Реклама та інформаційні технології в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Манько А. М.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сдоцент Манько А. М.
ГРТ-42сдоцент Манько А. М.
ГРТ-43сдоцент Манько А. М.

Опис курсу

Дисципліна «Реклама та інформаційні технології в туризмі» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 242  Туризм для освітньої програми  бакалавра  , яка викладається в  7 семестрі в обсязі 3  кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння реклами та інформаційних технологій в туризмі Тому у курсі представлено як огляд концепцій і принципів реклами та інформаційних технологій в туризмі так і інструментів, які потрібні для вміння рекламної діяльності в туристичній сфері.

Після проходження даного курсу студент зможе: сформувати необхідні навички та навики в рекламі та інформаційних технологій в туризмі; вивчити основи реклами та інформаційних технологій в туризмі; освоїти рекламу та інформаційні технології в туризмі; вивчити специфіку процесу реклами та інформаційних технологій в туризмі.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретичні положення та закономірності рекламно-інформаційної діяльності в туризмі.

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про туристичний бізнес та рекламу в туризмі, аналізувати їх і формулювати висновки, графічно відображати статистичну інформацію.

Рекомендована література

Базова:

 • Дейян А. Реклама. – М.: Прогрес, 2013.
 • Дурович А. П. Реклама в туризмі. – Минск: БГЕУ, 2010.
 • Квартальнов В. А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт управления. – М.: Финансы и статистика, 2019.
 • Коломієць Г. С., Маньковський А. Л. Інформаційна продукція: ринок, маркетинг, підготовка кадрів. – К.: Либідь, 2011.
 • Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг:Гостеприимство и туризм. – М.: ЮНИТИ, 2018.
 • Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
 • Сєндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теорія и практика. – М.: Прогресс, 2019

Допоміжна:

 • Авер Бернс. Сучасна реклама. – М.: Довгань, 2015
 • Андрунас Е. Ч. Інформаційна еліта: корпорації і ринок новин.– М.: , 2011.
 • Бехтеев В. М. Объективная психология. – М.: Наука, 1991
 • Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – СПб.: Трисшанс, 1995
 • Гермогенова Л. Эффективная реклама. – М., 2014
 • Гуревич П.С. Приключения имиджа: технология создания телевизионного образа ы парадоксы его восприятия. – М.: Искусство, 2011
 • Дейян А. Реклама. – М.: Прогресс, 2013.
 • Дурович А. П. Реклама в туризме. – Минск: БГЕУ, 2010.
 • Дурович А. П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Под общей редакцией Горбылевой З.М. – Минск: Экономпресс, 2018.
 • Данизльс Д. Д., Радеба Ли X. Международньїй бизнес. – М.: Дело Лтд, 1994.
 • Картер Г. Эффективная реклама. – М.: Прогресе, 2011.
 • Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. – М.: ЮНИТИ, 2018.
 • Критсотакис Я.Г. Торгове ярмарки и выставки. Техника участия и комунникации. – М., 2019.
 • Рекламный менеджмент: телевидение и радиовещание. – М., 1994.
 • Рожков И. Я. Международное рекламное дело. – М.:ЮНИТИ, 2014.
 • Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язик рекламних текстов. – М.:Высшая школа, 2011
 • Сєндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика.– М.: Прогресе, 2019.
 • Статистичний щорічник України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Реклама та інформаційні технології в туризмі

Завантажити силабус