Прикладна геоморфологія

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Кравчук Я. С.ГрФ-21, ГрФ-22, ГрФ-23

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФ-21професор Кравчук Я. С.
ГрФ-22професор Кравчук Я. С.
ГрФ-23професор Кравчук Я. С.

Опис курсу

Мета: навчити студентів основ прикладної геоморфології, зокрема її окремих розділів – інженерної і антропогенної геоморфології; встановлювати і аналізувати

зв’язки між рельєфом і різними галузями природокористування; в історичному, аналітичному, синтетичному і прогностичному аспектах встановити особливості
антропогенної складової рельєфотворення, навчити студентів бачити антропогенні геоморфологічні системи у зв’язку з іншими компонентами довкілля та соціосферою.

Завдання: розкрити зміст прикладної геоморфології, ознайомити з теоретичними і методичними засадами інженерної геоморфології; висвітлити проблеми інженерної геоморфодинаміки; розкрити зв’язки між рельєфом і різними галузями природокористування (різні види будівництва, меліорація, рекреація, гірнича справа) виявити історичні особливості змін рельєфу різних епох, встановити закономірності та соціально-економічні передумови появи нових природно-антропогенних і антропогенних форм рельєфу і рельєфотвірних відкладів, розвитку геоморфологічних процесів, здійснити їхню систематизацію; ознайомитися з методами оцінки антропогенного та природно-антропогенного рельєфу, а також прогнозу подальшого розвитку; з’ясувати місце антропогенної геоморфології у сучасній структурі наук про Землю та виявити історичні закономірності її розвитку; оцінити ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу.

Рекомендована література

1. Волошин П. Розвиток антропогенної суфозії у центральній частині Львова та її екологічні наслідки // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2001. Вип.28. – С. 42-46.
2. Горішний П., Крет М. Рельєфні ситуації i планувальні структури населених пунктів Розточчя // Вісник Львів. університету. Серія геогр. – 2013. Вип. 41. – С. 99-108.
3. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоеных территорий. – М. Недра, 1982.
4. Динамическая и инженерная геоморфология суши / под ред. А. И. Жирова. – СанктПетербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – 272 с.
5. Звонкова Т.В. Прикладная геоморфология. – М.: Высшая школа, 1970.
6. Колтун О. Аналіз класифікацій антропогенного рельєфу // Наук. записки Терноп. пед. унту. Сер. геогр. – 2005. Вип.1(7). – С. 15–19.
7. Колтун О. Парадигми у геоморфології // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у
Львівському університеті (24-26 вересня 2003 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 269–270.
8. Колтун О. Проблема антропогенного впливу на рельєф у працях українських вчених 20-40-х років ХХ століття // Історія української географії. – 2002. Вип.1(5) . – С. 53–56.
9. Колтун О. Проблеми класифікації антропогенних рельєфотвірних відладів і процесів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : Зб. наук. праць. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 89–93.
10. Колтун О.В. Вивчення антропогенного впливу на рельєф в Україні у другій половині ХХ століття // Антропогенні географія і ландшафтознавство в ХХ і ХХІ століттях: Збірник наукових праць. – Вінниця-Воронеж: Гіпаніс, 2003. – С. 192–199.
11. Кравчук Я.С. Інженерно-геоморфологічне картографування: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1991. – 144 с.
12. Леваднюк А.Т. Инженерно-геоморфологический анализ равнинных территорий. – Кишинев: Штиинца, 1983.
13. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. – Л.: Недра,1977. – 479 с.
14. Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. – К.: Вища школа, 1978. – 200 с.
15. Рекомендации по количественной оценке устойчивости оползневых склонов / ПНИИИС. М.: Стройиздат, 1984. – 80 с.
16. Розанов Л.Л. Теоретические основы техногеоморфологии. – М.: ИГ АН СССР, 1990. – 189 с.
17. Симонов Ю.Г., Кружалин В.И. Инженерная геоморфология: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 208 с.
18. Фирсенкова В.М. Морфодинамика антропогенного рельефа. – М.: ИГ АН СССР, 1987. – 200 с.
19. Fels E. Аnthropogene Geomorphologie // Sciеntia. – 1957. – 92, №10. – S. 255-260. – Привед. по: РЖ География. – 1960. – №10. – 25993

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА