Прикладна геоморфологія

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Дубіс Л. Ф.ГрФ-21с, ГрФ-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФ-21сдоцент Байрак Г. Р., доцент Гнатюк Р. М.
ГрФ-22сдоцент Горішний П. М., доцент Гнатюк Р. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Прикладна геоморфологія» призначена для ознайомлення бакалаврів за спеціальністю 106 «Географія» з теоретичними та прикладними знаннями щодо особливостей морфології, генезису та віку рельєфу, чинників його формування, розвитку і функціонування сучасних геоморфологічних процесів. Навчальна дисципліна скерована також на формування практичних навиків для вирішення різнопланових прикладних завдань щодо оцінки рельєфу та розвитку сучасних рельєфотвірних процесів.

Метою навчальної дисципліни є набуття студентами теоретичних і практичних знань щодо дослідження різних генетичних типів і форм рельєфу, аналізу основних чинників їх формування, оцінки інтенсивності розвитку сучасних ендо- і екзогенних геоморфологічних процесів, визначення їхньої ролі у формуванні рельєфу Землі. Важливою складовою курсу є набуття студентами розуміння прикладного значення вивчення різних генетичних форм рельєфу, сучасних геоморфологічних процесів, їхньої ролі та інтенсивності прояву в контексті змін клімату на Землі. Значну увагу приділено сучасним тенденціям геоморфологічних дослідження, в тім новітнім методам вивчення рельєфу та рельєфотвірних процесів.

Головні завдання:

 • ознайомити студентів з об’єктом, предметом дослідження та головними завданнями прикладної геоморфології, її місцем і значенням в науках про Землю;
 • розкрити головні наукові концепції та теорії формування рельєфу;
 • проаналізувати науково-методичні засади вивчення рельєфу й сучасних геоморфологічних процесів;
 • сформувати в студента систему теоретичних і прикладних знань про різні генетичні типи і форми рельєфу,  основні чинники їх формування;
 • сформувати у студента розуміння прикладного значення вивчення різних генетичних форм рельєфу, сучасних геоморфологічних процесів, їхньої ролі та інтенсивності прояву в контексті змін клімату на Землі;
 • сформувати навики комплексного аналізу рельєфу та оцінки сучасних процесів для різних типів природокористування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • історію розвитку прикладної геоморфології, її структуру та місце в системі наук про Землю;
 • головні концепції розвитку рельєфу та науково-методичні засади дослідження різних генетичних форм рельєфу;
 • морфологічну та генетичну класифікації рельєфу, чинники і процеси, які формують рельєф земної поверхні;

вміти:

 • описувати та аналізувати різні генетичні типи та окремі форми рельєфу;
 • застосувати методи досліджень з метою вивчення різних генетичних типів і форм рельєфу та сучасних геоморфологічних процесів;
 • аналізувати головні чинники і процеси, що формують рельєф земної поверхні;
 • складати загальні, морфометричні та спеціальні геоморфологічні карти;
 • використати отриманні знання у практичній діяльності, в тім для оцінки рельєфу та розвитку сучасних геоморфологічних процесів.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Байрак Г. Р., Гнатюк Р. М., Горішний П. М., Хомин Я. Б. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навчально-методичний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2015. – 77 с.

Рекомендована література:

Базова:

 • Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології. Київ, «Вища школа», 2005. – 495 с.
 • Mycielska-Dowgiałło E. Geomorfologia dynamiczna i stosowana / E. Mycielska-Dowgiałło, M. Korotaj-Kokoszczyńska, E. Smolska, J. Rutkowski. – Warszawa: WGSR UW, 2001. – 211s.
 • Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. – М.: Высшая школа, 1970. – 271 с.
 • Migoń P. Geomorfologia / P. Migoń. – Warszawa: PAN. – 2006. – 460s.
 • Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О. Вахрущев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк; За загальною редакцією В.В. Стецюка. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с.
 • Сіренко І. М. Динамічна геоморфологія. Навчальний посібник / І. М. Сіренко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 263с.
 • Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія) / В. Мізерський; пер. з польськ.: Р. Смішко. – Вид.2-ге, випр. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 354 с.
 • Динамическая геоморфология : Учеб. пособие. / Под ред. Г. С. Ананьева, Ю. Г. Симонова, А. И. Спиридонова. – М.: Изд-во МГУ. 1992. – 448 с.
 • Mizerski W. Geologia dynamiczna / W. Mizerski. – Warszawa: PAN. – 2012. – 368 s.
 • Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady / [Pod. red.: Ewy Smolskiej i Dordty Giriat]. – Warszawa, 2007. – 463 s
 • Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с.

Допоміжна:

 • Mieczyslaw Klimaszewski. Geomorfologia, Wydawnictwo Nankowe PWN, Warszawa, 2003. – 273 c.
 • И.С. Щукин. Общая геоморфология. Изд. Московского ун-та. Т. І, 1961. – 608 с.; т. ІІ, 1964. – 555 с; т. ІІІ, 1974. – 380 с.
 • Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. доктора географічних наук, професора В. П. Палієнко. – Київ: Наукова думка, 2005. – 268 с.
 • Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Т.1: Руслове процессы: факторы, механизмы, формы проявления и условия формирования речных русел. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 608 с.
 • Ободовський О. Г. Руслові процеси: підручник / О. Г. Ободовський. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. –  511 с.
 • Карпенко Н. І. Рельєф морських берегів : Навч. посібн. / Н. І. Карпенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.
 • Ковальчук І. П. Флювіальна геоморфологія. Текст лекцій / І.П. Ковальчук–Львів.: вид-во ЛДУ, 1992

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус