СНіП охорони вод

Тип: Нормативний

Кафедра: конструктивної географії і картографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Петровська М. А.ГРЕ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРЕ-31доцент Петровська М. А.

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів знання про теоретичні і правові засади нормування в Україні; принципи нормування якості довкілля; категорії нормативних документів, нормативи якості довкілля; понятійно-термінологічну базу якості довкілля.

Завдання: розглянути місце і роль нормування в системі заходів підвищення якості та рівнів екологічної безпеки довкілля; основні положення в галузі стандартизації та нормування якості довкілля; поняття та визначення; категорії нормативних документів; систему нормативних документів, які регламентують якість повітря, води та водних об’єктів; ґрунтів; відходів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: терміни та основні показники контролю якості повітря: ГДК робочої зони, ГДК максимально разове, ГДК середньодобове, індекс забруднення атмосфери (ІЗА), класи небезпечності забруднювачів атмосфери, ефект сумації забруднювачів; терміни та основні показники контролю якості води: ГДК у воді водойми господарсько-питного та культурно-побутового призначення, ГДК у воді водойми рибогосподарського призначення,  методи інтегральної оцінки якості води та оцінки її якості за окремими інгредієнтами забруднення, класи небезпечності забруднювачів води, ефект сумації забруднювачів; терміни та основні показники контролю якості ґрунтів: ГДК ґрунту, коефіцієнти концентрації хімічних елементів у ґрунті, ефект сумації забруднювачів; терміни та визначення понять у сфері поводження з відходами, нормативи у сфері поводження з відходами: граничні показники утворення відходів у технологічних процесах, питомі показники утворення відходів.

вміти: володіти багатьма методиками аналізу, правильного відбору зразків для аналізу, підготовки і проведення досліджень, статистичної обробки результатів і проведення деяких інших операцій, наведених у нормативних документах; отримувати реальну інформацію про стан довкілля, визначати необхідні одиниці фізичних величин, проводити виміри вмісту інгредієнтів в об’єктах довкілля.

Матеріали

Методичне забезпечення

 1. Петровська М. Нормування довкілля: навчально-методичний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.

Базова

 1. Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.
 2. Петровська М. А. Охорона вод (санітарні норми і правила): [навч. посібник] / М. А Петровська – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 205 с.
 3. Петровська М. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля: [навч. посібник] / М. Петровська – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
 4. Тарасова В. В. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: [навч. посібник] / В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак .– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 276 с.

Допоміжна

 1. Вода питна. Нормативні документи: Довідник: У 2 т. – Укр. та рос. мовами / За заг. ред. В. Л. Іванова. – Львів: НТЦ “Леонорм–стандарт”, 2001. – Т. 2. – 234 с.
 2. Каталог нормативних документів 2009: У 3-х томах / Держспоживстандарт України; Уклад.: В. П. Мельникова, Н. Г. Муштенко, І. В. Стеценко. – К.: ДП “УкрНДНЦ”, 2009. – Т. 1. – 510 с.
 3. Клименко В. Г. Забруднення атмосферного повітря: метод. розробка для студентів-географів / В. Г. Клименко, О. Ю. Цигічко. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 26 с.
 4. Основи екології: методика та контрольні завдання для самостійної роботи студентів для всіх форм навчання / За ред. Р. В. Луцик. – К.: КНУТД, 2004. – 58 с.
 5. Петровська М. А. Гідроекологічний словник / М. А. Петровська; за ред. проф. І. П. Ковальчука. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

Інформаційні ресурси

 1. http: // cct.com.ua – компакт-диск з державними правилами і нормами
 2. http://www.dssu.gov.ua/control/uk/publish/ – Сайт Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
 3. http://www.leonorm.lviv.ua/ – Бізнес-портал “Леонорм” – Інформаційно-довідкова система “Леонорм-інформ”.
 4. http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law – Офіційний веб-портал Верховної Ради України.
 5. URL:http:www.iso.org – Он-лайновий веб-сайт ISO.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму