • Пасхавер О. Бідні не через те, що дурні//Пік. -2001. -№ 1. -С. 22-23
 • Постанова Верховної Ради України “Про засади державної політики України в галузі прав людини”.
 • Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. – 1998. – №3. – С. 9-14
 • Вашутін О. Політична соціалізація молоді в сім’ї і становлення політичної психології індивіда // Людина і політика. – 2000. – № 5.
 • Волков Ю.Г., Добреньков В.И. и осо. Социология молодежи: Учебн. Пособие. – Ростов-на-Дону, 2001.
 • Головаха Е.И. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине. – К., 1996.
 • Горєлов Т.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України. Нариси. – К., 2006.
 • Дашкевич Я. Національна свідомість українців // Сучасність. – 1992. – № 3.
 • Копець Л.В. Психологія особистості. – К., 2007.
 • Кравченко А.И. Основы социологии: Учебн. Пособие. – М., 1998.
 • Матусевич В. Політична культура: теоретико–методологічні проблеми дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4-5.
 • Молодёжная субкультура / Под особ. Докт. Филос. Наук, особи. Победы Н.А. – Одеса, 1999.
 • Українське суспільство: десять років незалежності / За особ. Докт. Екон. Наук В.М.Ворони, докт. Особ. Наук. М.О.Шульги. – К., 2007.
 • Левчук Ю.С.  Теоретичні  аспекти  зайнятості  населення  // Ю.С.Левчук / Формування ринкових відносин в Україні. –2007. –No5. –С.160–164.
 • Богоявленська Ю.В. Адміністративно-правові механізми управління  зайнятістю  молоді  в  Україні  в  умовах  фінансової  кризи  // Ю.В.Богоявленська / Економіка та держава. –2009. –No3. –С.44–54.
 • ГаркавенкоН. Напрями вдосконалення  політики  зайнятості населення у ринкових умовах / Н.Гаркавенко // Україна : аспекти праці. –2008. –No6. –С.26–32.
 • Бобик Я М. Політична культура  сучасної  молоді /  Я.М.Бобик, М.Ф.Головатий, В.А.Ребкало. –К.: У НДІПМ,2004.–154с.
 • Головатий М.Ф. Молодіжна політика  в  Україні:  проблеми оновлення. –К.: Наук. думка, 2005.–102с.
 • Головатий М.Ф., Проблеми молодіжної    політики / М.Ф.Головатий,  В.С.Цибульник //  Філософськаі  соціологічнадумка. –2002. –No4.–С.23–30.
 • Головенько В.А Український молодіжний  рух  у  XX столітті (історико-політологічний аналіз основних періодів) / В.А. Головенько.–К.: АЛД, 1997.–85с.
 • КарнаухА. Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні / А.Карнаух // Політичний менеджмент. –2005. –No 4. –С.63–69.
 • Молодь України:  Стан,  проблеми,  шляхи  розв’язання. –К.: УНДІПМ, 1992-1997.–Вип. 1-6.–187с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус