Правознавство

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Яворський Р. І.ГРТ-11, ГРТ-12, ГРТ-13, ГРТ-14

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ГРТ-11Яворський Р. І.
ГРТ-12Яворський Р. І.
ГРТ-13Яворський Р. І.
ГРТ-14Яворський Р. І.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері правовідносин;
 • підготовка студентами проектів правових документів
 • визначення сутності правової системи сучасної України,
 • ознайомлення студентів з основними галузями права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, знати  структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, набути базових знань з основних галузей права.

Рекомендована література

Базова 

 • Основи правознавства : навчальний посібник / Гіда Є. О. – Київ, 2011.
 • Основи правознавства: Навчальний посібник / П. Д. Пилипенко, Н. М. Хома, М.С. Кельман та ін. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2008.
 • Правознавство: базовий підручник для студентів ВНЗ / Богачова Л. Л., Жернаков В. В. та ін. – Харків, 2014.

Допоміжна 

 • Погорілко В.Ф. Конституційне право України. Академ.курс у 2- томах Підруч.: У 2 т. / За ред. В. Ф. Погорілка. — К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2006. — 544 с.
 • Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 2016.
 • Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А.Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.
 • Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко  [та ін.]. – Харків, 2014.
 • Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
 • Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і наукиУкраїни, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016.

 Інформаційні ресурси

 • Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua
 • Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua
 • Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua
 • Офіційна веб-сторінка Верховного Суду України: http://www.scourt.gov.ua/
 • Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму