Санаторно-курортна справа

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Безручко Л. С.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРГ-41сБезручко Л. С.
ГРГ-42сБезручко Л. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Санаторно-курортна справа» є озброєння майбутніх  фахівців  в галузі туризму та готельно-ресторанної справи знаннями у сфері санаторно-курортного обслуговування та лікувально-оздоровчого туризму, формування фахового світогляду щодо геопросторової організації та умов розвитку санаторно-курортної справи в країнах і регіонах світу, а також необхідність забезпечити належний рівень підготовки майбутніх фахівців знаннями про специфіку та принципи функціонування закладів санаторно-курортного профілю, про особливості їх туристичного, економічного та соціального потенціалу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Санаторно-курортна справа» є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців  в галузі туризму та готельно-ресторанної справи з питань: науково-методологічних засад організації санаторно-курортного обслуговування; специфіки, особливостей та технології надання санаторно-курортних послуг; структури і методики проведення комплексної характеристики діяльності санаторно-курортного закладу; комплексної оцінки лікувально-туристичного потенціалу регіонів світу.

Компетенції вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати :

 • ключові поняття і терміни санаторно-курортної справи;
 • основні види рекреаційних ресурсів для санаторно-курортного обслуговування;
 • основні розділи науки «курортологія»;
 • характеристику рекреаційних ресурсів України;
 • діяльність курортної інфраструктури та послуги санаторно-курортного обслуговування;
 • основні режими і методи лікування на курорті;
 • сучасні тенденції та інноваційні технології в сучасній SРА-індустрії;
 • WELLNESS – послуги в санаторно-курортних закладах.

Вміти:

 • аналізувати існуючий рекреаційний потенціал України для розвитку санаторно-курортної справи;
 • вивчати можливості використання курортних факторів з метою туризму, рекреації, лікування та профілактики на курортах;
 • організовувати роботу санаторно-курортних комплексів у відповідності до основних режимів і методів лікування на курорті;
 • характеризувати тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в різних туристичних регіонах світу та України;
 • впроваджувати досягнення та інноваційні технології в сучасній SРА-індустрії у процес надання послуг санаторно-курортного закладу;
 • впроваджувати WELLNESS – послуги в процес обслуговування санаторно-курортних закладів.

Рекомендована література

Базова:

 • Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 р. № 2026–ІІІ // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2026– 14.
 • Концепція розвитку санаторно– курортної галузі на 2005– 2015 рр. // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/231– 2003– %D1%80.
 • Бокша В. Г., Ушверидзе Г. А, Торохтин М. Г. Методы климатотерапии. Дозирование климатопроцедур // Курортология и физиотерапия (руководство) / Под ред. В. М. Боголюбова: в 2 томах. Т. 1. — М: Медицина, 1985. –  с. 78– 103.
 • Ветитнев А.М. Курортное дело / А.М. Ветитнев, Л.Б. Журавлева. – Сочи, 2006. – С. 11 – 15.
 • Клапчук В.М. Основи санаторно– курортної справи : Навчально– методичний посібник / В.М. Клапчук. – Івано– Франківськ : Фоліант, 2012. – 136 с.
 • Курорти України : Минуле і сучасне. Санаторно–курортні заклади ДП ЗАТ „Укрпрофоздоровниця”. – К.: ТАМЕД, 2002. – 304 с.
 • Саприкін Ю.П.. Мінеральні води в Україні – корисні копалини і напої // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
 • Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
 • Шестопалов В.М., Негода Г.М., Набока М.В., Овчиннікова Н.Б.. Проблеми класифікації мінеральніх вод України і перспективи виявлення їх різноманітності // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.

