Проблеми географії освіти і науки в Україні та світі

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної і соціальної географії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Влах М. Р.ГрОМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрОМ-11сдоцент Влах М. Р.

Опис курсу

Мета: ознайомлення маґістрантів з основними проблемами географії науки і освіти в Україні та світі.

Завдання: усвідомити сутність наукової проблеми,  визначити проблеми географії освіти і науки в Україні та світі, розкрити їхню сутність та навчити визначати шляхи вирішення.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретико-методологічні положення географії освіти і науки, закономірності геопросторової організації наукового та освітнього процесів у світі,  окремих країнах, зокрема Україні.

уміти: користуватися різноманітними джерелами інформації з географії науки і освіти, аналізувати їх і формулювати висновки; здійснювати геопросторовий аналіз розвитку науки і освіти окремих країн та України;  графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми.

Рекомендована література

Базова:

 • МельниченкоТ. Ю. Освітній комплекс України: сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації: Автореф. дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 / Т. Ю. Мельниченко ; НАН України. Ін-т географії. — К., 2005. — 21 с.
 • Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст]: у 3 т. / В. Литвин [та ін.]. – К.: Навч. книга, 2004 – 2006. – 638с.
 • НємецьК. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-метод. посібник / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с.
 • Олійник Я. Географічна наука в Україні : становлення і розвиток / Я. Олійник. — К. : Ніка-Центр, 2007. — 148 с.
 • Пістун М. Д. Розвиток суспільної географії в Україні у XX — на початку XXI сторіччя : монографія / М. Д. Пістун. — К., 2009. — 112 с.
 • Стецький В. В. Географія науки і освіти / В. В. Стецький. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 163с.
 • Стецький В. В. Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економіко-географічні дослідження / В.В. Стецький. – Львів: ЛОНМІО, 1998. – 112 с.
 • ТопчієвО. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. — Одеса : Астропринт, 2009. — 544 с.
 • Шаблій О. Суспільна географія : у 2-х кн. / О. Шаблій. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — Кн. 1. — 814 с.; Кн. — 706 с.
 • Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: навч. посібник / О. І. Шаблій. Львів : Вид. центр ім. І. Франка, 2003. — 444 с.
 • Шевчук А.В. Регіональні освітні системи: теорія, методологія, практика інноваційного розвитку : монографія / А. В. Шевчук. – Львів: ІРД НАН України, 2014. – 420 с.
 • Юрчук Л. М. Механізм утворення освітніх округів [Електронний ресурс] / Л. М. Юрчук. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10ylmuoo.pdf

Допоміжна:

 • Білецький М. І. Формування міжгалузевого комплексу обслуговування населення регіону / М. І. Білецький // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України. – К: ІСДО, 1993. – С. 109-119.
 • Вірченко П. А. Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 – економічна та соціальна географія / П. А. Вірченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ, 2010. – 20 с.
 • Влах М. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2019. – 334 с.
 • Гуманітарна сфера: питання теорії і практики : монографія / В. І. Куценко, Л. Г. Богуш, О. А. Комарова, Я. В. Остафійчук / За ред. В. І. Куценко. – К.: Науковий світ, 2002. – 456 с.
 • Дудник І. М. Територіальна організація послуг : курс лекцій / І. М. Дудник. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2002. – 100 с.
 • Куценко В. І. Соціальна сфера регіону (стан та перспективи розвитку) / В. І. Куценко, Л. Г. Богуш, І. В. Опалєва. – К.: РВПС України НАН України, 1997. – 252 с.
 • Мельниченко Т. Ю. Україна в освітньому просторі Європи / Т. Ю. Мельниченко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транс-кордонної співпраці. Вип. XXIX / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів – Луцьк, 2001. – С. 335–338.
 • Смик І. О. Сучасний стан і напрями удосконалення територіальної організації комплексу дошкільної та загальної середньої освіти у Рокитнівському районі / І. О. Смик, О. Я. Романів [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: https://naurok.com.ua/stattya-suchasniy-stan-i-napryami-udoskonalennya-teritorialno-organizaci-kompleksu-doshkilno-ta-zagalno-seredno-osviti-u-rokitnivskomu-rayoni-52613.html
 • Соціально-економічна географія України / За ред. проф. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – 608 с.
 • Стецький В. В. Соціально-і економіко-географічні дослідження регіонального освітнього комплексу (на матеріалах Львівської області): автореф. дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 /В. В. Стецький ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 1999. – 17 с.
 • ТрусійО. М. Територіальна організація наукового потенціалу України: автореф. дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 / О. М. Трусій ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с.
 • ФлінтаН. І. Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської області): Автореф. дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 / Н. І. Флінта ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с.
 • Шейко В.М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етнічні аспекти. – Х.: ХДАК, 1999. – 152 с.
 • Шуба О. А. Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикладі Харківської області): автореф. дис… канд. геогр. наук: 11.00.02 / О. А. Шуба ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 19 с.
 • Юрковский В. М.  География сферы обслуживания. – К.: УМКВО, 1989. – 82 с.

Інформаційні ресурси:

 • Освітній портал // www.osvita.org.ua
 • Міністерство освіти і науки України // www.mon.gov.ua
 • Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус