Прикладна фізична географія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізичної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Шушняк В. М.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрОМ-11сдоцент Шушняк В. М.

Опис курсу

 Мета:

Розкрити методологічні засади прикладного ландшафтознавства, визначити принципи та методи прикладних ландшафтних досліджень, навчити студентів методик оцінки ландшафту, закласти знання про ландшафтне планування як форму організації ландшафтного простору.

Завдання:

 • дати уявлення про цілі прикладного ландшафтознавства як складової частини регіональної політики і регіонального розвитку;
 • ознайомити з теорією та методологією прикладного ландшафтознавства;
 • ознайомити з вітчизняним і зарубіжним досвідом використання ландшафтознавства для прикладних цілей;
 • навчити прийомам і методам ландшафтного планування та проектування;
 • ознайомити з нормативно-правовим забезпеченням ландшафтного планування, нормами і стандартами стану ландшафтів та їхніх компонентів;
 • навчити комп’ютерним технологіям оцінки ландшафту;
 • дати уявлення про основні інженерно-географічні і біотехнічні заходи щодо реалізації ландшафтного планування;
 • навчити складати ландшафтні плани різних масштабів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи прикладного ландшафтознавства;
 • нормативно-правову основу ландшафтного планування;
 • основні соціально-економічні функції ландшафту в їх просторово-часової інтерпретації;
 • основні інженерно-географічні та інженерно-біологічні заходи з оптимізації ландшафтного простору;
 • співвідношення ландшафтної екології і конструктивного і прикладного ландшафтознавства.

вміти:

 • визначити об’єкт прикладних ландшафтних досліджень, його ієрархічний рівень;
 • володіти методами і методологією оцінки ландшафтів для різних галузей господарства;
 • володіти сучасними комп’ютерними технологіями (зокрема ГІС технологіями);
 • скласти ландшафтний план або інший документ, що завершує  оцінку ландшафту.

Рекомендована література

 • Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. – Л., 1976.- 152 с.
 • Петлін В.М. Прикладне ландшафтознавство. Навч. Пос. К.:, 1993. – 92 с.
 • Петлін В. Конструктивне ландшафтознавство. – Львів. – 2006.- 357 с.
 • Шищенко П.Г. Прикладная физическая география.- К.: Вища школа., 1988. – 192 с.
 • Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій. Львів, 2007. – 334 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму