Санаторно-курортна справа (241)

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Безручко Л. С.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГРГ-41сБезручко Л. С.
ГРГ-42сБезручко Л. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Санаторно-курортна справа» є озброєння майбутніх  фахівців  в галузі туризму та готельно-ресторанної справи знаннями у сфері санаторно-курортного обслуговування та лікувально-оздоровчого туризму, формування фахового світогляду щодо геопросторової організації та умов розвитку санаторно-курортної справи в країнах і регіонах світу, а також необхідність забезпечити належний рівень підготовки майбутніх фахівців знаннями про специфіку та принципи функціонування закладів санаторно-курортного профілю, про особливості їх туристичного, економічного та соціального потенціалу.

Цілі курсу: теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців в галузі туризму та готельно-ресторанної справи з питань: науково-методологічних засад організації санаторно-курортного обслуговування; специфіки, особливостей та технології надання санаторно-курортних послуг; структури і методики проведення комплексної характеристики діяльності санаторно-курортного закладу; комплексної оцінки лікувально-туристичного потенціалу регіонів світу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати :

 • ключові поняття і терміни санаторно-курортної справи;
 • основні види рекреаційних ресурсів для санаторно-курортного обслуговування;
 • основні розділи науки «курортологія»;
 • характеристику рекреаційних ресурсів України;
 • діяльність курортної інфраструктури та послуги санаторно-курортного обслуговування;
 • основні режими і методи лікування на курорті;
 • сучасні тенденції та інноваційні технології в сучасній SРА-індустрії;
 • WELLNESS – послуги в санаторно-курортних закладах.

Вміти:

 • аналізувати існуючий рекреаційний потенціал України для розвитку санаторно-курортної справи;
 • вивчати можливості використання курортних факторів з метою туризму, рекреації, лікування та профілактики на курортах;
 • організовувати роботу санаторно-курортних комплексів у відповідності до основних режимів і методів лікування на курорті;
 • характеризувати тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в різних туристичних регіонах світу та України;
 • впроваджувати досягнення та інноваційні технології в сучасній SРА-індустрії у процес надання послуг санаторно-курортного закладу;
 • впроваджувати WELLNESS – послуги в процес обслуговування санаторно-курортних закладів.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 р. № 2026–ІІІ // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2026– 14.
 • Концепція розвитку санаторно– курортної галузі на 2005– 2015 рр. // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/231– 2003– %D1%80.
 • Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501
 • Заваріка Г. М. Курортна справа : навчальний посібник / Г. М. Заваріка ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 263 с.
 • Клапчук В.М. Основи санаторно– курортної справи : Навчально– методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано– Франківськ : Фоліант, 2012. – 136 с.
 • Клапчук В.М. Організація рекреаційних послуг : Навчально-методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 300 с.
 • Курорти України : Минуле і сучасне. Санаторно–курортні заклади ДП ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”. – К.: ТАМЕД, 2002. – 304 с.
 • Саприкін Ю.П.. Мінеральні води в Україні – корисні копалини і напої // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
 • Шестопалов В.М., Негода Г.М., Набока М.В., Овчиннікова Н.Б. Проблеми класифікації мінеральних вод України і перспективи виявлення їх різноманітності // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.

Допоміжна:

 • Врублевська О. О. Кліматологія : підруч. для студентів ВНЗ / О. О. Врублевська, Г. П. Катеруша, Л. Д. Гончарова; Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 343 c.
 • Гнатів О.К. Проблеми розвитку вітчизняного туризму // Економіка України, №5, 2005.–С.23– 25.
 • Горобець Н.П. Нові технології в галузі туризму // Економіка і інформатизація, №7, 2004.–  С. 27– 28.
 • Іщенко О.П.. Мінеральні води Поділля: особливості формування і ресурси // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
 • Качанівський В.С. Концепція розвитку туризму в Україні. – Л.: Брама, 2005. – 317с.
 • Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг ( геопросторові аспекти). 2– е вид., перероб. та д оп . –  К: Альтерпрес , 2003. –  436 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч . посібник. –  К: Центр навчальної літератури, 2004. –  272 с.
 • Нацик В.Г.. Прогнозування показників оцінки якості мінеральних вод типу “Нафтуся” // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
 • Основи курортології: посібник для студентів та лікарів / за ред. М.В. Лободи, Е.О. Колесника. – К.: Видавництво ФОП Купріянова О.О., 2003.– 512 с.
 • Санаторій. Маркетинг. Медична діяльність / за ред. І. Рачко, Л.І. Фісенко. – К.: Видавництво – ФОП Купріянова О.О., 2008. – 496 с.
 • Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : моногр. / Т.І. Ткаченко –  2– га ред., доп. та випр. – К.: КНТЕУ, 2009.– 436 с
 • Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матер . ІІ– ої Міжнар . наук, практ . конф . (10 – 11 жовтня, 2005 р.) / Редкол .: Цибух В.І. (голова) та ін. –  К: Знання України, 2006. –  560 с.

Інформаційні ресурси:

 • Періодичні фахові видання.
 • Статистичні довідники.
 • Інтернет ресурси.
  • world-tourism.org (Всесвітня туристична організація)
  • tourism.gov.ua (Державне агентство з туризму і курортів України)
  • nbuv.gov.ua (наукова бібліотека ім.Вернадського)
  • http://tourlib.net/ (електронна туристична бібліотека)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Санаторно-курортна справа

Завантажити силабус