Допоміжна:

 • Агаджанян Н.А., Дутов В.С. Курортное лечение, туризм и экология. Физиологические механизмы адаптации человека к условиям Черноморского побережья Кавказа. –  Сочи –  Москва. –  1997. – 23 с.
 • Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Экология человека. – М.: Изд. Фирма «Крук», 1994. – 217 с.
 • 10.Алексеева Т.И. Адаптация человека в различных экологических нишах земли. – М.: Изд– во МНЭПУ, 1998. – 460с.
 • Бабов К.Д. Современное состояние и перспективы использования минеральных вод Украины // Проблеми минеральных вод (Збірник наукових праць), 2005. – 458с.
 • Бокша В. Г. Справочник по климатотерапии. –  К: Здоровье, 1989. –  208 с,
 • Владимиров В.И., Лактионова А.И., Полушина Н.Д. Питьевые минеральные воды в восстановительном лечении онкологических больных // Вопр. курортол., физиотер. и лечебной физ. культуры. –  2004. –  № 4.–  С. 16 – 19.
 • Воронин Н. М. Основы медицинской и биологической климатологии. –  М.: Медицина, 1981. –  352 с.
 • Выгоднер Е.Б. Физические факторы в гастроэнтерологии.— М.: Медицина,1987.–  302 с.
 • Гнатів О.К. Проблеми розвитку вітчизняного туризму // Економіка України, №5, 2005.–С.23– 25.
 • Горобець Н.П. Нові технології в галузі туризму // Економіка і інформатизація, №7, 2004.–  С. 27– 28.
 • Дурович  А. П. Маркетинг в туризме. Минск.  Новое знание, 2003г.–  458с
 • Іщенко О.П.. Мінеральні води Поділля: особливості формування і ресурси // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
 • Качанівський В.С. Концепція розвитку туризму в Україні. – Л.: Брама, 2005. – 317с.
 • Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика. Москва., Финансы и статистика, 2004.–  157с.
 • Колесников О.Л., Селянина Г.А., Долгушин И.И., Колесникова А.А. К вопросу о механизмах иммунотропного действия питьевых минеральных вод // Вопр. курортол., физиотер. и лечебной физ. культуры.— 2002.— № 3.— С. 15—17.
 • Королёв Ю.Н. Действие питьевых минеральных вод на процессы репаративной регенерации в желудке // Вопр. курортол., физиотер. и лечебной физ. культ.— 1998.–  № 4.– С. 48– 51.
 • Корпухин И.В., Ли А.А. Санаторно– курортное лечение больных мочекаменной болезнью и мочекислыми диатезами// Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной фізической культури. –  2001. –  № 2. –  С. 49 –  53.
 • Лукина Л.Н. Общение с дельфинами как метод реабилитации детей с синдромо энуреза на курорте//Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культури. –  2003. –  №3. –  С. 29 –  30.
 • Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг ( геопросторові аспекти). 2– е вид., перероб. та д оп . –  К: Альтерпрес , 2003. –  436 с.
 • Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навч . посібник. –  К: Центр навчальної літератури, 2004. –  272 с.
 • Нацик В.Г.. Прогнозування показників оцінки якості мінеральних вод типу “Нафтуся” // Проблеми мінеральних вод (Збірник наукових праць), 2005 р. – 458с.
 • Основи курортології: посібник для студентів та лікарів / за ред. М.В. Лободи, Е.О. Колесника. – К.: Видавництво ФОП Купріянова О.О., 2003.– 512 с.
 • Санаторій. Маркетинг. Медична діяльність / за ред. І. Рачко, Л.І. Фісенко. – К.: Видавництво – ФОП Купріянова О.О., 2008. – 496 с.
 • Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : моногр. / Т.І. Ткаченко –  2– га ред., доп. та випр. – К.: КНТЕУ, 2009.– 436 с
 • Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матер . ІІ– ої Міжнар . наук, практ . конф . (10 – 11 жовтня, 2005 р.) / Редкол .: Цибух В.І. (голова) та ін. –  К: Знання України, 2006. –  560 с.
 • Физиологические основы здоровья человека/Под редакцией Б.И. Ткаченко.–  Спб; Архангельск: Издательство Центр Северного государственного медицинского университета, 2001. –  728 с.

Інформаційні ресурси:

 • Періодичні фахові видання.
 • Статистичні довідники.
 • Інтернет ресурси.
 • world-tourism.org (Всесвітня туристична організація)
 • tourism.gov.ua (Державне агентство з туризму і курортів України)
 • nbuv.gov.ua (наукова бібліотека ім.Вернадського)
 • http://tourlib.net/ (електронна туристична бібліотека)
 • http://world-turne.ru/ (Курорты мира)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус