Природно-заповідна справа (106 Географія)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Брусак В. П.ГрФ-31с, ГрФ-32с
516доцент Сенчина Б. В.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Брусак В. П., доцент Сенчина Б. В.
ГрФ-32сдоцент Брусак В. П., доцент Сенчина Б. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретична і методична підготовка студентів у галузі природно-заповідної справи, які зможуть при необхідності працювати в установах природнозаповідного фонду України – природних і біосферних заповідниках та національних природних парках, застосування ними знань для проведення наукових досліджень, організації ведення екологічно збалансованого господарювання і користування природними ресурсами у межах територій, що увійдуть у склад екологічної мережі України та ефективного екологічного контролю за станом природно-заповідних об’єктів.
Завдання:
– ознайомитись з теоретичними основами природно-заповідної справи та міждисциплінарним об’єктом, предметом і завданнями її вивчення, місцем в структурі охорони природи
(созології);
– вивчити основні етапи розвитку природно-заповідної справи в Україні, мотиви створення і функції природоохоронних територій;
– вивчити структуру природно-заповідного фонду України, його динаміку у ХХ-ХХІ століттях, особливості природно-географічного й адміністративно-територіального розподілу у межах держави;
– ознайомитись з особливостями природи, головними об’єктами охорони та проблемами і перспективами функціонування природних і біосферних заповідників, національних природних парків України;
– отримати знання про статус і завдання, структуру території та вимоги охоронного режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду України та організаційно-правовими
засадами їх функціонування;
– засвоїти історію розвитку наукових досліджень у заповідниках України, зміст і методи наукових досліджень за “Програмою Літопису природи для заповідників і національних природних парків”, структуру і напрями географічних досліджень на природно-заповідних територіях;
– здобути знання про біологічні і географічні аспекти оптимізації територій заповідних об’єктів та їх мережі, структуру і складові елементи екологічної мережі України та організаційно-правові й наукові підстави її формування;
– ознайомитись з основними напрямками міжнародної співпраці у галузі заповідної справи, головними міжнародними природоохоронними конвенціями і угодами, класифікацією природоохоронних територій МСОП, географією і особливостями формування міждержавних транскордонних природоохоронних територій України.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
– головні теоретичні основи природно-заповідної справи та її місце у созології;
– основні етапи розвитку природно-заповідної справи в Україні, мотиви створення природно-заповідних територій та їх функції;
– структуру, динаміку, природно-географічні й адміністративно-територіальні
закономірності розподілу природно-заповідного фонду України;
– основи законодавства про природно-заповідний фонд та державного управління у галузі природно-заповідної справи України;
– програму наукових досліджень за “Програмою Літопису природи для заповідників і національних природних парків”;
– структуру і напрями географічних досліджень на природно-заповідних територіях;
– вимоги та послідовність створення природно-заповідних територій та екологічної мережі України;
– географічні і біологічні засади організації та ландшафтно-геоморфологічні підходи і методи проектування природно-заповідних територій і об’єктів,
– природоохоронні категорії МСОП та основні напрями міжнародної співпраці у галузі природно-заповідної справи.
вміти:
– здобувати інформацію про сучасний стан природно-заповідної справи та особливості природи, проблеми і перспективи функціонування природних і біосферних заповідників, національних природних парків України;
– аналізувати нормативно-правові документи щодо особливостей статусу і завдань, структури території та вимог охоронного режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду України;
– встановлювати взаємозв’язок географічних закономірностей розподілу природнозаповідного фонду України з природно- та економіко-географічними особливостями території держави;
– аналізувати міжнародні нормативно-правові документи у галузі природно-заповідної справи.

Рекомендована література

 Інформаційні ресурси

  • http://www.rada.gov.ua/laws/ – сторінка законодавства України.
  • http://www.menr.gov.ua/ – сторінка Міністерства екології і природних ресурсів України.
  • http://unesco.org.ua/ – сторінка Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
  • http://www.ecnc.nl/doc/lynx/ – сторінка Всеєвропейської екологічної мережі на сайті Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття.
  • http://www.panda/org/ – сторінка Міжнародного фонду охорони природи (WWF International)
  • http://ramsar.org/ – сторінка Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міднародне значення головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971).
  • Наукове опрацювання заходів щодо створення Карпатської екомережі [Електронний ресурс]: (заключний звіт про науково-дослідну роботу) / А. Г. Безусько, С. Ю. Попович, С. Р. Матвеєв, В. С. Мазурок, В. П. Брусак, Л. М. Фельбаба-Клушина, М. М. Приходько, Ю. Г. Масікевич, Л .Г. Безусько, Ю. В. Гречишкіна; Національний університет “Києво-Моги­лянська академія”. К., 2007. – 304 с. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/

Матеріали