Реклама та інформаційні технології в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Манько А. М.ГРТ-41с, ГРТ-42с, ГРТ-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРТ-41сдоцент Манько А. М.
ГРТ-42сдоцент Манько А. М.
ГРТ-43сдоцент Манько А. М.

Опис курсу

Мета: оволодіти знаннями з рекламно-інформаційної діяльності в туризмі.

Завдання: опанувати теоретичні знання з рекламно-інформаційної діяльності в туризмі; методику наукового дослідження рекламної діяльності; навики наукового аналізу, узагальнення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретичні положення та закономірності рекламно-інформаційної діяльності в туризмі.

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про туристичний бізнес та рекламу в туризмі, аналізувати їх і формулювати висновки, графічно відображати статистичну інформацію.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 •  Манько А. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “ Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі” для студентів географічного факультету спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 11 с.
 • Манько А. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “ Рекламно-інформаційна діяльність в туризмі” для студентів географічного факультету спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 11 с.
 • Манько А. М Навчально-методичні матеріали з курсу «Рекламно-інформаційна діяльність» спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 23 с.
 • Манько А. М Навчально-методичні матеріали з курсу «Рекламно-інформаційна діяльність» спеціальності «туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 23 с.

Базова література:

 • Авер Бернс. Современная реклама. – М.: Довгань, 2005
 • Дейян А. Реклама. – М.: Прогресс, 1993.
 • Дурович А. П. Реклама в туризме. – Минск: БГЕУ, 2000.

Допоміжна література:

 • Авер Бернс. Современная реклама. – М.: Довгань, 2005
 • Андрунас Е. Ч. Информационная злита:    корпорации   и рынок новостей. – М.: Изд-во МГУ, 1991.
 • Бехтеев В. М. Объективная психология. – М.: Наука, 1991
 • Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – СПб.: Трис-шанс, 1995
 • Гермогенова Л. Эффективная реклама в России. – М., 1994
 • Гуревич П.С. Приключения имиджа: технология создания телевизионного образа ы парадоксы его восприятия. – М.: Ичкусство, 1991
 • Дейян А. Реклама. – М.: Прогресс, 1993.
 • Дурович А. П. Реклама в туризме. – Минск: БГЕУ, 2000.
 • Дурович А. П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Под общей редакцией Горбылевой З.М. – Минск: Экономпресс, 1998.
 • Данизльс Д. Д., Радеба Ли X. Международньїй бизнес. – М.: Дело Лтд, 1994.
 • Картер Г. Эффективная реклама. – М.: Прогресе, 1991.
 • Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг: Гостеприимство и туризм. – М.: ЮНИТИ, 1998.
 • Критсотакис Я.Г. Торгове ярмарки и выставки. Техника участия и комунникации. – М., 1989.
 • Рекламный менеджмент: телевидение и радиовещание. – М., 1994.
 • Рожков И. Я. Международное рекламное   дело.   –   М.: ЮНИТИ, 1994.
 • Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язик рекламних текстов. – М.: Высшая школа, 1981
 • Сєндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и практика. – М.: Прогресе, 1989.
 • Стоянова Э. О стиле радиореклами // Реклама. – 1981. – № 5.
 • Стоянова Э. Текстове факторы эфективности радиорекламного воздействия. Автореф. дис … канд. екон. наук. – К., 1984.
 • Назаренко Л. Ф. Выставки как інструмент маркетинга. – М., 1997.
 • Олвуд Д., Монгометри В. Выставки: планирование и дизайн. – Новосибирск, 1991.
 • Ульяновський А. Мифодизайн рекламы. – М., 1995.
 • Хаскин Д. О тенденціях развития радиорекламы. – М., 1983.
 • Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусетво, теория, практика – Петрозаводск: АО “Фолиум”, 1994.
 • Статистичний щорічник України.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус