Соціальні проблеми розвитку туризму в м. Львові

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Безручко Л. С.ГрФ-31с, ГрФ-32с, ГРО-31с, ГРН-31с, ГРТ-31с, ГРЕ-31с, ГРГ-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Соціальні проблеми розвитку туризму в м. Львові” є вивчення особливостей розвитку туризму у містах, визначення проблем, які його супроводжують та шляхів зменшення негативних наслідків.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Соціальні проблеми розвитку туризму в м. Львові” є: вивчення особливостей розвитку міського туризм; дослідження передумов для розвитку туризму у різних поселеннях; вивчення туристичного потенціалу м. Львова; виокремлення напрямів туристичного розвитку м. Львова; визначення основних проблем пов’язаних із розвитком туризму у містах; виділення шляхів оптимізації туристичної діяльності у містах.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • особливості розвитку туризму в містах;
 • туристичний потенціал м. Львова;
 • основні проблеми, які супроводжують розвиток туризму в м. Львові;
 • шляхи оптимізації розвитку туризму в містах.

вміти:

 • вирішувати проблеми пов’язані із розвитком туризму в містах;
 • запропонувати оптимальні модель розвитку туризму у місті;
 • визначати потенційні для туризму зони міста на основі генерального плану та використання наукових методів;
 • використовувати міжнародний досвід для організації туризму у містах.

Рекомендована література

Базова:

 • Біловодська О.А. Теоретико-методичні засади створення бренда міста /О.А.Біловодська, Н.В. Гайдабрус //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – №1. – С.35-43.
 • Бренд-бук м.Львів [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zaxid.net/news.
 • Бокк К. Зміни у міському туризмі та їх значення для майбутнього міст [Електронний ресурс] Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s40309-015-0078-5
 • Гладкий О.В. Особливості формування та розвитку міського туризму в Україні / О.В. Гладкий, О.А. Скляров // Географія та туризм : Наук. зб. – К., 2017. – Вип. 38. – С. 71 – 81.
 • Гладкий О.В. Сутність та теоретичні засади формування міського туризму / О.В.Гладкий // Туризм і гостинність: вчора, сьогодні, завтра: матеріали Ш міжнар.наук.-практ.конф. – Черкаси: Видавець О.М.Третьяков, 2016. – С.14-16.
 • Кульчицька О. Нові тенденції відпочинкових туристів у Львові/О.Кульчицька[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/news
 • Смирнов І.Г. Іміджмейкинг та брендинг туристичної дестинації (на прикладі міського туризму) / І.Г. Смирнов // Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка – Географічні науки. – 2017. – Випуск 8. – С. 154 – 174.
 • Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 284 с.
 • Ешворт Г. Міський туризм: нестійкість в увазі / Ешворт Г./ прогрес в туризмі, рекреації, управлінні гостинністю. – № 1. – Лондон, 1989 . – С. 33 – 54.

Допоміжна:

 • Найпопулярніші місця призначення у містах 2017 року [Електронний ресурс] Режим доступу:  http://blog.euromonitor.com/2017/01/top-100-city-destination-ranking-2017.html
 • Hartmut L. Diercke Wőrtebuch Allgemeine Geographie /L. Hartmut. – Munchen: Braunschweig, 1997. – 125 p.
 • Neuenfeldt H., Rose O. Stadttourismusals Wirtschaftsfaktorin Aachen [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.geogr.uni – goettingen.de
 • KluckD., Koester Ch. Stadttourismusin Barcelona und Madrid unterbesonderer Berűcksichtigung der Deutschen Reisenden [електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //Kups.ub. uni-koeln.de
 • Dictionary of Trevel //Tourism and Hospitality. Ed.S.Medlik. – London: Butterworth-Henemann Ltd., 1993. – P.43.
 • Соскін О.І.Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / О.І.Соскін. – К.: Вид-во «Інститут трансформації суспільства», 2011. – 80 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус