Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

Тип: На вибір студента

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Манько А. М.ГРГ-41с, ГРГ-42с
816доцент Манько А. М.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРГ-41сдоцент Гамкало М. З.
ГРГ-42сдоцент Манько А. М.
816ГРГ-41сдоцент Гамкало М. З.
ГРГ-42сдоцент Манько А. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства” читатиметься на кафедрі туризму географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів-бакалаврів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Метою викладання навчальної дисципліни “Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства ” є вивчення основ проектування об’єктів готельно
ресторанного господарства згідно їхньої соціально-культурної, утилітарної та естетичної функцій.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Проектування об’єктів готельноресторанного господарства ” є: засвоєння студентами знань, які будуть необхідні у подальшій професійній діяльності; опанування теоретичними основами проектування закладів готельноресторанного господарства, сучасними методиками і галузевими вимогами до розробки проектної документації при створенні нових або реконструкції існуючих закладів готельно-ресторанного господарства на базі вивчення законодавчих документів, нормативної, спеціальної, довідкової літератури та ресурсів всесвітньої інформаційної мережі. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :нормативні документи з питань будівництва і проектування підприємств; порядок оформлення завдання на проектування закладів готельного та ресторанного господарства; стадійність проектування і його виконання; Склад і зміст проектно-кошторисної документації; теоретичні основи проектування закладів готельно-ресторанного господарства; норми оснащення технологічним обладнанням; склад приміщень закладів ресторанного господарства; схеми розміщення технологічного обладнання та виробничих цехів.

вміти : користуватися нормативними документами з питань будівництва і проектування підприємств; виконувати розрахунки виробничої програми підприємства (цеху); виконувати технологічні розрахунки виробничих цехів підприємства; розраховувати площу торгових і виробничих приміщень закладів харчування; на основі розрахунків проводити підбір та розміщення обладнання; проводити підбір будівельних та оздоблювальних матеріалів для оформлення інтер’єрів торгових залів; моделювати сервісно-виробничі процеси закладів готельно-ресторанного господарства та забезпечити їх апаратурне оформлення; розробляти просторове рішення закладу відповідно до моделі його роботи, нормативних вимог, сучасних презентаційних і дизайнерських концепцій; проводити експертизи проектів.

Рекомендована література

Основна література:

 • 1. ДСТУ 4281: 2004. Класифікація. Державний стандарт України. Заклади ресторанного господарства.
 • 2. Про по порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва і проведення комплексної державної експертизи: постанова Кабінету Мністрів України від 11.04.2002 р. № 483.
 • 3. Положення про ескізний архітектурний проект: наказ Держбуду України від 23.10.1991 р. № 51/839/1.
 • 4. ДБН А 2.2-1-2003. Слад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
 • 5. ДБН В.2.2-20:2008 Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Готелі. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009.
 • 6. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-95). Система проектної документації. Правила виконання архітектурно – будівельних креслень. Держ. комітет України у справах містобудування і архітектури. – К., 1995.
 • 7. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-97). Основні вимоги до проектної і робочої документації. Держ. комітет України у справах містобудування і архітектури. – К., 1997.
 • 8. ДСТУ Б А.2.4-7-99 (ГОСТ 21.501-95). Правила виконання специфікації обладнання виробів і матеріалів.. Держ. комітет України у справах містобудування і архітектури. – К., 1995.
 • ДБН 360-92* «Мiстобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень» К.:Укрархбудінформ, 2003. – 107 с.
 • 10. ДБН В.2.2-25:2009 Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства).
 • 11. Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування: наказ Мінекономіки та питань з європейської інтеграції України від 24.07.2012 р. № 219.
 • 12. Клименко Є.В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель та споруд: навч. посіб./ К.: Центр навч. Л-ри, 2004, – 304 с. 13. Проектування готелів : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2012. – 340 с.
 • Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / A.A. Мазаракі, М.1. Пересічний, СЛ. Шаповал та ін. – К.: КНТЕУ, 2008. – 307 с.Допоміжна література:
 • 1. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : навч. посіб. [Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, Х. Й. Роглєв, С. І. Руденко] ; за заг. ред. М. М. Поплавського, О.О. Гаца. — К. : Кондор, 2008. — 460 с.
 • Менеджмент туристичної індустрії : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / І. М. Школа, Т. М. Орховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лощенюк та ін. ; за ред. проф. І. М. Школи. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2003. — 596 с.
 • Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу : теорія та практика : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 328 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.ws/19390825/menedzhment/organizatsiya_tehnologiya_nadannya_turistichnih_posl ug.
 • Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 344 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус