Регіональний еколого-ландшафтознавчий аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Буряник О. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Буряник О. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: навчальний курс передбачає ознайомлення з теоретичними основами і методикою регіонального еколого-ландшафтознавчого (геоекологічного) аналізу – комплексного розділу геоекології і конструктивної географії, який грунтується на використанні ландшафтознавчого підходу до вирішення екологічних проблем людини в межах природних і адміністративних територіальних одиниць – басейнових систем, областей, районів, держлісгоспів, територіальних громад, національних природних парків, біосферних заповідників та ін.

 Результати навчання:

знати:

1) теоретичні основи регіональних еколого-ландшафтознавчих досліджень, їх алгоритм, зміст і завдання основних етапів, методи аналізу і оцінки антропогенних навантажень на ландшафти, методи оцінки сучасного екологічного стану ландшафтних комплексів та наукові засади його оптимізації;

2) основні ландшафтно-екологічні проблеми Карпатського регіону України, особливості їхнього регіонального прояви та комплексно-географічні засади їх вирішення.

вміти:

1) застосовувати теорію і методику еколого-ландшафтознавчого аналізу до вирішення екологічних проблем конкретних територіальних одиниць – басейнових систем, областей, районів, держлісгоспів, територіальних громад, національних природних парків, біосферних заповідників та ін.;

2) збирати і  аналізувати за допомогою ГІС-технологій ландшафтно-екологічну інформацію, оцінювати екологічний стан ландшатних комплексів, проводити ландшафтно-екологічне районування, розробляти заходи спрямовані на вирішення ландшафтно-екологічних проблем.

3) реалізувати дослідницький проект в рамках магістерської роботи з використанням методів польових і дистанційних досліджень (аналіз космознімків різної роздільної здатності); кількісного статистичного аналізу; геоінформаційного аналізу (програмне забезпечення ArcGIS 9.3 з використанням допоміжних програм SAS Planet, Corel, Exel та інших).

сфери практичного застосування знань і вмінь: управлінські, науково-дослідні і комерційні структури, які займаються охороною навколишнього середовища, просторовим (ландшафтним) плануванням, використанням і охороною природних ресурсів на різних рівнях територіальної організації – басейнові управління, структурні підрозділи обласних і районних адміністраціій – департамент екології та природних ресурсів, управління туризму та курортів, департамент архітектури та розвитку містобудування та інші, підрозділи гідрометслужби України, науково-дослідні інститути.

Рекомендована література

Базова:

  • Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу. Видання 2-е.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,2002. – 229 с.
  • Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження / Анатолій Васильович Мельник. – Львів, 1999. – 286 с.
  • Миллер Г. П. Ландшафтны еисследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.

Допоміжна:

  • Природа Украинской ССР. Ландшафты и фізико-географическое районирование / Маринич А.М., Пащенко В. М., Шищенко П,Г. – Киев: Наук. думка, 1985. – 224 с.
  • Рутинський М. Метризація екологічних станів ландшафтних систем. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2002. – 239 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус