Використання природних ресурсів і охорона природи

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Кіптач Ф. Я.ГРО-21, ГрФ-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРО-21доцент Кіптач Ф. Я.
ГрФ-21здоцент Кіптач Ф. Я.

Опис курсу

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань

01 Освіта

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Модулів -1 Спеціальність:

014 Середня освіта (географія)

 

Рік підготовки
Змістових модулів – 2 2017-й 2018-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин – 90 3-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. 16 год.
Практичні, семінарські
16 год. 6 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
42 год. 68 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
екзамен екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 114 %;

для заочної форми навчання – 32 %.

Рекомендована література

Базова:

 1. Доценко Ю. М. Природні ресурси світу / Ю. М. Доценко, Г. О. Мішогло // Економічна і соціальна географія світу. – К. : Знання, 2000. – 316 с.
 2. Кіптач Федір. Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи / Електронний курс лекцій, 2018.
 3. Кіптач Ф. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів : монографія / Ф. Кіптач, С. Кукурудза. – Львів, 2002. – 119 с.
 4. Кіптач Ф. Депресивні регіони України: екологічна компонента : монографія / Ф. Кіптач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 288 с.
 5. Кіптач Ф. Землі України: категорії, право власності, стан використання, охорона: навч. посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Ф. Кіптач. – Львів : Видавничий центр ЛНУ, 2010. – 240 с.
 6. Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов / А. А. Минц. – М. : Мысль, 1972.– 302 с.
 7. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: посібник [для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів] / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. – К. : Знання, 1998. – 416 с.

Допоміжна:

 1. Атлас вчителя / В. В. Молочко, Ж. Є. Бонк, І. Л. Трогушевська [та ін.]. –       К. : Картографія, 2010. – 328 с.
 2. Гілецький Й. P. Мінеральні ресурси України / Й. P. Гілецький // Географія України. – К. : Знання, 2005. – 312 с.

            Інформаційні ресурси

 1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР; редакція від 1 січня 2017 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua.
 2. Державна програма “Ліси України” на 2010–2015 роки від 16 вересня 2009 р. № 977. – Режим доступу : http:// dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/…/article;…
 3. Закон України “Про внесення змін до Лісового кодексу України” від 8 лютого 2006 р. № 3404–IV. – Режим доступу : http://zrada.gov.ua/laws/show/3404-15.
 4. Закон України “Про екологічну мережу України” від 24 червня 2004 р. № 1864-IV; редакція від 18 листопада 2012 р. – Режим доступу :  http://zakonrada.gov.ua/laws/show/1864-15.
 5. Закон України “Про затвердження правил відтворення лісів” від 1 березня 2007 р. № 303; редакція від 30 жовтня 2013 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2007-п.
 6. Закон України “Про захист рослин” від 14 жовтня 1998 р. № 180–XIV; редакція від 5 квітня 2015 р. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/go/180-14.
 7. Закон України “Про Концепцію збереження біологічного різноманіття України” від 12 травня 1997 р. № 439; редакція від 21 жовтня 2011 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show….
 8. Закон України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 р. №188/98-ВР. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/188/98-вр.
 9. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 р. № 2707-XII; редакція від 26 квітня 2014 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show/2707-12.
 10. Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. № 962-ІV; редакція від 27 червня 2015 р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/962-15.
 11. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26 червня 1991 р. № 1264-XII; редакція від 1 січня 2015 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show/1264-12.
 12. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. № 2456-XII; редакція від 9 травня 2015 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show/2456-12.
 13. Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 р. № 2894-III; редакція від 9 травня 2015 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/ laws/show…
 14. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III; редакція від                1 липня 2015 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 15. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР; редакція від 12 липня 2015 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show/132….
 16. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. № 3852-XII; редакція від 1 січня 2015 р. – Режим доступу : http://zakonrada.gov.ua/laws/show/3852-12.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА