Соціально-економічна картографія з основами ГІС

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Грицевич В. С.ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-32сдоцент Грицевич В. С.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної/вибіркової дисципліни «Соціальноекономічна картографія з основами ГІС» є отримання студентами навичок використання інформаційних технологій, формування здатності досліджувати суспільно-географічні об’єкти з використанням сучасних методів, отримання навичок аналізу та створення тематичних суспільно-географічних карт, з використанням електронних комп’ютерних засобів, зокрема ГІС, формування здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Після завершення цього курсу студент буде :
Вміти застосовувати базові знання з інформатики та геоінформаційних систем, особливості використання різних способів
картографування при картографуванні ссоціально-економічних об’єктів, методи геоінформаційного аналізу практичну роботу в Microsoft Office, CorelDraw, Surfer, QGIS;
Вміти картографувати суспільно-географічні об’єкти та процеси, зокрема створювати елементи комп’ютерної картографічної
основи, створювати тематичні комп’ютерні соціально-економічні карти традиційними та ГІС-орієнтованими споробами картографічного зображення, готувати завершену картосхему.

Рекомендована література

Базова

  • Жупанський Я. І., Сухий П. О. Соціально-економічна картографія: навч. посібник. – Чернівці, 1996. – 277 с.
  • Коссак О.С., Венгерський П.С. Corel Draw 8 – віртуальний кольоровий світ. –Львів: БАК, 2000.
  • Дудун Т.В., Курач Т.М., Тітова С.В. Картографічне креслення та комп’ютерний дизайн. Навчальний посібник. –К., 2011.
  • Тітова С.В., Курач Т.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Карторафічне креслення і комп’ютерна графіка (Картографічний дизайн)”. – К.: Видавничополіграфічний центр “Київський університет”, 2010.

Допоміжна

  • Миронов Д.Ф. Corel Draw. Учебный курс. –Санкт-Петербург: Питер, 2006.
  • Черников С.В., Комягин В.Б., Пташинский В.С. 100% самоучитель Corel Draw Х3. Векторная графика. –Москва, ‟Издательство Триумф”, 2008.
  • Шаблій О. І. Проблеми структури, змісту та організаційного механізму створення Національного атласу України // Геоінформаційне картографування сьогодні: Наук. зб. – К.: Академперіодика, 2002. – С. 26–28

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус