Проблеми геоморфології і палеогеографії

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Колтун О. В.Грнм-51, Грнм-52, Грнм-53

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грнм-51доцент Колтун О. В.
Грнм-52доцент Колтун О. В.
Грнм-53доцент Колтун О. В.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “Проблеми геоморфології і палеогеографії”  є найважливіші теоретичні питання геоморфології і палеогеографії, які стосуються походження форм рельєфу і відкладів, сучасної методології та методики досліджень.

Мета курсу – встановити сучасні особливості геоморфології та палеогеографії та закономірності їхнього розвитку як наук, їхнього місця і значення у загальнонауковому та прикладному контексті.

Завдання: з’ясувати місце геоморфології і палеогеографії у сучасній структурі наук про Землю та виявити історичні закономірності її розвитку; визначити проблемні точки усіх аспектів часу у застосунку до розвитку рельєфу і Землі в цілому; систематизувати знання про рельєф, ознайомитися з методами його оцінки і прогнозу подальшого розвитку геоморфосистем, а також з найновішими методами палеогеографічних реконструкцій; навчитися застосовувати теоретичні знання про рельєф і природні умови минулого на практиці.

У підсумку магістри повинні:

 • знати історію розвитку геоморфології і палеогеографії, класифікації та типізації форм рельєфу, відкладів і процесів, еволюцію природи Земля та геохронологічні і стратиграфічні шкали, закономірності розвитку рельєфотвірних процесів та утворення різних типів четвертинних відкладів;
 • вміти аналізувати літературні та фондові джерела, результати досліджень та стаціонарних й напівстаціонар них спостережень з метою пошуків актуальних проблем геоморфології та палеогеографії та шляхів їх вирішення.

Рекомендована література

 • Колтун О.В. Вступ до геоморфології: Навч. посібн. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 с.
 • Колтун О.В. Постнекласичні особливості української геоморфології // Фізична географія та геоморфологія. – 2005. Вип. 49. – С. 56–61.
 • Колтун О. Екологічні напрями у географії: проблеми відповідності назв змістові // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. Вип. 33. – С. 160-165.
 • Колтун О.В. Проблематика курса «Археологические методы в палеогеографии» // Историческая география: теория, методы и инновации: Материалы III междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 23-25 апреля 2007 г.). – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007. – С. 70–73.
 • Колтун О.В. Антропогенна геоморфологія: Навч. посібник / О.В. Колтун, І.П. Ковальчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 193 с.; іл.
 • Колтун О.В. Назви географічних статей у науковій періодиці 2016 року: теми і структура / О. Колтун // Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка. – Геогр. науки. Вип. 8. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 179–186.
 • Мороз С. А. Методологія географічної науки : навч. посібник / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко,
  С. Ю. Бортник. — К. : Заповіт, 1997. — 333 с.
 • Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с.
 • Пащенко В. М. Методологія та методи наукових досліджень : підручник / В. М. Пащенко. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 256 с.
 • Проблеми геоморфології і палеогеографії Карпат і прилеглих територій. Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2004–2018; http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/carpathians/issue/archive .
 • Cox, N. J. (2007) ‘Kinds and problems of geomorphological explanation.’, Geomorphology., 88 (1-2). pp. 46-56; URL: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.10.009 .
 • Forman, Steven L. & Stinchcomb, Gary E. (2015). Views on grand research challenges for Quaternary geology, geomorphology and environments. Front. Earth Sci. 3:47. https://doi.org/10.3389/feart.2015.00047
 • Lang, Andreas & Glade, Thomas. (2008). Challenges in geomorphological methods and techniques. Geomorphology. 93. 1-2. 10.1016/j.geomorph.2007.01.024.; URL: https://www.researchgate.net/publication/233386756_Challenges_in_geomorphological_methods_and_techniques
 • Research Methods in Geography : A Critical Introduction (2010) [edited by B. Gomez, J. P. Jones III]. Oxford : Blackwell Published, 318 p.
 • The Scientific Nature of Geomorphology: Proceedings of the 27th Binghamton Symposium in Geomorphology held 27-29 September 1996. Edited by Bruce L. Rhoads and Colin E. Thorn. 1996 John Wiley & Sons Ltd.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму